اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ - ۱۴:۴۲:۵۱
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۴ میل عرض ۱ هفت الماسهرمتر ۳.۵st22رول۰.۴عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۴ میل عرض ۱.۲۵ هفت الماسهرمتر۳.۵st22رول۰.۴عرض۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۵ میل عرض ۱ هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۵,۳۶۴تومان ۴۹,۹۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۳۶تومان ۴,۹۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۵,۳۶۴تومان ۴۹,۹۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۳۶تومان ۴,۹۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۶ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۷,۶۳۶تومان ۵۲,۴۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۶۴تومان ۵,۲۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۶ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۶عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۶۳۶تومان ۵۲,۴۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۶۴تومان ۵,۲۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۷ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۷عرض ۱کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۷ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۸ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۶,۹۰۹تومان ۵۱,۶۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۹۱تومان ۵,۱۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۸ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۹۰۹تومان ۵۱,۶۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۹۱تومان ۵,۱۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۹ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۷.۵st22رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۶,۹۰۹تومان ۵۱,۶۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۹۱تومان ۵,۱۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۹ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۷.۵st22رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۹۰۹تومان ۵۱,۶۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۹۱تومان ۵,۱۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۱ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۸.۵st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۱ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۸.۵st22رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۲۵ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۰.۵st22رول۱.۲۵عرض ۱کارخانه۴۸,۲۷۳تومان ۵۳,۱۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۲۷تومان ۵,۳۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۲۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماس۱۰.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۸,۲۷۳تومان ۵۳,۱۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۲۷تومان ۵,۳۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۵ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۲.۵st22رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۸,۷۲۷تومان ۵۳,۶۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۷۳تومان ۵,۳۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۲.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۶.۵st22رول۲عرض ۱کارخانه۵۲,۵۴۵تومان ۵۷,۸۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۲۵۵تومان ۵,۷۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۶.۵st22رول۲عرض۱.۲۵کارخانه۵۲,۵۴۵تومان ۵۷,۸۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۲۵۵تومان ۵,۷۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲.۵ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۲۰.۵st22رول۲.۵عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲.۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۲۰.۵st22رول۲.۵عرض۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد