0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق سیاه st52 فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۴:۱۹:۳۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق۳ میل st52فولاد مبارکههرمتر۳۶st52رول۳عرض ۱.۵اصفهان۴۴,۵۴۵تومان ۴۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۴۵۵تومان ۴,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴ میل st52فولاد مبارکههرمتر۴۸st52رول۴عرض ۱.۵اصفهان۴۵,۴۵۵تومان ۵۰,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۵۴۶تومان ۵,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۶ میل st52فولاد مبارکههرمتر۷۲st52رول۶عرض ۱.۵اصفهان۴۳,۳۶۴تومان ۴۷,۷۰۰تومان
۴,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۳۶تومان ۴,۷۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۸ میل st52فولاد مبارکههرمتر۹۶st52رول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
۲,۷۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰ میل st52فولاد مبارکههرمتر۱۲۰st52رول۱۰عرض ۱.۵اصفهان۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
۴,۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۲ میل st52فولاد مبارکههرمتر۱۴۴st52رول۱۲عرض ۱.۵اصفهان۴۳,۱۸۲تومان ۴۷,۵۰۰تومان
۴,۰۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۴۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۱۸تومان ۴,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۵ میل st52فولاد مبارکههرمتر۱۸۰st52رول۱۵عرض ۱.۵اصفهان۴۳,۱۸۲تومان ۴۷,۵۰۰تومان
۲,۷۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۸۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۵حالت : رولآنالیز : st52محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۳۱۸تومان ۴,۷۵۰تومان نمودار :

قیمت ورق سیاه st52 اکسین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۴:۵۱:۵۴
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق۸میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۷۶۸st52شیت۸۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۹,۷۲۷تومان ۵۴,۷۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷۶۸ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۹۷۳تومان ۵,۴۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۹۶۰st52شیت۱۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۲,۹۰۹تومان ۴۷,۲۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۶۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۲۹۱تومان ۴,۷۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۲میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۱۱۵۲st52شیت۱۲۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۲,۹۰۹تومان ۴۷,۲۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۱۵۲ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۲۹۱تومان ۴,۷۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۵میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۱۴۴۰st52شیت۱۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۴۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲۰میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۱۹۲۰st52شیت۲۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۹۲۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲۵میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۲۸۸۰st52شیت۲۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۲۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳۰میل سیاه st52 اکسینهر شیت ۲۸۸۰st52شیت۳۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۷,۵۴۵تومان ۴۱,۳۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۸۸۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۷۵۵تومان ۴,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۳۵میل سیاه st52 اکسینهرشیت۳۶۶st52شیت۳۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۷,۵۴۵تومان ۴۱,۳۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۳۶۶ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۳۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۷۵۵تومان ۴,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت۳۸۴۰st52شیت۴۰۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۵,۵۴۵تومان ۳۹,۱۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۳۸۴۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۴۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۵۵۵تومان ۳,۹۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۴۵میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۴۸۰۰st52شیت۴۵۶×۲ یا۱۲×۲اهواز۳۵,۵۴۵تومان ۳۹,۱۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۸۰۰ابعاد(m) : ۶×۲ یا۱۲×۲ضخامت(mm) : ۴۵حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۵۵۵تومان ۳,۹۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۵۰میل سیاه st52 اکسینهر شیت۸۹۰st52شیت۵۰طول×۲اهواز۳۵,۵۴۵تومان ۳۹,۱۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت۸۹۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۵۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۵۵۵تومان ۳,۹۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۶۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۹۶۰st52شیت۶۰طول×۲اهواز۳۵,۵۴۵تومان ۳۹,۱۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۹۶۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۶۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۵۵۵تومان ۳,۹۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۷۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت۱۱۲۰st52شیت۷۰طول×۲اهواز۳۵,۵۴۵تومان ۳۹,۱۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۱۱۲۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۷۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۵۵۵تومان ۳,۹۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۸۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۱۲۸۰st52شیت۸۰طول×۲اهواز۳۶,۰۹۱تومان ۳۹,۷۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۲۸۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۸۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۰۹تومان ۳,۹۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱۰۰میل سیاه st52 اکسینهرشیت ۱۶۰۰st52شیت۱۰۰طول×۲اهواز۳۶,۹۰۹تومان ۴۰,۶۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۶۰۰ابعاد(m) : طول×۲ضخامت(mm) : ۱۰۰حالت : شیتآنالیز : st52محل تحویل : اهوازارزش افزوده : ۳,۶۹۱تومان ۴,۰۶۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۴/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد