اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت مش سنگین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ - ۱۶:۱۷:۵۲
نام محصولچشمه ضخامت مفتول (mm)حالتطول(m)عرضوزنواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر مش ۶ میل چشمه ۱۰*۱۰۱۰*۱۰۶سادهدرخواستیدرخواستیهرمتر ۴.۴۴کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
چشمه : ۱۰*۱۰ضخامت مفتول (mm) : ۶حالت : سادهعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۴.۴۴واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۶ میل چشمه ۱۵*۱۵۱۵*۱۵۶سادهدرخواستیدرخواستیهرمتر ۳کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۱۵*۱۵ضخامت مفتول (mm) : ۶حالت : سادهعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۳واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۶ میل چشمه ۲۰*۲۰۲۰*۲۰۶سادهدرخواستیدرخواستیهرمتر ۲.۲۲کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۲۰*۲۰ضخامت مفتول (mm) : ۶حالت : سادهعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۲.۲۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۶ میل چشمه ۲۵*۲۵۲۵*۲۵۶سادهدرخواستیدرخواستیهرمتر ۲کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۲۵*۲۵ضخامت مفتول (mm) : ۶حالت : سادهعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۶ میل چشمه ۳۰*۳۰۳۰*۳۰۶سادهدرخواستیدرخواستیهرمتر ۱.۴۸کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۳۰*۳۰ضخامت مفتول (mm) : ۶حالت : سادهعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۱.۴۸واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۸ میل چشمه ۱۰*۱۰۱۰*۱۰۸آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۸کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۱۰*۱۰ضخامت مفتول (mm) : ۸حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۸واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۸ میل چشمه ۱۵*۱۵۱۵*۱۵۸آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۵.۲۶کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۱۵*۱۵ضخامت مفتول (mm) : ۸حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۵.۲۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۸ میل چشمه ۲۰*۲۰۲۰*۲۰۸آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۴کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۲۰*۲۰ضخامت مفتول (mm) : ۸حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۴واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۸ میل چشمه ۲۵*۲۵۲۵*۲۵۸آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۳.۱۶کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۲۵*۲۵ضخامت مفتول (mm) : ۸حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۳.۱۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۸ میل چشمه ۳۰*۳۰۳۰*۳۰۸آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۳کیلوگرمکارخانه۲۹,۰۰۰تومان ۳۱,۹۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۳۰*۳۰ضخامت مفتول (mm) : ۸حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۳واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۰تومان ۳,۱۹۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۱۰ میل چشمه ۱۰*۱۰۱۰*۱۰۱۰آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۱۲.۳۳کیلوگرمکارخانه۲۷,۶۳۶تومان ۳۰,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۱۰*۱۰ضخامت مفتول (mm) : ۱۰حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۱۲.۳۳واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۶۴تومان ۳,۰۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۱۰ میل چشمه ۱۵*۱۵۱۵*۱۵۱۰آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۸.۲۲کیلوگرمکارخانه۲۷,۶۳۶تومان ۳۰,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۱۵*۱۵ضخامت مفتول (mm) : ۱۰حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۸.۲۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۶۴تومان ۳,۰۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۱۰ میل چشمه ۲۰*۲۰۲۰*۲۰۱۰آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۶.۶کیلوگرمکارخانه۲۷,۶۳۶تومان ۳۰,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۲۰*۲۰ضخامت مفتول (mm) : ۱۰حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۶.۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۶۴تومان ۳,۰۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۱۰ میل چشمه ۲۵*۲۵۲۵*۲۵۱۰آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۴.۹۳کیلوگرمکارخانه۲۷,۶۳۶تومان ۳۰,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۲۵*۲۵ضخامت مفتول (mm) : ۱۰حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۴.۹۳واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۶۴تومان ۳,۰۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مش ۱۰ میل چشمه ۳۰*۳۰۳۰*۳۰۱۰آجداردرخواستیدرخواستیهرمتر ۴.۱۱کیلوگرمکارخانه۲۷,۶۳۶تومان ۳۰,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
چشمه : ۳۰*۳۰ضخامت مفتول (mm) : ۱۰حالت : آجدارعرض : درخواستیطول(m) : درخواستیوزن : هرمتر ۴.۱۱واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۶۴تومان ۳,۰۴۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد