لیست قیمت سپری

قیمت سپری بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم  _ محل تحویل : اصفهان 
سایز سپری (cm)وزن شاخه (kg)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
4156198,000
5226198,000
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.