اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن لوله

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت لوله جدار چاه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۰۰:۵۶
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۸ اینچ ۶ میل)۶۱۹۰۲۰۳۸۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۹۰ضخامت(mm) : ۶سایز (mm) : ۲۰۳سایز (inch) : ۸طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۸ اینچ ۸ میل)۸۲۴۰۲۰۳۸۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۴۰ضخامت(mm) : ۸سایز (mm) : ۲۰۳سایز (inch) : ۸طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۸ اینچ ۱۰ میل)۱۰۳۰۰۲۰۳۸۶کیلوگرماصفهان۴۰,۲۷۳تومان ۴۴,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۲۷تومان ۴,۴۳۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۰۰ضخامت(mm) : ۱۰سایز (mm) : ۲۰۳سایز (inch) : ۸طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۰ اینچ ۶ میل)۶۲۳۷۲۵۴۱۰۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۳۷ضخامت(mm) : ۶سایز (mm) : ۲۵۴سایز (inch) : ۱۰طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۰ اینچ ۸ میل)۸۳۰۰۲۵۴۱۰۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۰۰ضخامت(mm) : ۸سایز (mm) : ۲۵۴سایز (inch) : ۱۰طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۰ اینچ ۱۰ میل)۱۰۳۷۵۲۵۴۱۰۶کیلوگرماصفهان۴۰,۲۷۳تومان ۴۴,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۲۷تومان ۴,۴۳۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۷۵ضخامت(mm) : ۱۰سایز (mm) : ۲۵۴سایز (inch) : ۱۰طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۲ اینچ ۶ میل)۶۲۸۵۳۰۴۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۸۵ضخامت(mm) : ۶سایز (mm) : ۳۰۴سایز (inch) : ۱۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۲ اینچ ۸ میل)۸۳۷۸۳۰۴۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۷۸ضخامت(mm) : ۸سایز (mm) : ۳۰۴سایز (inch) : ۱۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۲ اینچ ۱۰ میل)۱۰۴۵۰۳۰۴۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۲۷۳تومان ۴۴,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۲۷تومان ۴,۴۳۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۵۰ضخامت(mm) : ۱۰سایز (mm) : ۳۰۴سایز (inch) : ۱۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۴ اینچ ۶ میل)۶۳۲۰۳۵۵۱۴۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۲۰ضخامت(mm) : ۶سایز (mm) : ۳۵۵سایز (inch) : ۱۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۴ اینچ ۸ میل)۸۴۱۵۳۵۵۱۴۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۱۵ضخامت(mm) : ۸سایز (mm) : ۳۵۵سایز (inch) : ۱۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۴ اینچ ۱۰ میل)۱۰۵۲۵۳۵۵۱۴۶کیلوگرماصفهان۴۰,۲۷۳تومان ۴۴,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۲۷تومان ۴,۴۳۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۵۲۵ضخامت(mm) : ۱۰سایز (mm) : ۳۵۵سایز (inch) : ۱۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۶ اینچ ۶ میل)۶۳۶۵۴۰۶۱۶۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۶۵ضخامت(mm) : ۶سایز (mm) : ۴۰۶سایز (inch) : ۱۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۶ اینچ ۸ میل)۸۴۸۰۴۰۶۱۶۶کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۸۰ضخامت(mm) : ۸سایز (mm) : ۴۰۶سایز (inch) : ۱۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله جدار چاه (۱۶ اینچ ۱۰ میل)۱۰۶۰۰۴۰۶۱۶۶کیلوگرماصفهان۴۰,۲۷۳تومان ۴۴,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۰۲۷تومان ۴,۴۳۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۶۰۰ضخامت(mm) : ۱۰سایز (mm) : ۴۰۶سایز (inch) : ۱۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : اصفهانواحد : کیلوگرم

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۴/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن لوله

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد