اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۱۳:۲۳:۱۱
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(cm)طول(m)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۲.۵ سپهر ایرانیان(۲.۵میل)۲.۵۲.۵*۲.۵۶۵.۸کیلو گرمکارخانه۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵.۸ضخامت(mm) : ۲.۵ابعاد(cm) : ۲.۵*۲.۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۲.۵ سپهر ایرانیان(۳میل)۳۲.۵*۲.۵۶۶.۵کیلو گرمکارخانه۲۲,۵۴۵تومان ۲۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶.۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۲.۵*۲.۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۲۵۵تومان ۲,۴۸۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳ سپهر ایرانیان(۲میل)۲۳*۳۶۵.۸کیلو گرمکارخانه۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵.۸ضخامت(mm) : ۲ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳ سپهر ایرانیان(۲.۵میل)۲.۵۳*۳۶۶.۸کیلو گرمکارخانه۲۵,۷۲۷تومان ۲۸,۳۰۰تومان
۲,۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶.۸ضخامت(mm) : ۲.۵ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۷۳تومان ۲,۸۳۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳ سپهر ایرانیان(۳میل)۳۳*۳۶۸کیلو گرمکارخانه۲۵,۷۲۷تومان ۲۸,۳۰۰تومان
۲,۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۷۳تومان ۲,۸۳۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ سپهر ایرانیان(۲میل)۲۴*۴۶۷.۸کیلو گرمکارخانه۲۶,۱۸۲تومان ۲۸,۸۰۰تومان
۲,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۸ضخامت(mm) : ۲ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۱۸تومان ۲,۸۸۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ سپهر ایرانیان(۲.۵میل)۲.۵۴*۴۶۹.۵کیلو گرمکارخانه۲۵,۳۶۴تومان ۲۷,۹۰۰تومان
۲,۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹.۵ضخامت(mm) : ۲.۵ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۳۶تومان ۲,۷۹۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ سپهر ایرانیان(۳میل)۳۴*۴۶۱۰.۵کیلو گرمکارخانه۲۵,۱۸۲تومان ۲۷,۷۰۰تومان
۲,۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۱۸تومان ۲,۷۷۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ سپهر ایرانیان(۴میل)۴۴*۴۶۱۴کیلو گرمکارخانه۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
۲,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۲۷تومان ۲,۷۸۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵سپهر ایرانیان(۲.۵میل)۲.۵۵*۵۶۱۲کیلو گرمکارخانه۲۸,۱۸۲تومان ۳۱,۰۰۰تومان
۴۵۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۲.۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۱۸تومان ۳,۱۰۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ سپهر ایرانیان(۳میل)۳۵*۵۶۱۵کیلو گرمکارخانه۲۵,۶۳۶تومان ۲۸,۲۰۰تومان
۲,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۶۴تومان ۲,۸۲۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵سپهر ایرانیان(۴میل)۴۵*۵۶۱۸کیلو گرمکارخانه۲۵,۱۸۲تومان ۲۷,۷۰۰تومان
۲,۰۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۱۸تومان ۲,۷۷۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ سپهر ایرانیان(۵میل)۵۵*۵۶۲۲کیلو گرمکارخانه۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
۲,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ سپهر ایرانیان(۴میل)۴۶*۶۶۲۳کیلو گرمکارخانه۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
۱,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ سپهر ایرانیان(۵میل)۵۶*۶۶۲۷کیلو گرمکارخانه۲۴,۷۹۴تومان ۲۷,۲۷۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۷۹تومان ۲,۷۲۷تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ سپهر ایرانیان(۶میل)۶۶*۶۶۳۲کیلو گرمکارخانه۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
۲,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۲۷تومان ۲,۷۸۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸سپهر ایرانیان(۷میل)۷۸*۸۶۵۱کیلو گرمکارخانه۲۶,۱۸۲تومان ۲۸,۸۰۰تومان
۱,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۱ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۱۸تومان ۲,۸۸۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸سپهر ایرانیان(۸میل)۸۸*۸۶۵۸کیلو گرمکارخانه۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
۲,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان واحد : کیلو گرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰سپهر ایرانیان(۸میل)۸۱۰*۱۰۶۷۳کیلوگرمکارخانه۲۴,۳۶۴تومان ۲۶,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۳ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۳۶تومان ۲,۶۸۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰سپهر ایرانیان(۱۰میل)۱۰۱۰*۱۰۶۸۸کیلوگرمکارخانه۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
۲,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۸ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۲سپهر ایرانیان(۱۲میل)۱۲۱۲۶۱۲۵کیلوگرمکارخانه۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱,۶۳۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۵ضخامت(mm) : ۱۲ابعاد(cm) : ۱۲طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلوگرم :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد