0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت پروفیل آبرو با ورق سیاه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۱۲:۱۷:۴۴
نام محصولوزن شاخه (kg)ابعاد(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۲ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۶,۹۰۹تومان ۴۰,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۶۹۱تومان ۴,۰۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۲ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۶,۹۰۹تومان ۴۰,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۶۹۱تومان ۴,۰۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۲.۵ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۶,۹۰۹تومان ۴۰,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۶۹۱تومان ۴,۰۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۲.۵ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۶,۹۰۹تومان ۴۰,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۶۹۱تومان ۴,۰۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۳ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۷,۵۴۵تومان ۴۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۷۵۵تومان ۴,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۳ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۷,۵۴۵تومان ۴۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۷۵۵تومان ۴,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۴ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۷,۵۴۵تومان ۴۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۷۵۵تومان ۴,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۴ میل-ورق سیاه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۳۷,۵۴۵تومان ۴۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۳,۷۵۵تومان ۴,۱۳۰تومان نمودار :

قیمت پروفیل آبرو با ورق گالوانیزه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۱۲:۱۸:۳۵
نام محصولوزن شاخه (kg)ابعاد(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۱ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۵۲,۰۹۱تومان ۵۷,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۵,۲۰۹تومان ۵,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۱ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۵۲,۰۹۱تومان ۵۷,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۵,۲۰۹تومان ۵,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۱.۲۵ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱.۲۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرودو طرفه (۱.۲۵ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱.۲۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۱.۵ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱.۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۱.۵ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱.۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۲ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۵۳,۶۳۶تومان ۵۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۵,۳۶۴تومان ۵,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۲ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۵۳,۶۳۶تومان ۵۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۵,۳۶۴تومان ۵,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو یک طرفه (۲.۵ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۵۳,۶۳۶تومان ۵۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۵,۳۶۴تومان ۵,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر آبرو دو طرفه (۲.۵ میل -گالوانیزه)-سفارشی۳ الی ۶کیلوگرماصفهان۵۳,۶۳۶تومان ۵۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : -طول شاخه(m) : ۳ الی ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سفارشیارزش افزوده : ۵,۳۶۴تومان ۵,۹۰۰تومان نمودار :

قیمت پروفیل زد با ورق فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ - ۱۲:۱۱:۲۱
نام محصولوزن شاخه (kg)ابعاد(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۱۸ ورق فولاد (۲میل)۳۲۱۸۶کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۱۸ ورق فولاد (۲.۵میل)۴۰۱۸۶کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۰طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۱۸ ورق فولاد (۳میل)۴۷۱۸۶کیلوگرماصفهان۳۶,۱۸۲تومان ۳۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۴۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸ارزش افزوده : ۳,۶۱۸تومان ۳,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۰ ورق فولاد (۲میل)۳۱۲۰۶کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۰ ورق فولاد (۲.۵میل)۴۱۲۰۶کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۰ ورق فولاد (۳میل)۵۱۲۰۶کیلوگرماصفهان۳۷,۰۰۰تومان ۴۰,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰ارزش افزوده : ۳,۷۰۰تومان ۴,۰۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۲ ورق فولاد (۲میل)۳۳۲۲۶کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۲ ورق فولاد (۲.۵میل)۴۳۲۲۶کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۲ ورق فولاد (۳میل)۵۲۲۲۶کیلوگرماصفهان۳۷,۰۰۰تومان ۴۰,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲ارزش افزوده : ۳,۷۰۰تومان ۴,۰۷۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد