0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق سیاه اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۴:۴۷:۲۴
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت ۹۶۰st37شیت فابریک۱۰۶×۲اهواز۳۸,۱۸۲تومان ۴۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۹۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۸۱۸تومان ۴,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت ۱۹۲۰st37شیت فابریک۱۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۹۲۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۱۱۵۲st37شیت فابریک۱۲۱۲اهواز۳۴,۶۳۶تومان ۳۸,۱۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۱۱۵۲ابعاد(m) : ۱۲ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۴۶۴تومان ۳,۸۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت ۲۳۰۴st37شیت فابریک۱۲۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۳۰۴ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۱۴۴۰st37شیت فابریک۶×۲۶×۲اهواز۳۴,۵۴۵تومان ۳۸,۰۰۰تومان
۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۱۴۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۶×۲حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۴۵۵تومان ۳,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۰ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۱۹۲۰st37شیت فابریک۲۰۶×۲اهواز۳۰,۳۶۴تومان ۳۳,۴۰۰تومان
۱,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۱۹۲۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۳۶تومان ۳,۳۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۰ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۳۸۴۰st37شیت فابریک۲۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۸۴۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۵ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۲۴۰۰st37شیت فابریک۲۵۶×۲اهواز۲۹,۶۳۶تومان ۳۲,۶۰۰تومان
۸۱۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۲۴۰۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۶۴تومان ۳,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲۵ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۴۸۰۰st37شیت فابریک۲۵۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۴۸۰۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۰ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۲۸۸۰st37شیت فابریک۳۰۶×۲اهواز۲۹,۵۴۵تومان ۳۲,۵۰۰تومان
۹۱۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۵۵تومان ۳,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۰میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۵۷۶۰st37شیت فابریک۳۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۵۷۶۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳۵ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۳۳۶۰st37شیت فابریک۳۵۶×۲اهواز۲۹,۶۳۶تومان ۳۲,۶۰۰تومان
۱,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۳۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۶۴تومان ۳,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳۵ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۶۷۲۰st37شیت فابریک۳۵۱۲×۲اهواز۳۰,۹۰۹تومان ۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۶۷۲۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۹۱تومان ۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴۰میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۳۸۴۰st37شیت فابریک۴۰۶×۲اهواز۲۹,۵۴۵تومان ۳۲,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۸۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۵۵تومان ۳,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴۰ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۷۶۸۰st37شیت فابریک۴۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۷۶۸۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۵۰ میل شیت اکسینهرمتر۸۰۰st37شیت فابریک۵۰عرض ۲اهواز۳۰,۰۰۰تومان ۳۳,۰۰۰تومان
۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۰۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۵۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۶۰ میل شیت اکسینهرمتر۹۶۰st37شیت فابریک۶۰عرض ۲اهواز۳۰,۱۸۲تومان ۳۳,۲۰۰تومان
۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۶۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۱۸تومان ۳,۳۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۷۰ میل شیت اکسینهرمتر۱۱۲۰st37شیت فابریک۷۰عرض ۲اهواز۳۰,۱۸۲تومان ۳۳,۲۰۰تومان
۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۷۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۱۸تومان ۳,۳۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۸۰ میل شیت اکسینهرمتر۱۲۸۰st37شیت فابریک۸۰عرض ۲اهواز۳۱,۴۵۵تومان ۳۴,۶۰۱تومان
۹۱۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۸۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۸۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۱۴۶تومان ۳,۴۶۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد