0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

تعداد میلگرد در هر ستون+روش محاسبه

زمان مطالعه : 11 دقیقه
تعداد میلگرد در هر ستون _آهن جم

تعداد میلگرد در هر ستون چقدر است ؟ ستون ھا یکی از مھم ترین عضوھای یک سازه ھستند.ستون ھا نیروھای وارد شده و بارھای مرده و زنده را از طبقات به طور مستقیم انتقال می دھند .که به اصطلاح به آن نیروھای محوری می گویند. ھدف از ساخت ستون ھا در سازه ھا محافظت از سازه در برابر فشار ھا و فرو ریختن میباشد .

در ستون ها از میلگرد ها به صورت طولی و عرضی استفاده میشود ،هرچه میلگرد های استفاده شده در ستون بیشتر باشد ستون استحکام و مقاومت بیشتری دارد،البته تعداد میلگرد در هر ستون  باید طبق استاندارد و قوانین ساختمان سازی باشد.ما می خواھیم در این مقاله در مورد تعداد میلگرد در ستون صحبت کنیم. همچنین شما میتوانید قیمت میلگرد امروز و قیمت آهن امروز را از بازرگانی آهن جم دریافت کنید . از شما دعوت می شود که تا پایان این مقاله ھمراه باشید .

تعداد میلگرد ستون

به طور کلی مقدار میلگرد مصرفی در ساختمان و هر نقطه از آن مثل ستون باید متناسب با نیاز سازه و طبق نظر مهندس معمار باشد. شکل و اندازه ستون ھا در ساختمان متفاوت می باشد. می توان گفت ھر ستون مقطع متفاوتی نسبت به ستون های دیگر ساختمان ھا دارد.تعداد میلگرد در ھر ستون با توجه به سطح مقطع ستون مشخص می شود. در جواب هر ستون چند میلگرد دارد باید گفت تعداد میلگرد در هر ستون برابر است با :

 • درستونی که سطح مقطع مربع است ۴ میلگرد استفاده می شود.
 • در ستونی که سطح مقطع آن شش ضلعی باشد ۶ میلگرد به  کار می رود.
 • برای ستون با سطح مقطع مستطیل ۶ تا ٨ میلگرد استفاده میکنند.
 • در مقطع دایره ای شکل حداقل ۶ میلگرد استفاده میشود.
 • در ستون ھای چند ضلعی منتظم تعداد میلگردھای استفاده شده در آن با تعداد اضلاع سطح مقطع آن ستون برابر است .

در ستون ھای بتنی سایز میلگرد اصلی و خاموت ھا طبق مقررات ملی ساختمان سازی و قاعده مشخص تعیین می شود که به شرح زیر است.

 • حداقل قطر میلگرد خاموت ۸ میلیمتر باشد.
 • حداقل قطر میلگرد پیچشی دور ستون ھای دایره ای ١٠ میلی متر باشد .
 • برای سطح مقطع دایره و چند ضلعی منتظم حداقل قطر میلگرد در ستون ١٢ میلیمتر باشد.
 • در ستون مربع و مستطیل قطر میلگرد حداقل ١۴ میلیمتر باشد.

  تعداد میلگرد در ھر ستون یک ساختمان به تعداد ستون ھا ،نقشه سازه ،تعداد طبقات و متراژ بستگی دارد. ھرچه حجم و ارتفاع سازه  بیشتر شود باید از میلگرد بیشتری در ستون ھا و نقاط مختلف سازه از جمله سقف و فونداسیون استفاده گردد تا استحکام و مقاومت سازه تامین شود. مثلاً در ساختمان ھای با طبقات زیاد باید عمق و ضخامت فونداسیون بیشتر باشد. به ھمین دلیل تعداد میلگرد در ستون باید متناسب با ھر طبقه مشخص شود.

محاسبه میلگرد ستون _آهن جم

برای اجرای تمام بخش های یک اسکلت باید آرماتور بندی انجام شود .در آرماتور بندی هم علاوه بر میلگرد های طولی به میلگرد های عرضی نیاز است . از مهم ترین میلگرد های عرضی که بدون آنها امکان انجام آرماتور بندی وجد ندارد میلگرد خاموت و میلگرد سنجاقی میباشد .از ین رو تهیه میلگرد خاموت با قیمت مناسب اهمیت زیادی دارد.بازرگانی آهن جم میلگرد خاموت را در ابعاد و سایز سفارشی شما با بهترین قیمت عرضه می نماید.

پیشنهاد مطالعه ⋙  هر شاخه میلگرد چند متر است؟

قیمت روز خاموت در آهن جم 

 تعداد میلگرد در ھر ستون ساختمان یک طبقه

در ساختمان ھای یک طبقه معمولاً از میلگرد کمتری استفاده می شود. زیرا بار و فشار ھا وارد به ستون ھا و فونداسیون کمتر است .معمولاً از میلگرد ھای سایز ١۴ و ١۶ و ١٨ برای میلگردھای طولی ساختمان یک طبقه استفاده می شود. میلگردھای طولی نیز با تعدادی خاموت سایز ٨ احاطه می شوند.

معمولاً در ستون ھای مربعی ساختمان یک طبقه که ابعاد حداقل ٣٠ سانتی متر دارند از ۴ تا ٨ میلگرد طولی استفاده می شود و در ھر ضلع مربع ۳ میلگرد قرار می گیرد .خاموت ھا نیز با فاصله حداکثر ٢٠ سانتی متری دور میلگردھای طولی قرار می گیرد.

 تعداد میلگرد در ھر ستون ساختمان دو طبقه

تعداد میلگرد در ستون بتنی دو طبقه برای ستون ھای مربعی شکل  معمولاً  ٨ تا ١٢ میلگرد طولی میباشد. خاموت ھا ھم با فاصله حداکثر ٢٠ سانتی متری در اطراف آن ھا قرار می گیرند. درساختمان ھای دو طبقه برای ایجاد استحکام بیشتر از میلگرد ھای سایز ١۶ و ١٨ استفاده میشود. به طور کلی تعداد میلگرد در هر ستون به ابعاد آن و نقشه سازه و نظرمهندس سازه بستگی دارد. با ثابت نگه داشتن تعداد میلگرد ھا در هر ستون و افزایش سایز آن ھا می توان  میزان مقاومت و استحکام را افزایش داد.

تعداد میلگرد در ھر ستون ساختمان سه طبقه

ساختمان ھای سه طبقه نیاز به استحکام بیشتری دارند. به ھمین دلیل در ھر ستون مربعی شکل حدود ١٢ تا ١۶ میلگرد استفاده میشود. در ھر ضلع ستون ۵ میلگرد طولی قرار می گیرد. میلگرد ھای عرضی یا خاموت ھمراه با فاصله حداکثر ٢٠ سانتی متری در اطراف آن ھا قرار می گیرند. خاموت ھا معمولاً .در سایز ۸ یا ١٠ می باشند.

تعداد میلگرد در هر ستون ساختمان پنج طبقه

تعداد میلگرد در هر ستون کاملا به ابعاد ستون و موقعیت آن ،میزان بارهای وارده به آن ،تعداد طبقات سازه و موارد بسیاری بستگی دارد. تعدا میلگرد در ستون باید توسط مهندس سازه و با سنجش شرایط ستون ها تعیین شود.هر چه تعداد طبقات و حجم و وزن سازه بیشتر شود نیاز به ستون های قوی تری میباشد و باید تعداد میلگرد بیشتری در ستون استفاده شود.یا اینکه باید سایز میلگرد های ستون افزایش پیدا کند . به طور معمول تعداد میلگرد در هر ستون ساختمان پنج طبقه حدود ۱۶ تا ۲۴ میلگرد طولی میباشد و تعداد میلگرد های عرضی (خاموت ) در ستون به ارتفاع آن بستگی دارد .

محاسبه تعداد میلگرد در ستون ھا

 در ستون ها از دو نوع میلگرد طولی و عرضی استفاده می شود. میلگردھای طولی در طول ستون استفاده شده و میلگرد ھای عرضی خاموت به دور آنھا پیچیده می شوند. در ادامه به نحوه محاسبه تعداد میلگردھای طولی و عرضی پرداخته ایم.

محاسبه تعداد میلگرد طولی در ستون

 ستون ھا شکل و اندازه و سطح ھای مقطع متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. تعداد میلگرد ھا در ھر سطح مقطع و اندازه ی ستون ھا متفاوت می باشد. حداقل تعداد میلگرد ستون بتنی در سطح مقطع های متفاوت را در ادامه ذکر کرده ایم.

 • در ستون ھای با مقطع مربع از حداقل ۴ میلگرد استفاده شود.
 • در ستون ھای با مقطع مستطیل حداقل است ۶ تا ٨ میلگرد استفاده شود.
 • در ستون ھای با مقطع دایره حداقل از ۶ میلگرد استفاده می شود.
 • در اشکال منتظم در ھر ستون تعداد میلگرد با تعداد اضلاع یکی می باشد.
پیشنهاد مطالعه ⋙  روش های برش میلگرد|10 ابزار برای برش میلگرد

جدا از سطح مقطع در محاسبه کردن تعداد میلگرد در هر ستون باید اندازه میلگرد ھا ھم در نظر گرفت. اندازه میلگردھای مورد استفاده در ستون ھا طبق استاندارد ھای ساختمانی باید در شرایط عادی حداقل یک درصد سطح مقطع ستون باشند. در ستون ھایی که قاب خمشی با انعطاف پذیری متوسطی دارند سایز میلگرد ستون بتنی حداکثر ٨ درصد است. ھنگام محاسبه طول میلگرد ھای استفاده شده در یک ستون علاوه بر طول ستون مقطع خم ستون را هم در نظر بگیرید و از ھر دو طرف مقدار کاور را کم کنید.

محاسبه تعداد میلگرد ستون بتنی _آهن جم

تعداد خاموت در ستون

خاموت یا میلگرد عرضی از مهم ترین عناصر در اجرای آرماتور بندی یک سازه است.برای تنیدن میلگرد ها به یکدیگر لازم است که خاموت به دور میلگرد های طولی تابانده شود. تعداد خاموت در ستون به ارتفاع آن بستگی دارد .زیرا فاصله خاموت هایی که دور میلگرد های طولی قرار میگیرند باید حداکثر ۲۰ سانتی متر باشد.اگر فاصله خاموت ها را ۲چ سانتی متر و ارتفاع ستون را ۳ متر در نظر بگیریم حدود ۱۵ عدد خاموت برای یک ستون نیاز است.تعداد خاموت و فاصله خاموت ها در ستون باید در نقشه آرماتوربندی و توسط مهندس سازه تعیین شود. با توجه به تعداد طبقات سازه و حجم آن ،شکل ستون ها و ارتفاع آنها ، نوع خاموت وقطر آن و تعداد آن متفاوت است .

 برای محاسبه کردن تعداد میلگرد در هر ستون باید به این مورد توجه کرد که علاوه بر اینکه  میلگردھای طولی در ستون ھا به کار میروند میلگردھای خاموت هم برای نگھداری میلگردھای اصلی استفاده می کنند. میلگرد ھای خاموت را به دور میلگردھای طولی می بندند که از کمانش آن جلوگیری می کند.از میگرد رامکا هم در ستون ها استفاده میشود.

خاموت ھا به دور ستون ھا پیچیده می شوند. برای اندازه گیری طول خاموت ھا باید اندازه طول در ھر ۴ طرف ستون را به ھمراه بخش خم شده محاسبه کرد. از جمله قوانین مھم ھنگام محاسبه تعداد خاموت در ستون موارد زیر است :

 •  میلگرد ھای خاموت قطر شان حداقل ٨ میلیمتر باشد.
 • در ستون ھا به فاصله خاموت ها  توجه کنید، باید حداکثر ٢٠ سانتی متر خاموت ھا از یکدیگر فاصلھ بگیرند و در صورتی که به  استاندارد عمل نشود بتن ریزی متوقف خواھد شد.
 • خاموت ھا را باید با سیم آرماتور به میلگردھای طولی وصل کنند.
خاموت _آهن جم

نحوه محاسبه کردن وزن میلگرد ھا در ستون ھا

برای محاسبه کردن وزن میلگرد ھا در ستون تعداد میلگرد ھای طولی و خاموت را جدا از ھم محاسبه می کنیم .برای آسان شدن محاسبه باید تعداد  میلگردھای ستون ھا شبیه بھم را با یکدیگر محاسبه کرد. برای محاسبه وزن میلگرد از روش ھای زیر استفاده می کنند.

استفاده کردن از جدول اشتال :  می توان برای پیدا کردن وزن واحد میلگرد ھا به جدول اشتال میلگرد مراجعه کرد .فقط لازم است وزن واحد را در مقدار طول میلگرد ضرب کنید تا وزن مشخص شود. 

استفاده کردن از فرمول : بعضی اوقات میلگرد ھا با استاندارد ھای جدول اشتال ساخته نمی شوند. برای محاسبه کردن وزن میلگرد در ستون ھا ابتدا باید وزن یک متر را حساب کرد و آن مقدار به دست آمده در تعداد و طول میلگرد ضرب شود.

هر ستون چند میلگرد دارد

باید در نظر گرفت که ھر چه وزن میلگرد ھا نسبت به مقدارھای تعیین شده در جدول اشتال کم تر باشد میلگرد ھم مقاومت کمتری دارد.

پیشنهاد مطالعه ⋙  کدام نوع تیرآهن سنگین تر است؟

حداقل و حداکثر استفاده میلگرد ھا در ستون

 در سازه ھای بتنی ،ستون و تیر بتنی و نحوه آرماتور گذاری یکی از مھمترین موارد میباشد.ما باید بدانیم حداقل و حداکثر تعداد  میلگرد ھا در ستون و فاصله آنها چقدر است؟میلگرد ھا نقش تحمل وزن و نیروھایی که به سازه وارد می شود را دارند. برای ھمین باید یک حداقلی در تعداد آن ھا را رعایت کرد تا بتوانند بارھای مرده و زنده را به خوبی تحمل کنند و دچار شکستگی نشوند.

ستون چیست؟

بخش عمودی سازه ھا از ستون تشکیل میشود.ستون ھا وظیفه انتقال بار و فشار سازه را به زمین یا فونداسیون دارند. وقتی که باد و طوفان زلزله و دیگر بار ھا به ساختمان وارد می شود در واقع ستون ھا ھستند که این بار وارد شده را تحمل می کنند. انتقال این بارھا باعث استحکام و مقاومت ساختمان می شود. ب طور مثال در بدن انسان ھم وزن را استخوان ھا تحمل کرده و بار را به زمین منتقل میکنند.

ستون ھا چه اھمیتی در ساختمان سازی دارند؟

در استحکام ساختمان ستون ھا به اندازه ای مھم و جدی ھستند که ممکن است گاھی آسیب زدن به یک ستون موجب تخریب شدن سازه شود. در ساختمان ھای جدید که به صورت طبقاتی ساخته می شوند طراحی ستون ھا و تعداد میلگرد استفاده شده در آن ھا از اھمیت ویژه ای برخوردار است.اصلی ترین جز برای ساختن ستونھا میلگرد ھا ھستند. با رعایت کردن استاندارد ھای ساخت و ساز باید محاسبه تعداد میلگرد در هر ستون بتنی  انجام شود تا از استحکام سازه اطمینان حاصل کرد.

باید اضافه کرد که ھر عضو عمودی در سازه به عنوان ستون نمی باشد. بعضی از ستون ھا صرفاً جنبه تزیینی دارند .ولی بعضی از ستون ھا بار محوری ساختمان را حمل می کنند و آسیب زدن به آن ھا از استحکام سازه را به خطر می اندازد.حداکثر فاصله ستون گذاری در پلان باید به دقت بررسی شود.

تعداد میلگرد در هر ستون _آهن جم

عوامل تاثیر گذار بر تعداد میلگرد در هر ستون

 • تعداد طبقات : از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر تعداد میلگرد در ستون یا ابعاد ستون تعداد طبقات سازه است.هر چه سازه عظیم تر باشد و طبقات بیشتری داشته باشد لازم است که ستون های بزرگ تر و مقاوم تری برای آن ساخته شود.طبیعتا تعداد میلگرد در هر ستون ساختمان یک طبقه با تعداد میلگرد در ستون ساختمان ۱۰ طبقه متفاوت است.
 • نوع سقف : از دیگر عواملی که تعیین کننده تعداد میلگرد در ستون است نوع سقف سازه میباشد.میتوان گفت که ستون ها وظیفه تحمل وزن سقف را دارند.پس هرچه سقف سنگین تر باشد باید ستون بزرگ ار و با تعداد میلگرد بیشتری ساخته شود.اما در صورتی که نوع سقف سازه سبک باشد و تعداد طبقات کم میتوان از ستون های با ابعاد کوچک استفاده کرد.
 • سایز میلگرد : سایز میلگرد ستون با توجه به نوع سازه،تعداد طبقات،نوع سقف و بارهای وارده به ستون ها انتخاب می‌شود. زمانی که بخواهیم ستون بزرگ تر و مقاوم تری احداث کنیم نیاز است که مقدار میلگرد بیشتری در آن استفاده شود.اما نکته مهم در اینجا رعایت فاصله میلگرد ها در ستون میباشد.تراکم میلگرد باید به صورتی باشد که بتن کاملا فضای بین آنها را پر کند .با توجه به این موضوع به جای استفاده از میلگرد های سایز کوچک زیاد که موجب شلوغی فضای ستون میشود.از میلگرد با تعداد کمتر و سایز بیشتر استفاده میشود. قیمت میلگرد در تمام سایز ها در کانال قیمت لحظه ای میلگرد اعلام میشود.

 

مقاله از آهن جم _ahanjam.com

۴.۶/۵ - (۱۵ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

نظرات ارسال شده

 1. یونس

  ۱۴۰۲-۰۹-۱۹

  عالی بود . از ایلام

  • ahanjamadmin

   ۱۴۰۲-۰۹-۱۹

   سلام وقت بخیر ، خوشحالم که براتون مفید بوده

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد