اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت نبشی نصر آذربایجان

بروزرسانی :
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(cm)طول(m)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ فولاد نصر(۴میل-۶متری)۴۶۰*۶۰۶۲۲کیلوگرمکارخانه۲۲,۰۶۶تومان ۲۴,۲۷۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۶۰*۶۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۲۰۷تومان ۲,۴۲۷تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ فولاد نصر(۵میل-۶متری)۵۶۰*۶۰۶۲۸کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۸ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶۰*۶۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ فولاد نصر(۴میل-۶متری)۴۶۰*۶۰۶۳۳کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۳ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۶۰*۶۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷فولاد نصر(۴میل-۶متری)۴۷۰*۷۰۶۲۵کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۵ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷فولاد نصر(۵میل-۶متری)۵۷۰*۷۰۶۳۱کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۱ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷فولاد نصر(۶میل-۶متری)۶۷۰*۷۰۶۳۷کیلوگرمکارخانه۲۲,۰۶۶تومان ۲۴,۲۷۳تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۷ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۲۰۷تومان ۲,۴۲۷تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷فولاد نصر(۷میل-۶متری)۷۷۰*۷۰۶۴۴کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸فولاد نصر(۶میل-۶متری)۶۸۰*۸۰۶۴۳کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۳ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۸۰*۸۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸فولاد نصر(۷میل-۶متری)۷۸۰*۸۰۶۵۰کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸۰*۸۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸فولاد نصر(۸میل-۶متری)۸۸۰*۸۰۶۴۳کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۳ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸۰*۸۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰فولاد نصر(۶میل-۶متری)۶۱۰۰*۱۰۰۶۵۵کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۵ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۱۰۰*۱۰۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰فولاد نصر(۸میل-۶متری)۸۱۰۰*۱۰۰۶۷۲کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۲ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۱۰۰*۱۰۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰فولاد نصر(۱۰میل-۶متری)۱۰۱۰۰*۱۰۰۶۹۰کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۰ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰۰*۱۰۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۶ فولاد نصر(۴میل-۱۲متری)۴۶۰*۶۰۱۲۴۴کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۶۰*۶۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۶ فولاد نصر(۵میل-۱۲متری)۵۶۰*۶۰۱۲۵۶کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۶ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶۰*۶۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۶ فولاد نصر(۶میل-۱۲متری)۶۶۰*۶۰۱۲۶۶کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۶ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶۰*۶۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۷ فولاد نصر(۴میل-۱۲متری)۴۷۰*۷۰۱۲۵۰کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۷ فولاد نصر(۵میل-۱۲متری)۵۷۰*۷۰۱۲۶۲کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۲ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۷ فولاد نصر(۶میل-۱۲متری)۶۷۰*۷۰۱۲۷۴کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۴ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۷ فولاد نصر(۷میل-۱۲متری)۷۷۰*۷۰۱۲۸۸کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۸ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷۰*۷۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۸ فولاد نصر(۶میل-۱۲متری)۶۸۰*۸۰۱۲۸۶کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۶ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۸۰*۸۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۸ فولاد نصر(۷میل-۱۲متری)۷۸۰*۸۰۱۲۱۰۰کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۰ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸۰*۸۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۸ فولاد نصر(۸میل-۱۲متری)۸۸۰*۸۰۱۲۱۱۶کیلوگرمکارخانه۲۳,۶۳۶تومان ۲۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۶ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸۰*۸۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۶۴تومان ۲,۶۰۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۱۰ فولاد نصر(۶میل-۱۲متری)۶۱۰۰*۱۰۰۱۲۱۱۰کیلوگرمکارخانه۲۳,۶۳۶تومان ۲۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۰ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۱۰۰*۱۰۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۶۴تومان ۲,۶۰۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۱۰ فولاد نصر(۸میل-۱۲متری)۸۱۰۰*۱۰۰۱۲۱۴۴کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴۴ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۱۰۰*۱۰۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۱۰ فولاد نصر(۱۰میل-۱۲متری)۱۰۱۰۰*۱۰۰۱۲۱۸۰کیلوگرمکارخانه۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۰ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰۰*۱۰۰طول(m) : ۱۲محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد