اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت تسمه آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ - ۱۳:۰۵:۳۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تسمه ۸ میل عرض ۱۰ آریان فولاد۶۴۰st37تسمه۸عرض ۱۰کارخانه۲۹,۹۰۹تومان ۳۲,۹۰۰تومان
۲۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۴۰ابعاد(m) : عرض ۱۰ضخامت(mm) : ۸حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۹۱تومان ۳,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه ۸ میل عرض ۲۰ آریان فولاد۱۲۸۰st37تسمه۸عرض ۲۰کارخانه۲۹,۹۰۹تومان ۳۲,۹۰۰تومان
۲۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۸۰ابعاد(m) : عرض ۲۰ضخامت(mm) : ۸حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۹۱تومان ۳,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه ۸ میل عرض ۲۵ آریان فولاد۱۶۰۰st37تسمه۸عرض۲۵کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶۰۰ابعاد(m) : عرض۲۵ضخامت(mm) : ۸حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه ۸ میل عرض ۳۰ آریان فولاد۱۹۲۰st37تسمه۸عرض۳۰کارخانه۳۰,۴۵۵تومان ۳۳,۵۰۱تومان
۳۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹۲۰ابعاد(m) : عرض۳۰ضخامت(mm) : ۸حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۴۶تومان ۳,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۰میل عرض ۱۰ آریان فولاد۸۰۰st37تسمه۱۰عرض۱۰کارخانه۲۹,۶۸۲تومان ۳۲,۶۵۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۰۰ابعاد(m) : عرض۱۰ضخامت(mm) : ۱۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۶۸تومان ۳,۲۶۵تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۰میل عرض ۲۰ آریان فولاد۱۶۰۰st37تسمه۱۰عرض ۲۰کارخانه۲۹,۹۰۹تومان ۳۲,۹۰۰تومان
۲۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶۰۰ابعاد(m) : عرض ۲۰ضخامت(mm) : ۱۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۹۱تومان ۳,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۰میل عرض ۲۵ آریان فولاد۲۰۰۰st37تسمه۱۰عرض۲۵کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰۰۰ابعاد(m) : عرض۲۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۰میل عرض ۳۰ آریان فولاد۲۴۰۰st37تسمه۱۰عرض ۳۰کارخانه۳۰,۴۵۵تومان ۳۳,۵۰۱تومان
۳۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴۰۰ابعاد(m) : عرض ۳۰ضخامت(mm) : ۱۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۴۶تومان ۳,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۲میل عرض ۲۰ آریان فولاد۱۹۲۰st37تسمه۱۲عرض۲۰کارخانه۲۹,۹۰۹تومان ۳۲,۹۰۰تومان
۲۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹۲۰ابعاد(m) : عرض۲۰ضخامت(mm) : ۱۲حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۹۱تومان ۳,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۲میل عرض ۲۵ آریان فولاد۲۴۰۰st37تسمه۱۲عرض۲۵کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴۰۰ابعاد(m) : عرض۲۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۲میل عرض ۳۰ آریان فولاد۲۸۸۰st37تسمه۱۲عرض۳۰کارخانه۳۰,۴۵۵تومان ۳۳,۵۰۱تومان
۳۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۸۸۰ابعاد(m) : عرض۳۰ضخامت(mm) : ۱۲حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۴۶تومان ۳,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۵میل عرض ۲۰ آریان فولاد۲۴۰۰st37تسمه۱۵عرض۲۰کارخانه۲۹,۹۰۹تومان ۳۲,۹۰۰تومان
۲۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴۰۰ابعاد(m) : عرض۲۰ضخامت(mm) : ۱۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۹۱تومان ۳,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۵میل عرض ۲۵ آریان فولاد۳۰۰۰st37تسمه۱۵عرض۲۵کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰۰۰ابعاد(m) : عرض۲۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۵میل عرض۳۰ آریان فولاد۳۶۰۰st37تسمه۱۵عرض۳۰کارخانه۳۰,۴۵۵تومان ۳۳,۵۰۱تومان
۳۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶۰۰ابعاد(m) : عرض۳۰ضخامت(mm) : ۱۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۴۶تومان ۳,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۵میل عرض۳۵ آریان فولاد۴۲۰۰st37تسمه۱۵عرض۳۵کارخانه۳۱,۳۶۴تومان ۳۴,۵۰۰تومان
۳,۹۴۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۲۰۰ابعاد(m) : عرض۳۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۱۳۶تومان ۳,۴۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۱۵میل عرض۴۰ آریان فولاد۴۴۰۰st37تسمه۱۵عرض ۴۰کارخانه۳۱,۳۶۴تومان ۳۴,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴۰۰ابعاد(m) : عرض ۴۰ضخامت(mm) : ۱۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۱۳۶تومان ۳,۴۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۰میل عرض ۲۰ آریان فولاد۳۲۰۰st37تسمه۲۰عرض۲۰کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۳,۵۷۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲۰۰ابعاد(m) : عرض۲۰ضخامت(mm) : ۲۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۰میل عرض ۲۵ آریان فولاد۴۰۰۰st37تسمه۲۵عرض ۲۵کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۰۰۰ابعاد(m) : عرض ۲۵ضخامت(mm) : ۲۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۰میل عرض ۳۰ آریان فولاد۴۸۰۰st37تسمه۲۰عرض۳۰کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۲,۵۷۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۸۰۰ابعاد(m) : عرض۳۰ضخامت(mm) : ۲۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۰میل عرض۳۵آریان فولاد۵۶۰۰st37تسمه۲۰عرض ۳۵کارخانه۳۱,۳۶۴تومان ۳۴,۵۰۰تومان
۵۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۶۰۰ابعاد(m) : عرض ۳۵ضخامت(mm) : ۲۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۱۳۶تومان ۳,۴۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۰میل عرض ۴۰ آریان فولاد۶۴۰۰st37تسمه۲۰عرض۴۰کارخانه۳۱,۳۶۴تومان ۳۴,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۴۰۰ابعاد(m) : عرض۴۰ضخامت(mm) : ۲۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۱۳۶تومان ۳,۴۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۵میل عرض ۲۰ آریان فولاد۴۰۰۰st37تسمه۲۰عرض۲۰کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۰۰۰ابعاد(m) : عرض۲۰ضخامت(mm) : ۲۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۵میل عرض ۲۵ آریان فولاد۵۰۰۰st37تسمه۲۵عرض ۲۵کارخانه۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰۰۰ابعاد(m) : عرض ۲۵ضخامت(mm) : ۲۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۵میل عرض۳۰ آریان فولاد۶۰۰۰st37تسمه۳۰عرض ۳۰کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۰۰۰ابعاد(m) : عرض ۳۰ضخامت(mm) : ۳۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه۲۵میل عرض۴۰ آریان فولاد۸۰۰۰st37تسمه۴۰عرض ۴۰کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۰۰۰ابعاد(m) : عرض ۴۰ضخامت(mm) : ۴۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد