0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۵:۳۱:۳۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲ میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۱۶st37رول۲عرض ۱اصفهان۳۴,۰۰۰تومان ۳۷,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۰۰تومان ۳,۷۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲ میل عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۰st37رول۲عرض۱.۲۵اصفهان۳۲,۹۰۹تومان ۳۶,۲۰۰تومان
۳۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۲۹۱تومان ۳,۶۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲.۵میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۲۰st37رول۲.۵عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۵st37رول۲.۵۱.۲۵اصفهان۳۳,۸۱۸تومان ۳۷,۲۰۰تومان
۲۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۵ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۸۲تومان ۳,۷۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۲۴st37رول۳عرض ۳اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۴ابعاد(m) : عرض ۳ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳ میل عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۳۰st37رول۳عرض۱.۲۵اصفهان۳۲,۷۲۷تومان ۳۶,۰۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۲۷۳تومان ۳,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳ میل عرض ۱.۵فولاد مبارکههرمتر۳۶st37رول۳عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۳۶۴تومان ۳۶,۷۰۰تومان
۱,۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۳۶تومان ۳,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴ میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۳۲st37رول۴عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴ میل عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۴۰st37رول۴عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۴۸st37رول۴عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۳۶۴تومان ۳۶,۷۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۳۶تومان ۳,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵ میل عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۵۰st37رول۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۶۰st37رول۵عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۳۶۴تومان ۳۶,۷۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۳۶تومان ۳,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵ میل عرض۱فولاد مبارکههرمتر۴۰st37رول۵عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶ میل عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۴۸st37رول۶عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۷۲st37رول۶عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۳۶۴تومان ۳۶,۷۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۳۶تومان ۳,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۸ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۹۶st37رول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۳۶۴تومان ۳۶,۷۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۳۶تومان ۳,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۲۰st37رول۱۰عرض ۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۸۰st37رول۱۲عرض ۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۸۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۸۰st37رول۱۵عرض ۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۸۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههر شیت ۳۲st37شیت۲۲×۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳۲ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲میل عرض۱.۲۵×۲.۵فولاد مبارکههرشیت ۶۲st37شیت۲۱.۲۵×۲.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۲ابعاد(m) : ۱.۲۵×۲.۵ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲.۵میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۴۰st37شیت۲.۵۲×۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲.۵میل عرض۱.۲۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۷۵st37شیت۲.۵۱.۲۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۵ابعاد(m) : ۱.۲۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۴۸st37شیت۳۲×۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۸ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۲۱۶st37شیت۳۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۱۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۷۵st37شیت۳۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۴میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۶۴st37شیت۴۲×۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۴میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۹۰st37شیت۴۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۴میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههر شیت ۲۸۸st37شیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۸۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۲۵st37شیت۵۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۳۶۰st37شیت۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۳۶۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۵۰st37شیت۶۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۵۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۴۳۲st37شیت۶۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۳۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۸میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۵۷۶st37شیت۸۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵۷۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۱۰میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۷۲۰st37شیت۱۰۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۱۵میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۱۰۸۰st37شیت۱۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۰۸۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد