اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق روغنی هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۶:۰۴:۲۷
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۴ عرض ۱هفت الماسهرمتر۳.۲۰st12رول۰.۴عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۴ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۴st12رول۰.۴عرض ۱.۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱هفت الماسهرمتر۴st12رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۶,۵۴۵تومان ۵۱,۲۰۰تومان
۳,۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۵۵تومان ۵,۱۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱.۲۵هفت الماسهر متر۵st12رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۵۴۵تومان ۵۱,۲۰۰تومان
۳,۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۵۵تومان ۵,۱۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱هفت الماسهرمتر ۴.۸۰st12رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۵,۸۱۸تومان ۵۰,۴۰۰تومان
۵,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۸۲تومان ۵,۰۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر ۶st12رول۰.۶عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۶۳۶تومان ۵۲,۴۰۰تومان
۷,۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۶ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۶۴تومان ۵,۲۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱هفت الماسهرمتر ۵.۶۰st12رول۰.۷عرض ۱کارخانه۴۴,۰۹۱تومان ۴۸,۵۰۰تومان
۴,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۰۹تومان ۴,۸۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض۱.۲۵هفت الماسهر متر ۷st12رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۴,۰۹۱تومان ۴۸,۵۰۰تومان
۴,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر ۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۰۹تومان ۴,۸۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱هفت الماسهرمتر۶.۴۰st12رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
۳,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱.۲۵هفت الماسهر متر ۸st12رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۲,۷۲۷تومان ۴۷,۰۰۰تومان
۲,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر ۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۷۳تومان ۴,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱هفت الماسهرمتر۷.۲۰st12رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۲,۴۵۵تومان ۴۶,۷۰۱تومان
۲,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۴۶تومان ۴,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۹st12رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱ عرض ۱هفت الماسهرمتر۸st12رول۱عرض ۱کارخانه۴۲,۷۲۷تومان ۴۷,۰۰۰تومان
۲,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۷۳تومان ۴,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱ عرض۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۰st12رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۲,۷۲۷تومان ۴۷,۰۰۰تومان
۲,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۷۳تومان ۴,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۰st12رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۲,۴۵۵تومان ۴۶,۷۰۱تومان
۲,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۴۶تومان ۴,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۲.۵۰st12رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۲,۴۵۵تومان ۴۶,۷۰۱تومان
۲,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۴۶تومان ۴,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۲st12رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۲,۴۵۵تومان ۴۶,۷۰۱تومان
۲,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۴۶تومان ۴,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۵st12رول۱.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۲,۴۵۵تومان ۴۶,۷۰۱تومان
۲,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۴۶تومان ۴,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲ عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۶st12رول۲عرض ۱کارخانه۴۲,۵۴۵تومان ۴۶,۸۰۰تومان
۱,۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۲۵۵تومان ۴,۶۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۲۰st12رول۲عرض۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد