لیست قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ذوب آهن اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1211A3تماس بگیرید
1415A3299,000
1620A3268,000
1825A3269,000
2030A3266,000
2237A3264,000
2547A3267,000
2857A3267,000
3275A3تماس بگیرید
تاریخ به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :سرمد ابرکوه _ ابرکوه یزد _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.6تماس بگیرید
1210.7تماس بگیرید
1414.6262,000
1620262,000
1824.5تماس بگیرید
2029.5261,000
2237261,000
2547تماس بگیرید
2857تماس بگیرید
3275261,000
به روزرسانی1402/03/09

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :صبا فولاد زاگرس شهرکرد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت(ریال)
107.5A3تماس بگیرید
1211A3
1415A3258,000
1618.5A3258,000
1823.5A3258,000
2029A3258,000
2235.5A3258,000
2545.5A3258,000
2858.5A3تماس بگیرید
3273A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3تماس بگیرید
1210.656A3تماس بگیرید
1414.52A3270,000
1618.96A3270,000
1824A3270,000
2029.64A3270,000
2235.76A3270,000
2546.2A3270,000
2857.96A3270,000
3275.72A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :جهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان) شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.7A2تماس بگیرید
84.7A3تماس بگیرید
107.2A3تماس بگیرید
1210.4A3275,500
1414.2A3265,500
1618.7A3265,500
1823.5A3263,500
2028.9A3263,500
2234.6A3262,500
2545.1A3262,500
2856.4A3262,500
3273.5A3262,500
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد قائم

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :قائم شهر رضا شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
129.5 الی 9.7A3270,000
1413.5 الی 13.8A3265,000
1617.5 الی 17.9A3265,000
1821.5 الی 22A3265,000
2027.5 الی 28A3265,000
2234 الی 35A3265,000
2545 الی 46A3265,000
2857A3تماس بگیرید
3275A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد صنعت تجارت پردیس آذربایجان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :کارخانه _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.4A2280,000
10-A2270,000
106.9A3تماس بگیرید
1210A3280,000
1413.8A3265,000
1618A3265,000
1822.8A3265,000
2028.1A3265,000
2234A3265,000
2544.3A3265,000
2855.7A3270,000
3272A3270,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آریان فولاد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A2268,000
106.5A3تماس بگیرید
129.8A2تماس بگیرید
129.8A3273,000
1413.8A3262,000
1618A3262,000
1823A3262,000
2030A3262,000
2235.5A3262,000
2544A3تماس بگیرید
2855.5A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A2268,000
84.5A3275,000
107A2267,000
107A3274,000
1210A3267,000
1413A3266,000
1618.5A3266,000
1823A3266,000
2028.5A3266,000
2234.5A3266,000
2544.5A3266,000
2856.5A3266,000
3274A3266,000
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : میانه - میانه (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
108A3تماس بگیرید
1211A3261,000
1415A3261,000
1620A3تماس بگیرید
1825A3261,000
2030A3261,000
2237A3تماس بگیرید
2547A3تماس بگیرید
2858A3261,000
3275A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
1210.2 الی 10.5A3271,500
1414 الی 14.5A3262,500
1618 الی 18.5A3262,500
1823A3261,500
2028A3261,500
2234.5A3تماس بگیرید
25_A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
12_A2تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کیان کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.3 الی 4.5A2283,000
106,5الی 7A2282,000
129الی 9.5A2282,000
1413 الی 13.5A2281,000
1617 الی 18A2281,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ظفر بناب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84A2281,500
106.5A2279,500
1210A3279,500
1413.5A3276,500
1618A3276,500
1822.5A3276,500
2028A3276,500
2233.5A3276,500
2544A3276,500
2855A3276,500
32_A3276,500
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد راد همدان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : راد همدان - همدان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.200 الی 4.300A2290,450
106.200 الی 6300A2287,450
129.5A3283,450
1413.5A3281,450
1617.5A3281,450
1821.5A3281,450
2027A3281,450
2231A3281,450
2542A3281,950
2855A3281,950
32_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :یزد (احرامیان) - یزد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3270,000
1210.200A3268,000
14_A3263,000
1618.800A3263,000
1823.900A3262,000
2029.400A3262,000
2235.400A3262,000
2546A3262,000
28_A3تماس بگیرید
30_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
36_A3تماس بگیرید
40_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد خرمدشت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : خرمدشت - تاکستان (قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A3تماس بگیرید
107.4A2267,000
107.4A3تماس بگیرید
1210.5A2تماس بگیرید
1210.5A3تماس بگیرید
1414A3تماس بگیرید
2029A3تماس بگیرید
1618A3تماس بگیرید
1823A3تماس بگیرید
2234A3تماس بگیرید
2545A3تماس بگیرید
2857A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کویر کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کویر کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A2305,000
85A3تماس بگیرید
107.5A2تماس بگیرید
107.5A3300,000
107.5A4310,000
1211A2تماس بگیرید
1211A3تماس بگیرید
1211A4تماس بگیرید
1414.8A3تماس بگیرید
1414.8A4تماس بگیرید
1619.2A3282,500
1619.2A4300,000
1824.6A3تماس بگیرید
1824.6A4307,000
2030A3تماس بگیرید
2030A4307,000
2236A3تماس بگیرید
2236A4307,000
2546.4A3تماس بگیرید
2546.4A4307,000
2858.5A3تماس بگیرید
2858.5A4307,000
3062A3تماس بگیرید
3276A3307,000
3276A4تماس بگیرید
3695.80A3تماس بگیرید
3695.80A4تماس بگیرید
40118A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد بافق یزد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : بافق یزد - بافق (یزد)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A3300,000
107.39A3280,000
1210.60A3278,000
1414.40A3270,000
1618.90A3270,000
1824A3تماس بگیرید
2029.60A3تماس بگیرید
2232.10A3265,000
25_A3265,000
2857.60A3تماس بگیرید
3275.40A3265,000
تاریخ به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : فایکو (البرز ایرانیان) - ساری  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A3تماس بگیرید
1210.6A3تماس بگیرید
1414.5A3170,000
1619A3170,000
1824A3170,000
2029.5A3170,000
2235.8A3170,000
2546.2A3170,000
28_A3170,000
3275A3170,000
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد فولاد کاوه اروند

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اروند -خرمشهر  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107A3تماس بگیرید
1414A3تماس بگیرید
1618.2A3267,000
2028.3A3267,000
1210A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84A2286,000
106A2284,000
12_A2تماس بگیرید
128.5 الی 9A3284,000
1411.5 الی 12A3280,000
1615.5 الی 16A3280,000
1820.5 الی 21A3280,000
2023 الی 23.5A3280,000
2234A3280,000
2545A3280,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سیادن ابهر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سیادن ابهر - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85.500A2274,000
107.440A2265,000
1210.680A2266,000
107.440A3تماس بگیرید
1210.680A3تماس بگیرید
1414.500A3260,000
1618.900A3260,000
1823.900A3260,000
2029.600A3260,000
2235.640A3260,000
2845A3260,000
2545.600A3260,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد هشترود

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2290,500
10_A2287,000
12_A3287,000
1412.7 الی 13A3278,000
1616.7 الی 17A3278,000
1821.7 الی 22A3278,000
2027A3278,000
2233A3تماس بگیرید
25_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ارگ تبریز

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ارگ تبریز - تبریز  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
107.5A2تماس بگیرید
1210.5A3تماس بگیرید
1414.5A3261,500
1618 الی 19A3261,500
1823 الی 23.5A3261,500
2029 الی 29.5A3تماس بگیرید
2235 الی 35.5A3تماس بگیرید
2549.5A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A2277,000
107A2267,000
107A3تماس بگیرید
1210A2267,000
1210A3تماس بگیرید
1414.5A3260,000
1618A3260,000
1823A3260,000
2029.5A3260,000
2234A3260,000
2543A3260,000
2862A3260,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آریا ذوب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آریا ذوب - اشتهارد (البرز)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2163,500
8_A3تماس بگیرید
107A2158,500
1211A3158,500
1413.5A3155,500
1619.5A3155,500
1823.5A3155,500
2029A3155,500
2234.2A3155,500
2544.2A3155,500
28_A3157,500

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سپهر ایرانیان - تهران  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.800A2282,000
8_A3تماس بگیرید
10_A2281,000
10_A3تماس بگیرید
12_A2281,000
12_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نورد گرم سمنان - سمنان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.598A3تماس بگیرید
107.188A3273,000
1210.248A3تماس بگیرید
1414.280A3تماس بگیرید
1618.252A3تماس بگیرید
1823.400A3تماس بگیرید
2028.392A3تماس بگیرید
2234.212A3تماس بگیرید
2544.592A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.41A2275,000
10_A3تماس بگیرید
107A2270,000
1210.13A3تماس بگیرید
1413.9A3265,000
1618.13A3265,000
1823A3265,000
2028.3A3265,000
2234.2A3265,000
2544.6A3265,000
2856A3265,000
3273.1A3265,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد البرز غرب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : البرز غرب - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.5A2266,000
1210.5A2266,000
1210.5A3تماس بگیرید
1414A3260,000
1619A3260,000
1823 الی 24A3260,000
2030A3260,000
2234A3تماس بگیرید
2544A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد شاهین بناب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : شاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.55A2282,000
84.55A3تماس بگیرید
107.19A2279,000
107.19A3281,000
1210.37A2تماس بگیرید
1210.37A3279,000
1414.12A3276,000
1618.53A3276,000
1823.46A3276,000
2028.98A3276,000
2234.96A3276,000
2545.16A3276,000
2856.66A3276,000
3274.20A3276,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آناهیتا گیلان - گیلان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.2A2288,000
106.5A2286,000
129.8A3286,000
1413.7A3280,000
1618A3280,000
1822.7A3280,000
2028A3280,000
2234A3280,000
2544.2A3284,000
2855.5A3284,000
3271A3284,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : امیر کبیر خزر - رشت  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2267,000
10_A2226,500
107.400A3267,000
129.800A3265,000
1413.55A3260,000
1617.8A3260,000
1822.700A3260,000
2022.700A3260,000
2234A3تماس بگیرید
2543A3260,000
2855A3267,000
3272A3267,000
به روز رسانی1402/03/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد روهینا دزفول

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : روهینا دزفول - دزفول  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A3تماس بگیرید
107.5A3تماس بگیرید
1210.5A3تماس بگیرید
1414.5A3تماس بگیرید
1618.5A3تماس بگیرید
1823.5A3تماس بگیرید
2029A3تماس بگیرید
2235A3تماس بگیرید
2545A3تماس بگیرید
2857A3تماس بگیرید
3274A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107 الی 7.5A2تماس بگیرید
107 الی 7.5A3تماس بگیرید
1210 الی 10.5A2تماس بگیرید
1210 الی 10.5A3154,000
1414 الی 14.5A2تماس بگیرید
14_A3152,000
1618 الی 18.5A3تماس بگیرید
1823A3تماس بگیرید
2028A3تماس بگیرید
2557A3تماس بگیرید
2235A3تماس بگیرید
2873A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/06/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل  شاخه : آجدار 12 متری