لیست قیمت محصولات مفتولی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

واحد :کیلوگرم 
ضخامت (mm)واحدقیمت (ریال)
2کیلوگرم285,000
3کیلوگرم285,000
4کیلوگرم285,000
5کیلوگرم285,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید