اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ - ۱۴:۴۴:۲۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۴st12رول۰.۵عرض ۱اصفهان۴۹,۴۵۵تومان ۵۴,۴۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۹۴۶تومان ۵,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر ۵st12رول۰.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۹,۴۵۵تومان ۵۴,۴۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۹۴۶تومان ۵,۴۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۴.۸۰st12رول۰.۶عرض ۱اصفهان۴۲,۸۱۸تومان ۴۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۲۸۲تومان ۴,۷۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۶st12رول۰.۶عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۵.۶۰st12رول۰.۷عرض ۱اصفهان۴۱,۳۶۴تومان ۴۵,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۱۳۶تومان ۴,۵۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۷st12رول۰.۷عرض۱.۲۵اصفهان۴۱,۳۶۴تومان ۴۵,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۱۳۶تومان ۴,۵۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۶.۴۰st12رول۰.۸عرض ۱اصفهان۴۰,۴۵۵تومان ۴۴,۵۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۴۶تومان ۴,۴۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۸st12رول۰.۸عرض۱.۲۵اصفهان۴۰,۶۳۶تومان ۴۴,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۶۴تومان ۴,۴۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۷.۲۰st12رول۰.۹عرض ۱اصفهان۴۰,۶۳۶تومان ۴۴,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۶۴تومان ۴,۴۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۹st12رول۰.۹عرض۱.۲۵اصفهان۴۰,۶۳۶تومان ۴۴,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۶۴تومان ۴,۴۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱عرض ۱فولاد مبارکههرمتر۸st12رول۱عرض ۱اصفهان۴۸,۹۰۹تومان ۵۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۹۱تومان ۵,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱عرض ۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۱۰st12رول۱عرض۱.۲۵اصفهان۴۸,۹۰۹تومان ۵۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۹۱تومان ۵,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۱۰st12رول۱.۲۵عرض ۱اصفهان۴۸,۹۰۹تومان ۵۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۹۱تومان ۵,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۱۲.۵۰st12رول۱.۲۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۸,۹۰۹تومان ۵۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۹۱تومان ۵,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۱۲st12رول۱.۵عرض ۱اصفهان۴۸,۹۰۹تومان ۵۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۹۱تومان ۵,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۱۵st12رول۱.۵عرض۱.۲۵اصفهان۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۱۶st12رول۲عرض ۱اصفهان۴۸,۹۰۹تومان ۵۳,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۸۹۱تومان ۵,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲عرض۱.۲۵فولاد مبارکههرمتر۲۰st12رول۲عرض۱.۲۵اصفهان۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۳عرض ۱فولاد مبارکههرمتر ۲۴st12رول۳۳اصفهان۵۳,۵۴۵تومان ۵۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۴ابعاد(m) : ۳ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۳۵۵تومان ۵,۸۹۰تومان نمودار :

قیمت ورق روغنی هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۰۲:۳۲
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۴ عرض ۱هفت الماسهرمتر۳.۲۰st12رول۰.۴عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۴ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۴st12رول۰.۴عرض ۱.۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱هفت الماسهرمتر۴st12رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۳,۵۴۵تومان ۴۷,۹۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۵۵تومان ۴,۷۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۵ عرض ۱.۲۵هفت الماسهر متر۵st12رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۵۴۵تومان ۴۷,۹۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۵۵تومان ۴,۷۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱هفت الماسهرمتر ۴.۸۰st12رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۰,۹۰۹تومان ۴۵,۰۰۰تومان
۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۹۱تومان ۴,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۶ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر ۶st12رول۰.۶عرض۱.۲۵کارخانه۴۰,۹۰۹تومان ۴۵,۰۰۰تومان
۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۶ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۹۱تومان ۴,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض ۱هفت الماسهرمتر ۵.۶۰st12رول۰.۷عرض ۱کارخانه۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۷ عرض۱.۲۵هفت الماسهر متر ۷st12رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر ۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱هفت الماسهرمتر۶.۴۰st12رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۰,۸۱۸تومان ۴۴,۹۰۰تومان
۱,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۸۲تومان ۴,۴۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۸ عرض ۱.۲۵هفت الماسهر متر ۸st12رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۰,۸۱۸تومان ۴۴,۹۰۰تومان
۱,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر ۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۸۲تومان ۴,۴۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱هفت الماسهرمتر۷.۲۰st12رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۰,۸۱۸تومان ۴۴,۹۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۸۲تومان ۴,۴۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۰.۹ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۹st12رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱ عرض ۱هفت الماسهرمتر۸st12رول۱عرض ۱کارخانه۴۰,۸۱۸تومان ۴۴,۹۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۸۲تومان ۴,۴۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱ عرض۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۰st12رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۰,۸۱۸تومان ۴۴,۹۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۸۲تومان ۴,۴۹۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۰st12رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۰,۹۰۹تومان ۴۵,۰۰۰تومان
۱,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۰۹۱تومان ۴,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۲.۵۰st12رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۳۹,۸۱۸تومان ۴۳,۸۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳,۹۸۲تومان ۴,۳۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۲st12رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۱,۰۹۱تومان ۴۵,۲۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۱۰۹تومان ۴,۵۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۱.۵ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۵st12رول۱.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۱,۰۹۱تومان ۴۵,۲۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۱۰۹تومان ۴,۵۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲ عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۶st12رول۲عرض ۱کارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۱,۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق روغنی ۲ عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۲۰st12رول۲عرض۱.۲۵کارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۱,۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st12محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد