0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت رابیتس

بروزرسانی :
نام محصولچشمه ضخامت مفتول (mm)حالتطول(m)عرضوزنواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر رابیتس ۹ ستون ۴۰۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-شاخهکارخانه۳۰,۵۷۸تومان ۳۳,۶۳۶تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۰۵۸تومان ۳,۳۶۴تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس ۹ ستون ۴۵۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۳۱,۴۰۵تومان ۳۴,۵۴۶تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۱۴۱تومان ۳,۴۵۵تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس ۹ ستون ۵۸۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۳۱,۴۰۵تومان ۳۴,۵۴۶تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۱۴۱تومان ۳,۴۵۵تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس ۹ ستون ۷۷۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۴۱,۵۷۰تومان ۴۵,۷۲۷تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۱۵۷تومان ۴,۵۷۳تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس ۹ ستون ۷۹۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۴۵,۸۶۸تومان ۵۰,۴۵۵تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۵۸۷تومان ۵,۰۴۵تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۶۰۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۳۴,۷۱۱تومان ۳۸,۱۸۲تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۷۱تومان ۳,۸۱۸تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۷۰۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۳۷,۵۶۶تومان ۴۱,۳۲۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۷۵۷تومان ۴,۱۳۲تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۷۷۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۳۹,۰۶۸تومان ۴۲,۹۷۵تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۰۷تومان ۴,۲۹۷تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۸۰۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۳۸,۴۳۰تومان ۴۲,۲۷۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۸۴۳تومان ۴,۲۲۷تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۸۵۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۴۵,۸۶۸تومان ۵۰,۴۵۵تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۵۸۷تومان ۵,۰۴۵تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۹۰۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۵۳,۷۱۹تومان ۵۹,۰۹۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۵,۳۷۲تومان ۵,۹۰۹تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۹۳۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۴۷,۹۳۴تومان ۵۲,۷۲۷تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۷۹۳تومان ۵,۲۷۳تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۹۵۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۵۷,۷۲۷تومان ۶۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۵,۷۷۳تومان ۶,۳۵۰تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۱۰۰۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۵۵,۶۳۶تومان ۶۱,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۵,۵۶۴تومان ۶,۱۲۰تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۱۱۲۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۶۴,۰۹۱تومان ۷۰,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۶,۴۰۹تومان ۷,۰۵۰تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۱۳۰۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۷۴,۰۹۱تومان ۸۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۷,۴۰۹تومان ۸,۱۵۰تومان
اطلاعات بیشتر رابیتس۱۳ ستون ۱۳۳۰ گرمی۳-برگ۲.۴۰۶۰-کیلوگرمکارخانه۷۲,۷۲۷تومان ۸۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۳ضخامت مفتول (mm) : -حالت : برگعرض : ۶۰طول(m) : ۲.۴۰وزن : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۷,۲۷۳تومان ۸,۰۰۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد