0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت قوطی گالوانیزه ضخامت ۲

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۴۶:۱۱
نام محصولوزن شاخه (kg)ضخامت(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۲۰ گالوانیزه (۲میل)۸۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۲۷۳تومان ۶۴,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۲۷تومان ۶,۴۱۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۵*۲۵ گالوانیزه (۲میل)۹.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۹.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۵*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۳۰ گالوانیزه (۲میل)۱۱.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۱.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۴۰ گالوانیزه (۲میل)۱۴.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۴.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۴۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۵۰ گالوانیزه (۲میل)۱۹۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۵۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۶۰ گالوانیزه (۲میل)۲۳۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۶۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۷۰*۷۰ گالوانیزه (۲میل)۲۶.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۶.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۷۰*۷۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۸۰ گالوانیزه (۲میل)۳۰.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۰.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۸۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۹۰*۹۰ گالوانیزه (۲میل)۳۳.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰۰*۱۰۰ گالوانیزه (۲میل)۳۸۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۰ گالوانیزه (۲میل)۶۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۱۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۵ گالوانیزه (۲میل)۷۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۱۰*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۳۰ گالوانیزه (۲میل)۸۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۱۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۳۰ گالوانیزه (۲میل)۹.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۹.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۴۰ گالوانیزه (۲میل)۱۱.۵۲۶کیلوگرماصفهان۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۱.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۴۰ گالوانیزه (۲میل)۱۳.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۵۰ گالوانیزه (۲میل)۱۴.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۴.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۶۰ گالوانیزه (۲میل)۱۴.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۴.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۶۰ گالوانیزه (۲میل)۱۷۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۶۰ گالوانیزه (۲میل)۱۹۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۴۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۸۰ گالوانیزه (۲میل)۲۳۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۴۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۱۰۰ گالوانیزه (۲میل)۲۶.۵۲۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۶.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۴۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان

قیمت قوطی گالوانیزه ضخامت ۲.۵

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۴۸:۰۶
نام محصولوزن شاخه (kg)ضخامت(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۲۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۹.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۲۷۳تومان ۶۴,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۹.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۲۷تومان ۶,۴۱۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۵*۲۵ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۲۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۵*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۳۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۳.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۴۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۸.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۴۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۵۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۲۳.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۵۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۶۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۲۸.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۶۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۷۰*۷۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۳۲.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۲.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۷۰*۷۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۸۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۳۷.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۷.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۸۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۹۰*۹۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۴۲.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۲.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۷.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۷.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۱۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۵ گالوانیزه (۲.۵میل)۸.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۱۰*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۳۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۰۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۰طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۱۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۳۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۲۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۴۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۳.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۴۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۶.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۶.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۵۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۸.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۶۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۱۸.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۲۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۶۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۲۱.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۱.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۶۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۲۳.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۴۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۸۰ گالوانیزه (۲.۵میل)۲۸.۵۲.۵۶کیلوگرمکارخانه۵۸,۱۸۲تومان ۶۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۴۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۵,۸۱۸تومان ۶,۴۰۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد