0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق سیاه کاویان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۳۷:۵۸
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۸ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۴۸۰St37شیت۸۱.۲۵*۶اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۸۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۶۰۰St37شیت۱۰۱.۲۵*۶اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۰۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میلی متر شیت ۱.۵*۶ کاویان۷۲۰St37شیت۱۰۱.۵*۶اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۲۰ابعاد(m) : ۱.۵*۶ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۷۲۰St37شیت۱۲۱.۲۵*۶اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۲۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میلی متر شیت ۱.۵*۶ کاویان۸۶۴St37شیت۱۲۱.۵*۶اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۶۴ابعاد(m) : ۱.۵*۶ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۹۰۰St37شیت۱۵۱.۲۵*۶اهواز۲۹,۹۰۹تومان ۳۲,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۰۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۹۱تومان ۳,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵ میلی متر شیت ۱.۵*۶ کاویان۱۰۸۰St37شیت۱۵۱.۵*۶اهواز۳۳,۱۸۲تومان ۳۶,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۸۰ابعاد(m) : ۱.۵*۶ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۳۱۸تومان ۳,۶۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۱۲۰۰St37شیت۲۰۱.۲۵*۶اهواز۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۰۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۰ میلی متر شیت ۱.۵*۶ کاویان۱۴۴۰St37شیت۲۰۱.۵*۶اهواز۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴۴۰ابعاد(m) : ۱.۵*۶ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۱۵۰۰St37شیت۲۵۱.۲۵*۶اهواز۲۸,۶۳۶تومان ۳۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۰۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۸۶۴تومان ۳,۱۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۵ میلی متر شیت ۱.۵*۶ کاویان۱۸۰۰St37شیت۲۵۱.۵*۶اهواز۲۸,۶۳۶تومان ۳۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۰۰ابعاد(m) : ۱.۵*۶ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۸۶۴تومان ۳,۱۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۶*۱.۲۵ کاویان۱۸۰۰St37شیت۳۰۱.۲۵*۶اهواز۲۸,۶۳۶تومان ۳۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۰۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۸۶۴تومان ۳,۱۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۰ میلی متر شیت ۱.۵*۶ کاویان۲۱۰۰St37شیت۳۰۱.۵*۶اهواز۲۸,۶۳۶تومان ۳۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۱۰۰ابعاد(m) : ۱.۵*۶ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۸۶۴تومان ۳,۱۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۲۱۰۰St37شیت۳۵۱.۲۵*۶اهواز۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۱۰۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۵ میلی متر شیت ۱.۵*۶ کاویان۲۵۰۰St37شیت۳۵۱.۵*۶اهواز۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۵۰۰ابعاد(m) : ۱.۵*۶ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت ۱.۲۵*۶ کاویان۲۴۰۰St37شیت۴۰۱.۲۵*۶اهواز۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴۰۰ابعاد(m) : ۱.۲۵*۶ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴۰ میلی متر شیت طول*۱.۵ کاویانهر متر ۴۸۰St37شیت۴۰۱.۵*طولاهواز۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر ۴۸۰ابعاد(m) : ۱.۵*طولضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیتآنالیز : St37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان نمودار :

قیمت ورق سیاه اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۱۳:۵۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت ۹۶۰st37شیت فابریک۱۰۶×۲اهواز۳۷,۴۵۵تومان ۴۱,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۹۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۷۴۶تومان ۴,۱۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت ۱۹۲۰st37شیت فابریک۱۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۹۲۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۱۱۵۲st37شیت فابریک۱۲۱۲اهواز۳۴,۰۹۱تومان ۳۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۱۱۵۲ابعاد(m) : ۱۲ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۴۰۹تومان ۳,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت ۲۳۰۴st37شیت فابریک۱۲۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۳۰۴ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۱۴۴۰st37شیت فابریک۶×۲۶×۲اهواز۳۴,۰۹۱تومان ۳۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۱۴۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۶×۲حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۴۰۹تومان ۳,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۰ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۱۹۲۰st37شیت فابریک۲۰۶×۲اهواز۳۰,۹۰۹تومان ۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۱۹۲۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۹۱تومان ۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۰ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۳۸۴۰st37شیت فابریک۲۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۸۴۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۵ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۲۴۰۰st37شیت فابریک۲۵۶×۲اهواز۳۰,۱۸۲تومان ۳۳,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۲۴۰۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۱۸تومان ۳,۳۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲۵ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۴۸۰۰st37شیت فابریک۲۵۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۴۸۰۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۰ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۲۸۸۰st37شیت فابریک۳۰۶×۲اهواز۳۰,۹۰۹تومان ۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۹۱تومان ۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۰میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۵۷۶۰st37شیت فابریک۳۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۵۷۶۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳۵ میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۳۳۶۰st37شیت فابریک۳۵۶×۲اهواز۳۰,۹۰۹تومان ۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۳۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۹۱تومان ۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳۵ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۶۷۲۰st37شیت فابریک۳۵۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۶۷۲۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴۰میل شیت ۶*۲اکسینهر شیت۳۸۴۰st37شیت فابریک۴۰۶×۲اهواز۳۱,۰۹۱تومان ۳۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۳۸۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۱۰۹تومان ۳,۴۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴۰ میل شیت ۱۲*۲اکسینهر شیت۷۶۸۰st37شیت فابریک۴۰۱۲×۲اهوازتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۷۶۸۰ابعاد(m) : ۱۲×۲ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۵۰ میل شیت اکسینهرمتر۸۰۰st37شیت فابریک۵۰عرض ۲اهواز۳۰,۹۰۹تومان ۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۰۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۵۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۹۱تومان ۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۶۰ میل شیت اکسینهرمتر۹۶۰st37شیت فابریک۶۰عرض ۲اهواز۳۰,۷۲۷تومان ۳۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۶۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۷۳تومان ۳,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۷۰ میل شیت اکسینهرمتر۱۱۲۰st37شیت فابریک۷۰عرض ۲اهواز۳۰,۷۲۷تومان ۳۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۷۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۰۷۳تومان ۳,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۸۰ میل شیت اکسینهرمتر۱۲۸۰st37شیت فابریک۸۰عرض ۲اهواز۳۲,۵۴۵تومان ۳۵,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۸۰ابعاد(m) : عرض ۲ضخامت(mm) : ۸۰حالت : شیت فابریکآنالیز : st37محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۲۵۵تومان ۳,۵۸۰تومان نمودار :

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۱۰:۱۳
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت ۲میل عرض ۱سباهرمتر۱۶st37رول۲عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت ۲میل عرض۱.۲۵سباهرمتر۲۰st37رول۲عرض۱.۲۵اصفهان۳۳,۹۰۹تومان ۳۷,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۹۱تومان ۳,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت ۲.۵میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۲۵st37رول۲.۵عرض۱.۲۵اصفهان۳۳,۸۱۸تومان ۳۷,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۸۲تومان ۳,۷۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۳۰st37رول۳عرض۱.۲۵اصفهان۳۴,۲۷۳تومان ۳۷,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۲۷تومان ۳,۷۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل عرض۱.۵سباهرمتر۳۶st37رول۳عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۸۱۸تومان ۳۷,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۸۲تومان ۳,۷۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۴میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۴۰st37رول۴عرض۱.۲۵اصفهان۳۴,۰۹۱تومان ۳۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۰۹تومان ۳,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۴میل عرض ۱.۵سباهرمتر۴۸st37رول۴عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۵میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۵۰st37رول۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۵میل عرض ۱.۵سباهرمتر۶۰st37رول۵عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۶۳۶تومان ۳۸,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۶۴تومان ۳,۸۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۶میل عرض ۱.۵سباهرمتر۷۲st37رول۶عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۸۱۸تومان ۳۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۸۲تومان ۳,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۸میل عرض ۱.۵سباهرمتر۸۴st37رول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۵۴۵تومان ۳۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۵۵تومان ۳,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۰میل عرض ۱.۵سباهرمتر۱۲۰st37رول۱۰عرض ۱.۵اصفهان۳۶,۱۸۲تومان ۳۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۶۱۸تومان ۳,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۲میل عرض ۱.۵سباهرمتر۱۴۴st37رول۱۲عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۶۳۶تومان ۳۸,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۴۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۶۴تومان ۳,۸۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل سباهرشیت۷۵st37شیت۳۱.۲۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۵ابعاد(m) : ۱.۲۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل سباهرشیت۷۵st37شیت۳۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۵ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۴میل سباهرشیت۲۸۸st37شیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۲۸۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۵میل سباهرشیت۳۶۰st37شیت۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۳۶۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۶میل سباهرشیت۴۳۲st37شیت۶۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۴۳۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۸میل سباهرشیت۵۷۶st37شیت۸۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۵۷۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۰میل سباهرشیت۷۲۰st37شیت۱۰۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۲میل سباهرشیت۸۶۴st37شیت۱۲۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۸۶۴ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

قیمت ورق سیاه گیلان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۱۵:۰۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲میل رول گیلانهرمتر۱۶st37رول۲عرض ۱رشت۳۲,۹۰۹تومان ۳۶,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : رشتارزش افزوده : ۳,۲۹۱تومان ۳,۶۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴میل رول گیلانهرمتر۳۲st37رول۴عرض ۱رشت۳۲,۹۰۹تومان ۳۶,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : رشتارزش افزوده : ۳,۲۹۱تومان ۳,۶۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۶میل رول گیلانهرمتر۴۸st37رول۶عرض ۱رشت۳۱,۹۰۹تومان ۳۵,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : رشتارزش افزوده : ۳,۱۹۱تومان ۳,۵۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۸میل رول گیلانهرمتر۸۰st37رول۸عرض ۱رشت۳۱,۹۰۹تومان ۳۵,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : رشتارزش افزوده : ۳,۱۹۱تومان ۳,۵۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۱۰میل رول گیلانهرمتر۸۰st37رول۱۰عرض ۱رشت۳۱,۹۰۹تومان ۳۵,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : رشتارزش افزوده : ۳,۱۹۱تومان ۳,۵۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۱۲میل رول گیلانهرمتر۹۶st37رول۱۲عرض ۱رشت۳۰,۰۹۱تومان ۳۳,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : رشتارزش افزوده : ۳,۰۰۹تومان ۳,۳۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵میل رول گیلانهرمتر۱۲۰st37رول۱۵عرض ۱رشت۲۹,۱۸۲تومان ۳۲,۱۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : رشتارزش افزوده : ۲,۹۱۸تومان ۳,۲۱۰تومان نمودار :

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۴۹:۳۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲ میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۱۶st37رول۲عرض ۱اصفهان۳۳,۴۵۵تومان ۳۶,۸۰۱تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۴۶تومان ۳,۶۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲ میل عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۰st37رول۲عرض۱.۲۵اصفهان۳۲,۷۲۷تومان ۳۶,۰۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۲۷۳تومان ۳,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲.۵میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۲۰st37رول۲.۵عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲.۵ میل عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۵st37رول۲.۵۱.۲۵اصفهان۳۳,۶۳۶تومان ۳۷,۰۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۵ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۶۴تومان ۳,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۲۴st37رول۳عرض ۳اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۴ابعاد(m) : عرض ۳ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳ میل عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۳۰st37رول۳عرض۱.۲۵اصفهان۳۲,۵۴۵تومان ۳۵,۸۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۲۵۵تومان ۳,۵۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳ میل عرض ۱.۵فولاد مبارکههرمتر۳۶st37رول۳عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۱۸۲تومان ۳۶,۵۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۱۸تومان ۳,۶۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴ میل عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۳۲st37رول۴عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴ میل عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۴۰st37رول۴عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۴ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۴۸st37رول۴عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۱۸۲تومان ۳۶,۵۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۱۸تومان ۳,۶۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵ میل عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۵۰st37رول۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۶۰st37رول۵عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۱۸۲تومان ۳۶,۵۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۱۸تومان ۳,۶۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵ میل عرض۱فولاد مبارکههرمتر۴۰st37رول۵عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶ میل عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۴۸st37رول۶عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۷۲st37رول۶عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۱۸۲تومان ۳۶,۵۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۱۸تومان ۳,۶۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۸ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۹۶st37رول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۱۸۲تومان ۳۶,۵۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۱۸تومان ۳,۶۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۲۰st37رول۱۰عرض ۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۸۰st37رول۱۲عرض ۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۸۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵میل عرض۱.۵فولاد مبارکههرمتر۱۸۰st37رول۱۵عرض ۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۸۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههر شیت ۳۲st37شیت۲۲×۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳۲ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲میل عرض۱.۲۵×۲.۵فولاد مبارکههرشیت ۶۲st37شیت۲۱.۲۵×۲.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۲ابعاد(m) : ۱.۲۵×۲.۵ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲.۵میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۴۰st37شیت۲.۵۲×۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲.۵میل عرض۱.۲۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۷۵st37شیت۲.۵۱.۲۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۵ابعاد(m) : ۱.۲۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۴۸st37شیت۳۲×۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۸ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۲۱۶st37شیت۳۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۱۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۳میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۷۵st37شیت۳۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۴میل عرض ۲×۱فولاد مبارکههرشیت ۶۴st37شیت۴۲×۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۴میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۹۰st37شیت۴۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۴میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههر شیت ۲۸۸st37شیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۸۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۲۵st37شیت۵۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۵ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۵میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۳۶۰st37شیت۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۳۶۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶میل عرض ۲.۵×۱.۲۵فولاد مبارکههرشیت ۱۵۰st37شیت۶۲.۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۵۰ابعاد(m) : ۲.۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۶میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۴۳۲st37شیت۶۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۳۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۸میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۵۷۶st37شیت۸۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵۷۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۱۰میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۷۲۰st37شیت۱۰۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۱۵میل عرض ۶×۱.۵فولاد مبارکههرشیت ۱۰۸۰st37شیت۱۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۰۸۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

قیمت ورق سیاه کارخانه قطعات

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۵۰:۳۲
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۸ میل عرض ۱ کارخانه قطعاتهر شیت ۴۸۰st37شیت۸۶×۱.۲۵کارخانه۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۴۸۰ابعاد(m) : ۶×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۰ میل عرض ۱.۲۵ کارخانه قطعاتهرشیت ۶۰۰st37شیت۱۰۶×۱.۲۵کارخانه۳۳,۶۳۶تومان ۳۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۰۰ابعاد(m) : ۶×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۳۶۴تومان ۳,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۲ میل عرض ۱.۲۵ کارخانه قطعاتهرشیت ۷۲۰st37شیت۱۲۶×۱.۲۵کارخانه۳۰,۳۶۴تومان ۳۳,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۳۶تومان ۳,۳۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵ میل عرض ۱.۲۵کارخانه قطعاتهرشیت۹۰۰st37شیت۱۵۶×۱.۲۵کارخانه۳۰,۳۶۴تومان ۳۳,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۹۰۰ابعاد(m) : ۶×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۰۳۶تومان ۳,۳۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۰ میل عرض۱.۲۵ کارخانه قطعاتهرشیت۱۲۰۰st37شیت۲۰۶×۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۱۲۰۰ابعاد(m) : ۶×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت ورق سیاه فولاد اصفهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۵۶:۱۸
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۱۵ میل فولاد اصفهانهرشیت۷۲۰st37شیت۱۵۶×۱اصفهان۲۹,۹۰۹تومان ۳۲,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۹۹۱تومان ۳,۲۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه۲۰ میل فولاد اصفهانهرشیت۹۶۰st37شیت۲۰۶×۱اصفهان۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۹۶۰ابعاد(m) : ۶×۱ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۲۵ میل فولاد اصفهانهرشیت ۱۲۰۰st37شیت۲۵۶×۱اصفهان۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۰۰ابعاد(m) : ۶×۱ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۰ میل فولاد اصفهانهرشیت ۱۴۴۰st37شیت۳۰۶×۱اصفهان۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۴۴۰ابعاد(m) : ۶×۱ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ۳۵ میل فولاد اصفهانهر شیت ۱۶۸۰st37شیت۳۵۶×۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۶۸۰ابعاد(m) : ۶×۱ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۰۳:۴۱
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق۳ میل st52فولاد مبارکههرمتر۳۶st52رول۳عرض ۱.۵اصفهان۳۸,۰۰۰تومان ۴۱,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۰۰تومان ۴,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴ میل st52فولاد مبارکههرمتر۴۸st52رول۴عرض ۱.۵اصفهان۴۵,۴۵۵تومان ۵۰,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۵۴۶تومان ۵,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۶ میل st52فولاد مبارکههرمتر۷۲st52رول۶عرض ۱.۵اصفهان۴۳,۳۶۴تومان ۴۷,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۳۶تومان ۴,۷۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۸ میل st52فولاد مبارکههرمتر۹۶st52رول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۸,۰۰۰تومان ۴۱,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۰۰تومان ۴,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰ میل st52فولاد مبارکههرمتر۱۲۰st52رول۱۰عرض ۱.۵اصفهان۳۸,۶۳۶تومان ۴۲,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۸۶۴تومان ۴,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۲ میل st52فولاد مبارکههرمتر۱۴۴st52رول۱۲عرض ۱.۵اصفهان۴۳,۱۸۲تومان ۴۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۴۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۱۸تومان ۴,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۵ میل st52فولاد مبارکههرمتر۱۸۰st52رول۱۵عرض ۱.۵اصفهان۴۳,۱۸۲تومان ۴۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۸۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۱۸تومان ۴,۷۵۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت ورق

ورق های فولادی در صنعت و ساختمان سازی کاربردهای زیادی دارند به همین سبب افراد زیادی تمایل دارند از قیمت انواع ورق مطلع شوند .محصول ورق به دلیل کاربرد و مزایای بسیار از  محصولات فولادی پرفروش می باشد .قیمت ورق با توجه به نوع آن ،ابعاد ،ضخامت و برند تولید کننده آن در بازار اعلام می شود .

بازرگانی آهن جم قیمت روز انواع ورق را در تمامی سایز ها و برندها اعلام می کند .شما می توانید انواع ورق آهن را در سایز و ابعاد و برند دلخواه از آهن جم خریداری کنید .در این صفحه قیمت روز ورق در تنوع زیاد اعلام و به روزرسانی می شود.

تمامی مشخصات ورق از جمله قیمت ورق ،محل تحویل ،ابعاد و ضخامت ،حالت ،آنالیز و وزن  در لیست قیمت ها درج شده است .شما می توانید به راحتی برای محصول مورد نظر خود ثبت سفارش انجام دهید .سپس در کمترین زمان کارشناس فروش آهن جم با شما تماس گرفته و بقیه مراحل خرید ورق انجام می شود .

آهن جم از معتبر ترین فروشگاه های اینترنتی آهن آلات است که انواع محصولات فولادی از جمله انواع ورق را با بهترین قیمت به بازار عرضه می نماید .آهن جم سالهاست در زمینه خرید و فروش انواع محصولات فولادی فعالیت دارد و به همین سبب محصولات خود را از کارخانه های برتر فولادی با قیمت ویژه تهیه می نماید .

قیمت ورق آهن

ورق آهن از محصولات فولادی است که در بازرگانی آهن جم عرضه می شود .ورق آهن با آلیاژ و حالت های مختلفی در بازرگانی آهن جم موجود است .انواع ورق آهن با آلیاژ های st37، st52 ، st22 ، A283 ، a516، ورق آجدار ، رنگی ،روغنی ،گالوانیزه ،اسید شویی و انواع ورق استیل و آلومینیوم در سایز ها و ابعاد متنوع عرضه می گردد .ورق ها به دو صورت رول و شیت در بازار عرضه می شوند که بازرگانی آهن جم انواع ورق را با هر دو حالت عرضه می نماید .

قیمت روز ورق

قیمت روز ورق آهن تحت تاثیر عواملی می باشد .اصلی ترین عوامل که قیمت ورق آهن طبق آنها مشخص می شود ویژگی های فنی ورق هستند .مثلاً قیمت ورق با توجه به آلیاژ آن ،ضخامت و ابعاد،حالت ،کیفیت مواد اولیه ،هزینه تولید و کارخانه تولید کننده مشخص می گردد .اما عوامل دیگری ماننده نرخ تورم ،نرخ دلار و میزان عرضه و تقاضا در قیمت روز ورق آهن تاثیر گذار هستند .

قیمت ورق روزانه دچار نوسان و تغییرات می شود .خریداران ورق باید از قیمت روز ورق مطلع شده و سپس در بهرتین زمان اقدام به خرید نمایند .قیمت روز و لحظه ای ورق در سایت آهن جم اعلام می شود .

خرید ورق از بازرگانی آهن جم

در هنگام خرید ورق باید ابتدا نسبت به انواع ورق ها و ویژگی های آنها و همچنین برندهای موجود اطلاعات کافی داشته باشید .زیرا ورق از محصولات فولادی است که تنوع بسیار زیادی دارد .ورق ها در انواع مختلف با سایز ،ضخامت و ابعاد متفاوت توسط برندهای زیادی تولید می شوند که محصولات تولیدی هر برند کیفیت و قیمت خاص خود را دارند .

فولاد در شکل ها و آلیاژ های متفاوتی تولید میشود و انواع فولاد ها بسیار پر کاربرد هستند.به گفته فرادرس :

جلای فلزی و مقاومت در برابر خوردگی، فولاد را به ماده‌ای ایده‌آل در صنعت تبدیل کرده است. این ماده را به شکل‌های ورق، شمش، مفتول و لوله تولید می‌کنند.

با توجه به این تنوع زیاد شما باید حتماً قبل از خرید نسبت به مشخصات انواع ورق ها اطلاعات کسب کنید و محصول مورد نظر خود را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید .اگر شما در انتخاب ورق مورد نظر خود نیاز به کمک دارید کافی است با شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس گرفته و مشاوره کامل در مورد انواع ورق ها دریافت کنید .اما در صورتی که نوع ورق خود را انتخاب کرده اید حال باید یکی روش خرید ورق را انتخاب کنید .

خرید آنلاین ورق فولادی از آهن جم : خرید آنلاین یکی از بهترین و آسان ترین روش های خرید ورق می باشد .زیرا شما به صورت آنلاین و با مراجعه به سایت آهن جم قیمت انواع ورق را در تمامی سایز ها و برندها مشاهده و مقایسه می کنید .سپس محصول مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کرده و ثبت سفارش انجام می دهید .

در نهایت کارشناسان فروش مجموعه با شما تماس گرفته و دیگر مراحل خرید همچون زمان بارگیری و هزینه حمل و …را به اطلاع شما میرسانند .

فروشگاه آهن جم مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی می باشد و شما می توانید هزینه محصول خریداری شده را به صورت آنلاین پرداخت کنید .آهن جم تمامی خدمات ضمانت کالا ،ارائه فاکتور رسمی و ارسال بار به تمام نقاط کشور را ارائه می دهد .

خرید حضوری ورق از آهن جم : بازرگانی آهن جم خدمات فروش حضوری نیز دارند و شما با مراجعه به دفتر فروش و انبار آهن جم به آدرس اصفهان ،خیابان امام خمینی ،جنب بیمارستان امام حسین می توانید خرید خود را حضوری انجام دهید .

خرید تلفنی ورق : برای خرید تلفنی کافی است با شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس گرفته و مراحل خرید طی می کنید .

قیمت تسمه نوردی آریان فولاد

علاوه بر جداول قیمت ورق سیاه که در این صفحه قابل دسترسی و مشاهده هستند، جدول قیمت تسمه نورد آریان فولاد را هم در این صفحه مشاهده میکنید.

کارخانه فولاد آریان که تولید کننده این تسمه است، در سال ۱۳۸۵ در زمینی به مساحت ۲۲۰ هزار متر مربع در جاده بوئین زهرا در جنوب شرقی استان قزوین، تاسیس گردید.
این کارخانه در حال حاضر دارای ۵ خط تولید جداگانه است: واحد ذوب و ریخته گری با ظرفیت تولید یک میلیون تن در سال، واحد های نورد مقاطع سنگین و نیمه سنگین با ظرفیت تولید ۵۲۰ هزار تن در سال،واحد تولید اکسیژن با ظرفیت تولید ۶۰۰۰ متر مکعب در سال، واحد نورد میلگرد با ظرفیت تولید ۱۹۸۰ تن در سال و واحد های ماشین کاری و غلطک کشی!

از محصولات تولید کارخانه فولاد آریان میتوان به میلگرد، نبشی، ناودانی، تیر آهن، شمش، ریل و تسمه فولادی اشاره کرد.

شما میتوانید قیمت تسمه نوردی آریان را در ضخامت های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ میلیمتر، در طول ۶ متر و در عرض های مختلف مشاهده کنید.
اطلاعات بیشتر مورد نیاز خود، جهت خرید تسمه نوردی آریان فولاد را از طریق تماس با واحد فروش آهن جم دریافت کنید.

قیمت ورق
۵/۵ - (۲ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد