0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۳:۱۹:۲۰
نام محصولضخامت(mm)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۳۰*۳۰ ناب ۶ متری۳۸.۲کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸.۲ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳ میل۴۰*۴۰ ناب ۶ متری۳۱۱کیلوگرمتبریز۲۴,۳۶۴تومان ۲۶,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۳۶تومان ۲,۶۸۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۴۰*۴۰ ناب ۶ متری۴۱۴.۵کیلوگرمتبریز۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۴۰*۴۰ ناب ۱۲ متری۴۲۹کیلوگرمتبریز۲۶,۰۹۱تومان ۲۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۰۹تومان ۲,۸۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل۴۵*۴۵ ناب ۶ متری۳۱۳کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۴۵*۴۵ ناب ۶ متری۴۱۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۴۵*۴۵ ناب ۱۲ متری۴۳۶کیلوگرمتبریز۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵میل ۴۵*۴۵ ناب ۶متری۵۲۰کیلوگرمتبریز۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۴۵*۴۵ ناب ۱۲ متری۵۴۰کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۰ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۳۱۴.۵کیلوگرمتبریز۲۳,۸۱۸تومان ۲۶,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۸۲تومان ۲,۶۲۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۵۰*۵۰ ناب ۱۲ متری۳۲۹کیلوگرمتبریز۲۵,۶۳۶تومان ۲۸,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۶۴تومان ۲,۸۲۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۴۱۸کیلوگرمتبریز۲۳,۷۲۷تومان ۲۶,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۷۳تومان ۲,۶۱۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۵۲۳کیلوگرمتبریز۲۳,۶۳۶تومان ۲۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۶۴تومان ۲,۶۰۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۵۰*۵۰ ناب ۱۲ متری۵۴۶کیلوگرمتبریز۲۵,۴۵۵تومان ۲۸,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۴۶تومان ۲,۸۰۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۳۱۸کیلوگرمتبریز۲۴,۸۱۸تومان ۲۷,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۸۲تومان ۲,۷۳۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۴۲۲کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری۵۲۷کیلوگرمتبریز۲۴,۴۵۵تومان ۲۶,۹۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۴۶تومان ۲,۶۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۶۰*۶۰ ناب ۱۲ متری۵۵۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۴ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۶۳۲.۵کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲.۵ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶میل ۶۰*۶۰ ناب ۱۲ متری۶۶۵کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۵ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل۶۳*۶۳ ناب ۶ متری۵۲۹کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۶۳*۶۳ ناب۱۲ متری۵۵۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی۶ میل۶۳*۶۳ ناب ۶ متری۶۳۴کیلوگرمتبریز۲۶,۲۷۳تومان ۲۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۴ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۲۷تومان ۲,۸۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۶۳*۶۳ ناب ۱۲ متری۶۶۷کیلوگرمتبریز۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۷ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۴۲۶کیلوگرمتبریز۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۶ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۲۷تومان ۲,۷۸۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۵۳۳کیلوگرمتبریز۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۶۳۸کیلوگرمتبریز۲۴,۹۰۹تومان ۲۷,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۸ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۹۱تومان ۲,۷۴۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۰*۷۰ ناب ۱۲ متری۶۷۹کیلوگرمتبریز۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۹ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۷۴۴کیلوگرمتبریز۲۴,۶۳۶تومان ۲۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۶۴تومان ۲,۷۱۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۷۰*۷۰ ناب ۱۲ متری۷۹۲کیلوگرمتبریز۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۲ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۵*۷۵ ناب ۶ متری۶۴۱کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۱ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷.۵*۷.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۵*۷۵ ناب ۱۲ متری۶۸۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۴ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷.۵*۷.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۶۴۷کیلوگرمتبریز۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۷ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۷۵۱کیلوگرمتبریز۲۴,۷۲۷تومان ۲۷,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۱ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۷۳تومان ۲,۷۲۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۸۰*۸۰ ناب ۱۲ متری۷۱۰۴کیلوگرمتبریز۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۸۵۴کیلوگرمتبریز۲۴,۶۳۶تومان ۲۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۴ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۶۴تومان ۲,۷۱۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۸۰*۸۰ ناب ۱۲ متری۸۱۱۵کیلوگرمتبریز۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۵ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۹۰*۹۰ ناب ۶ متری۷۵۹.۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۹.۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۹*۹طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۹۰*۹۰ ناب ۶ متری۸۶۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۸ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۹*۹طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی۷ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۷۶۶کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۶ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۸۷۵کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۵ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۱۰۹۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۴ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم

قیمت نبشی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ - ۱۳:۵۷:۲۰
نام محصولضخامت(mm)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۲.۵شکفته(۲.۵میل)۲.۵۶.۷کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶.۷ضخامت(mm) : ۲.۵ابعاد(cm) : ۲.۵*۲.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۳شکفته(۳میل)۳۸کیلو گرممشهد۲۴,۴۵۵تومان ۲۶,۹۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۴۶تومان ۲,۶۹۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۳.۵شکفته(۳.۵میل)۳.۵۱۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۳.۵ابعاد(cm) : ۳.۵*۳.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴شکفته(۳میل)۳۱۰.۵کیلو گرممشهد۲۴,۱۸۲تومان ۲۶,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۱۸تومان ۲,۶۶۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴شکفته(۳.۵میل)۳.۵۱۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۳.۵ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴شکفته(۴میل)۴۱۴کیلو گرممشهد۲۴,۱۸۲تومان ۲۶,۶۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۱۸تومان ۲,۶۶۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴.۵شکفته(۳میل)۳۱۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴.۵شکفته(۴.۵میل)۴.۵۱۸کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴.۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۵شکفته(۴میل)۴۱۷کیلو گرممشهد۲۴,۰۰۰تومان ۲۶,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۰۰تومان ۲,۶۴۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۵شکفته(۵میل)۵۲۲کیلو گرممشهد۲۳,۹۰۹تومان ۲۶,۳۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۹۱تومان ۲,۶۳۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۶شکفته(۵میل)۵۲۷کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۶شکفته(۶میل)۶۳۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۷شکفته(۷میل)۷۴۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۲ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۸شکفته(۷میل)۷۵۰کیلو گرممشهد۲۳,۹۰۹تومان ۲۶,۳۰۰تومان
۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۹۱تومان ۲,۶۳۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۸شکفته(۸میل)۸۵۶کیلو گرممشهد۲۳,۸۱۸تومان ۲۶,۲۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۶ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۸۲تومان ۲,۶۲۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۱۰شکفته(۱۰میل)۱۰۸۰کیلو گرممشهد۲۳,۹۰۹تومان ۲۶,۳۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۰ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۹۱تومان ۲,۶۳۰تومان واحد : کیلو گرم

قیمت نبشی آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ - ۱۷:۳۵:۱۷
نام محصولضخامت(mm)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ آریان فولاد(۳میل)۳۱۱کیلو گرمکارخانه۲۵,۹۰۹تومان ۲۸,۵۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۹۱تومان ۲,۸۵۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ آریان فولاد(۴میل)۴۱۵کیلو گرمکارخانه۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ آریان فولاد(۴میل)۴۱۸کیلو گرمکارخانه۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ آریان فولاد(۵میل)۵۲۳کیلو گرمکارخانه۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ آریان فولاد(۵میل)۵۲۷کیلو گرمکارخانه۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ آریان فولاد(۶میل)۶۳۳کیلو گرمکارخانه۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۳ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ آریان فولاد(۵میل)۵۳۲کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ آریان فولاد(۷میل)۷۴۴کیلو گرمکارخانه۲۵,۳۶۴تومان ۲۷,۹۰۰تومان
۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۳۶تومان ۲,۷۹۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ آریان فولاد(۸میل)۸۵۸کیلو گرمکارخانه۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۵۵تومان ۲,۷۰۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰ آریان فولاد(۱۰میل)۱۰۸۸کیلو گرمکارخانه۲۵,۱۸۲تومان ۲۷,۷۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۸ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۱۸تومان ۲,۷۷۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۲ آریان فولاد(۱۲میل)۱۲۱۲۸کیلو گرمکارخانه۲۵,۱۸۲تومان ۲۷,۷۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۸ضخامت(mm) : ۱۲ابعاد(cm) : ۱۲*۱۲طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۱۸تومان ۲,۷۷۰تومان واحد : کیلو گرم

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت نبشی

قیمت نبشی روزانه در همین صفحه اعلام و به روز رسانی می گردد .شما می توانید پس از انتخاب نبشی مورد نظر جهت خرید با واحد فروش مجموعه آهن جم تماس بگیرید یا در همین صفحه برای محصول مورد نظر ثبت سفارش انجام دهید .

نبشی از مقاطع فولادی مهم و پر مصرف در ساختمان سازی است .عمده کاربرد نبشی ها در ساختمان سازی برای نبشی کشی ساختمان یا اجرای والپست می باشد .مصرف زیاد نبشی در ساختمان سازی موجب شده افراد زیادی روزانه به دنبال استعلام قیمت نبشی باشند .

بازرگانی آهن جم از معتبر ترین فروشگاه های آهن آلات است که انواع مقاطع فولادی از جمله نبشی را در تنوع زیاد و با قیمت ویژه عرضه می نماید .قیمت نبشی با توجه به ویژگی های آن مثل ابعاد ،ضخامت و برند آن مشخص می گردد و هر نبشی با توجه به مشخصات خود قیمتی دارد.

معمولا نبشی ها با توجه به ضخامت و ابعاد بال آنها دسته بندی میشوند.طول بال نبشی به سانتی متر و ضخامت آن به میلی متر گفته می شود. مثلاً به نبشی بال مساوی که طول بال آن ۴ سانتی متر و ضخامت آن هم ۴ میلی متر است نبشی ۴-۴ یا نبشی ۴*۴۰*۴۰ گفته می شود .

قیمت نبشی

نبشی

نبشی یکی از انواع مقاطع فولادی است که به شکل کُنج یا گوشه می باشد و نام آن نیز با توجه به شکل سطح مقطع آن می باشد .نبشی در زبان انگلیسی معادل کلمه angle یا corn می باشد .سطح مقطع نبشی از دو ظلع عمود برهم تشکیل شده که دو ضلع آن می تواند طول مساوی با نامساوی داشته باشند .

معمولاً اکثر نبشی ها موجود در بازار ایران نبشی بال مساوی هستند و به صورت شاخه عرضه می شوند .

نبشی ها با توجه به ضخامت و اندازه بال خود نام گذاری و دسته بندی می شوند .مثلاً نبشی که ضخامت ۴ میلی متر دارد و اندازه بال های آن ۵ سانتی متر (۵۰میلی متر ) است را نبشی ۵-۴ یا نبشی ۴*۵۰*۵۰ می نامند .

نبشی ها به صورت شاخه و در طول های ۶ و ۱۲ متری تولید و عرضه می شوند .نبشی ها به دو روش فابریک و پرسی تولید می شوند که کیفیت و قیمت نبشی فابریک بیشتر است .در تولید نبشی فابریک از همان ابتدا شمش های فولادی نرم شده در قالب های نبشی نورد می شود و به شکل نبشی در می آیند.

اما برای تولید نبشی پرسی ورق فولادی با استفاده از دستگاه های فرمینگ به شکل نبشی می شود .نبشی در ساخت والپست ،برای نبشی کشی ساختمان ،ساخت خرپا ،تیرچه کرومیت و در برخی ستون ها کاربرد دارد .

قیمت نبشی آهن جم

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی هم مانند دیگر مقاطع فولادی مرتباً دچار نوسان می شود و تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد .به همین سبب قیمت نبشی روزانه توسط کارخانه های تولید کننده و بنگاه های آهن آلات اعلام می شود و خریداران در هنگام خرید تمایل دارند از قیمت روز نبشی مطلع شوند .

قیمت روز نبشی به نرخ دلار ،وضعیت بازار آهن ،قیمت مواد اولیه ،هزینه حمل ونقل و … بستگی دارد .گاهی اوقات با توجه به روند بازار و عرضه محصولات از جمله شمش و نبشی در بورس کالا می توان نوسان قیمت روز نبشی را پیش بینی کرد.

اما در بسیاری موارد افزایش یا کاهش قیمت روز نبشی به علت رکود یا تورم ناگهانی در بازار است و قابل پیش بینی نیست . قیمت روز نبشی تمامی کارخانه ها در تمامی سایز ها و ضخامت ها به صورت لحظه ای در بازرگانی آهن جم اعلام می شود و شما می توانید جهت خرید با واحد فروش مجموعه به شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس بگیرید .

آسان ترین راه برای مشاهده قیمت روز نبشی بررسی لیست قیمت نبشی اعلام شده در سایت آهن جم می باشد زیرا آهن جم قیمت روز دقیق محصولات را اعلام می نماید و تمامی محصولات را با قیمت های اعلام شده عرضه می نماید .

قیمت نبشی ۳

 نبشی ۳ یکی از سایزهای پر مصرف در بین نبشی ها میباشد. نبشی ۳ یعنی اندازه بال های نبشی ۳ سانتیمتر میباشد. نبشی ۳ از ضعیف ترین مقاطع فولادی است. قیمت نبشی ۳ نسبت به سایر انواع نبشی ارزان تر است زیرا وزن کمتری دارد. نبشی ۳ به علت وزن کم و ظرافت و سایز کوچک دارای استحکام کمتری نسبت به سایز های بزرگتر می باشد و از این رو در قسمت های از ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به تحمل بارهای سنگین نباشد. این سایز نبشی برای اجرای وال پست هم استفاده میشود.

قیمت نبشی ۴
نبشی سایز ۴ یکی دیگر از سایزهای پر مصرف نبشی ها در ساختمان سازی میباشد. این نبشی نه به اندازه سایز ۳ ظریف و نه به اندازه نبشی ۵ دارای استحکام و مقاومت می باشد و نوعی نبشی متوسط در بازار است. قیمت نبشی ۴ در جدول های اعلام شده از تمامی شرکت ها اعلام میشود.

قیمت نبشی ۵

نبشی ۵ یعنی اندازه بال های نبشی ۵ سانتی متر میباشد. نبشی ۵ در ضخامتهای ۳و۴و۵ میلیمتر تولید و عرضه می‌شود. این نبشی نسبت به سایز های ۳ و ۴ دارای استحکام بیشتری است و برای سازه های بزرگ تر استفاده میشود. نبشی سایز ۵ یکی از انواع نبشی های کاربردی می باشد که در اکثر پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت نبشی ۵ توسط تمامی شرکت های تولید کننده اعلام می گردد.

قیمت روز نبشی

آهن جم عرضه کننده انواع مقاطع فولادی_ahanjam.com

سوالات متداول

۱- آیا قیمت نبشی در آهن جم به روز است؟

قیمت نبشی کلیه کارخانه ها به محض اعلام در سایت آهن جم به روز میشود و تاریخ به روز رسانی در بالای جداول درج شده است.

۲- خرید نبشی از آهن جم چگونه انجام میشود؟

برای خرید نبشی با کارشناسان فروش آهن جم با شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس بگیرید.

۳- نبشی کدام کارخانه ها در آهن جم به فروش میرسد؟

نبشی ناب تبریز، نبشی شکفته مشهد، نبشی آریان فولاد،نبشی منظومه اصفهان، نبشی ظهوریان، نبشی آونگان

۴.۹/۵ - (۴۰ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد