0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۰۹:۱۴
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۵۱۴A3شاخه آجداراصفهان۱۲کیلوگرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش

قیمت میلگرد ابرکوه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۵۴:۰۰
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ ابرکوه۱۴.۶۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۰۰۰تومان ۲۶,۴۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۵۶:۰۸
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ زاگرس۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۴۵۵تومان ۲۶,۹۰۱تومان
۱۸۲
ثبت سفارش

قیمت میلگرد ظفر بناب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۱۱:۳۷
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ ظفر بناب۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد نیشابور

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۴۸:۳۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ نیشابور۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۷۲۷تومان ۲۷,۲۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۵۱:۲۴
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ میانه۱۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۶:۰۷:۵۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میگرد ۱۴ سیرجان حدید۱۱.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۴۵۵تومان ۲۸,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد راد همدان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۱۸:۰۴
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ راد همدان۱۳.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۴کیلو گرم۲۶,۰۹۱تومان ۲۸,۷۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد تیکمه داش

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۱۴:۵۴
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ تیکمه داش۱۳۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۴۰۹تومان ۲۷,۹۵۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۴۱:۴۹
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آذر فولاد امین۱۳.۹۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش

قیمت میلگرد سمنان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۰۷:۳۴
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ سمنان۱۴.۲۸۰۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد کیان کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ - ۱۴:۲۰:۲۸
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کیان کاشان۱۳.۵۱۴A2شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۵۷۳تومان ۲۹,۲۳۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد خرمدشت

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۴۴:۱۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ خرمدشت۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد هیربد زرند

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۴۱:۰۰
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ هیربد۱۴.۵۲۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۴۵۵تومان ۲۶,۹۰۱تومان
۲۷۳
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آناهیتا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۲۰:۲۷
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آناهیتا گیلان۱۳.۷۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۸۱۸تومان ۲۸,۴۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش

قیمت میلگرد هشترود

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۳۵:۳۰
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ هشترود۱۲.۸۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۳۱۸تومان ۲۷,۸۵۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش

قیمت میلگرد شاهین بناب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۵:۲۱:۵۶
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ شاهین بناب۱۴.۱۳۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۰۰:۵۴
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ امیر کبیر خزر۱۳.۵۰۰۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۲:۳۲:۳۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آریان فولاد۱۳.۸۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد یزد احرامیان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۳۲:۲۹
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد۱۴ یزد احرامیان۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۳۶۴تومان ۲۶,۸۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۰۹:۳۷
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴کیان فولاد ابهر۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش

قیمت میلگرد سیادن ابهر

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۴۳:۳۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ سیادن ابهر۱۴.۵۰۰۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۱۸۲تومان ۲۶,۶۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آریا ذوب

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آریا ذوب۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۳۱۲تومان ۲۶,۷۴۳تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۲۱:۳۹
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ درپاد تبریز۱۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۷,۷۲۷تومان ۳۰,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد بافق

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۵۱:۳۵
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ بافق یزد۱۴.۵۰۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش

قیمت میلگرد شاهرود

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۱:۵۹:۱۳
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ شاهرود۱۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد کوثر اهواز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۰۶:۵۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کوثر اهواز۱۴.۳۰۰۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۸۱۸تومان ۲۶,۲۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش

قیمت میلگرد فایکو ( البرز ایرانیان )

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۵۴:۱۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ فایکو ( البرزایرانیان )۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۸۱۸تومان ۲۷,۳۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد قائم

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۰۸:۲۷
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ قائم۱۳.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۶۳۶تومان ۲۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد ارگ تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۳۰:۲۷
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ ارگ تبریز۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان )

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۲:۵۶:۲۵
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ حسن رود۱۳.۸۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۱۸۲تومان ۲۷,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد نیک صدرا توس

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ نیک صدرا توس۱۳.۹۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۸۶۲تومان ۲۷,۳۴۸تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۲:۱۸:۳۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴جهان فولاد سیرجان۱۴.۲۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۸۱۸تومان ۲۶,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۶:۰۹:۰۵
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ بردسیر کرمان۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۶۳۶تومان ۲۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد کویر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۵:۴۹:۲۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۳۶۴تومان ۲۷,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد البرز غرب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۵:۰۰:۵۵
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ البرز غرب۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۰۰۰تومان ۲۵,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد پردیس آذربایجان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۱:۵۶:۳۸
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ پردیس۱۳.۸۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۱۸۲تومان ۲۶,۶۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد روهینا (دزفول)

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ - ۱۳:۴۴:۱۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴روهینا۱۴.۲۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۰۹۱تومان ۲۵,۴۰۰تومان
۱,۷۲۷
ثبت سفارش

قیمت میلگرد اردکان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۶:۱۵:۴۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد۱۴ اردکان۱۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
۱۸۱
ثبت سفارش

قیمت میلگرد اروند

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۲:۱۳:۲۰
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ اروند۱۸.۲۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۵۴۵تومان ۲۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد A4 کویر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۵:۵۱:۰۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴.۸۱۴A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۶۳۶تومان ۲۹,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آذر گستر سدید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۱۰:۵۸
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آذر گستر سدید۷.۲۱۴A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد ذوب و نورد کرمان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۱۴:۰۳:۴۵
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ ذوب و نورد کرمان۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد صبح پارسیان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ - ۱۴:۵۸:۲۶
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد۱۴ صبح پارسیان۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش

قیمت میلگرد آتیه خلیج فارس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۲:۴۷:۱۳
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد۱۴ آتیه خلیج فارس۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۳,۴۵۵تومان ۲۵,۸۰۱تومان
۱,۰۰۰
ثبت سفارش

قیمت میلگرد معراج البرز گلستان

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ البرز گلستان۱۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۹,۳۷۶تومان ۳۲,۳۱۴تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد نورد گلستان

بروزرسانی :
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ نورد گلستان۱۳.۸۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۲,۶۷۰تومان ۲۴,۹۳۷تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد A1 کویر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۵:۵۳:۰۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴.۵۱۴A1شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش

قیمت میلگرد پرشین فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۲۸:۴۳
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ پرشین فولاد۱۴۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۵,۷۲۷تومان ۲۸,۳۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش

قیمت میلگرد الماس تاکستان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۰۷:۲۳
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ الماس تاکستان۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۴,۳۶۴تومان ۲۶,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد فولاد کاوه ساوه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۳۳:۲۵
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ فولاد کاوه ساوه۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلوگرم۲۴,۹۰۹تومان ۲۷,۴۰۰تومان
۴۵۴
ثبت سفارش

قیمت میلگرد صائب تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۲۲:۳۷
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد۱۴ صائب۱۴.۶۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلوگرم۲۷,۷۲۷تومان ۳۰,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد آرمان آسیا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۶:۱۳:۱۳
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آرمان آسیا۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلوگرم۲۳,۶۳۶تومان ۲۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

قیمت میلگرد عتیق آذر سهند

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۳۸:۱۸
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ عتیق آذر سهند۱۴.۵۲۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلوگرم۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد