0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت تسمه فولادی کوهپایه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۱۵:۳۷:۵۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۳ میل عرض ۳۰کوهپایه۳۰st37تسمه۳۳کارخانه۳۰,۴۵۵تومان ۳۳,۵۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰ابعاد(m) : ۳ضخامت(mm) : ۳حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۴۶تومان ۳,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۳ میل عرض ۴۰کوهپایه۴.۳st37تسمه۳عرض۳۰کارخانه۲۹,۵۵۰تومان ۳۲,۵۰۵تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴.۳ابعاد(m) : عرض۳۰ضخامت(mm) : ۳حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۵۵تومان ۳,۲۵۱تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۳ میل عرض ۴۵کوهپایه۶.۳st37تسمه۳عرض۴۵کارخانه۲۶,۷۶۸تومان ۲۹,۴۴۵تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶.۳ابعاد(m) : عرض۴۵ضخامت(mm) : ۳حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۷۷تومان ۲,۹۴۴تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۳ میل عرض ۵۰کوهپایه۶.۳st37تسمه۳عرض ۵۰کارخانه۲۸,۶۳۶تومان ۳۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶.۳ابعاد(m) : عرض ۵۰ضخامت(mm) : ۳حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۶۴تومان ۳,۱۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۴میل عرض ۳۰کوهپایه۵.۶st37تسمه۴عرض۳۰کارخانه۲۸,۳۰۵تومان ۳۱,۱۳۶تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵.۶ابعاد(m) : عرض۳۰ضخامت(mm) : ۴حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۳۱تومان ۳,۱۱۴تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۴میل عرض ۴۰کوهپایه۷.۲st37تسمه۴عرض۴۰کارخانه۲۸,۴۵۵تومان ۳۱,۳۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۲ابعاد(m) : عرض۴۰ضخامت(mm) : ۴حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۴۶تومان ۳,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۴میل عرض ۵۰کوهپایه۹.۳st37تسمه۴عرض ۵۰کارخانه۲۸,۴۵۵تومان ۳۱,۳۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹.۳ابعاد(m) : عرض ۵۰ضخامت(mm) : ۴حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۴۶تومان ۳,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۴میل عرض ۵۵کوهپایه۱۰.۵st37تسمه۴عرض۵۵کارخانه۲۶,۹۳۹تومان ۲۹,۶۳۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۵ابعاد(m) : عرض۵۵ضخامت(mm) : ۴حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۹۴تومان ۲,۹۶۳تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۴میل عرض ۶۰کوهپایه۱۲st37تسمه۴عرض ۶۰کارخانه۲۸,۰۲۴تومان ۳۰,۸۲۶تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ابعاد(m) : عرض ۶۰ضخامت(mm) : ۴حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۲تومان ۳,۰۸۳تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض ۲۰کوهپایه۴.۷st37تسمه۵عرض۲۰کارخانه۲۹,۳۷۲تومان ۳۲,۳۰۹تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴.۷ابعاد(m) : عرض۲۰ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۳۷تومان ۳,۲۳۱تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض۲۵کوهپایه۵.۹st37تسمه۵عرض ۲۵کارخانه۲۹,۳۷۲تومان ۳۲,۳۰۹تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵.۹ابعاد(m) : عرض ۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۳۷تومان ۳,۲۳۱تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض ۳۰کوهپایه۷.۸st37تسمه۵عرض۳۰کارخانه۲۹,۶۵۱تومان ۳۲,۶۱۶تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۸ابعاد(m) : عرض۳۰ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۶۵تومان ۳,۲۶۲تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض ۴۰کوهپایه۹.۴st37تسمه۵عرض۴۰کارخانه۲۸,۱۹۹تومان ۳۱,۰۱۹تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹.۴ابعاد(m) : عرض۴۰ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۲۰تومان ۳,۱۰۲تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض ۴۵کوهپایه۱۰.۲st37تسمه۵عرض۴۵کارخانه۲۶,۲۷۳تومان ۲۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۲ابعاد(m) : عرض۴۵ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۲۷تومان ۲,۸۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض ۴۷کوهپایه۱۰.۸st37تسمه۵عرض۴۷کارخانه۲۷,۱۴۶تومان ۲۹,۸۶۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۸ابعاد(m) : عرض۴۷ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۱۵تومان ۲,۹۸۶تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض۵۰کوهپایه۱۱.۷st37تسمه۵عرض ۵۰کارخانه۲۸,۱۲۴تومان ۳۰,۹۳۶تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱.۷ابعاد(m) : عرض ۵۰ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۱۲تومان ۳,۰۹۴تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض۵۵کوهپایه۱۳st37تسمه۵عرض۵۵کارخانه۲۶,۸۳۹تومان ۲۹,۵۲۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳ابعاد(m) : عرض۵۵ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۸۴تومان ۲,۹۵۲تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی ۵میل عرض۶۰کوهپایه۱۴st37تسمه۵عرض۶۰کارخانه۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴ابعاد(m) : عرض۶۰ضخامت(mm) : ۵حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی۶میل عرض۲۵کوهپایه۷st37تسمه۶عرض۲۵کارخانه۲۹,۲۷۳تومان ۳۲,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷ابعاد(m) : عرض۲۵ضخامت(mm) : ۶حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۲۷تومان ۳,۲۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی۶میل عرض۳۰کوهپایه۸.۴st37تسمه۶عرض ۳۰کارخانه۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸.۴ابعاد(m) : عرض ۳۰ضخامت(mm) : ۶حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی۶میل عرض۳۵کوهپایه۱۰st37تسمه۶عرض۳۵کارخانه۲۸,۹۰۹تومان ۳۱,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰ابعاد(m) : عرض۳۵ضخامت(mm) : ۶حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۹۱تومان ۳,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی۶میل عرض۶۰کوهپایه۱۷.۵st37تسمه۶عرض ۶۰کارخانه۲۷,۸۱۸تومان ۳۰,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷.۵ابعاد(m) : عرض ۶۰ضخامت(mm) : ۶حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۸۲تومان ۳,۰۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی۸میل عرض۶۰کوهپایه۲۲.۵st37تسمه۸عرض ۶۰کارخانه۲۷,۶۳۶تومان ۳۰,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲.۵ابعاد(m) : عرض ۶۰ضخامت(mm) : ۸حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۶۴تومان ۳,۰۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تسمه فولادی۱۰میل عرض۶۰کوهپایه۲۸.۳st37تسمه۱۰عرض۶۰کارخانه۲۷,۵۴۵تومان ۳۰,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۸.۳ابعاد(m) : عرض۶۰ضخامت(mm) : ۱۰حالت : تسمهآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۵۵تومان ۳,۰۳۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد