لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت لوله گالوانیزه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
33.42.512.9344,000
42.2213.4354,000
42.22.516.3344,000
48.3215.2354,000
48.32.518.5354,000
60.3218.9354,000
60.32.523.1344,000
21.326.9354,000
21.32.58.2344,000
26.728.6354,000
26.72.510.3344,000
33.4210.7354,000
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.