اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۴:۲۸:۴۸
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۳ میل عرض ۱ کاشانهر متر۳st22رول۰.۳عرض ۱کارخانه۵۵,۳۶۴تومان ۶۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۳ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۳حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۵۳۶تومان ۶,۰۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱ کاشانهرمتر ۳.۵st22رول۰.۴عرض ۱کارخانه۵۱,۵۴۵تومان ۵۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۱۵۵تومان ۵,۶۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر۳.۵st22رول۰.۴عرض۱.۲۵کارخانه۵۰,۸۱۸تومان ۵۵,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۸۲تومان ۵,۵۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۴st22رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۹,۲۷۳تومان ۵۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۹۲۷تومان ۵,۴۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱.۲۵کاشانهر متر۵st22رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۵۰,۱۸۲تومان ۵۵,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۱۸تومان ۵,۵۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱کاشانهرمتر۴.۴۰st22رول۰.۵۵عرض ۱کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض۱.۲۵کاشانهرمتر۵.۵st22رول۰.۵۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۴.۸۰st22رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
۱,۰۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر ۶st22رول۰.۶عرض ۱.۲۵کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۶ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۵.۶۰st22رول۰.۷عرض ۱کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر ۷st22رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۶.۴۰st22رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۷,۶۳۶تومان ۵۲,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۶۴تومان ۵,۲۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض۱.۲۵کاشانهرمتر۸st22رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۶۳۶تومان ۵۲,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۶۴تومان ۵,۲۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱ کاشانهرمتر ۷.۲۰st22رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۷,۶۳۶تومان ۵۲,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۶۴تومان ۵,۲۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر۹st22رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۶۳۶تومان ۵۲,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۶۴تومان ۵,۲۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۸st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر۱۰st22رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه۱.۲۵ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۱۰st22رول۱.۲۵عرض ۱کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه۱.۲۵ میل عرض۱.۲۵ کاشانهرمتر.۱۲.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر.۱۲.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه۱.۵ میل عرض ۱ کاشانهرمتر ۱۲st22رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد