اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق آلومینیوم پارس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۰۴:۱۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۰.۵ میل پارسهر شیت ۳۱۰۵۰شیت۰.۵۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۰.۶ میل پارسهرشیت ۴۱۰۵۰شیت۰.۶۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۰.۸ میل پارسهر شیت ۵۱۰۵۰شیت۰.۸۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱ میل پارسهرشیت ۶۱۰۵۰شیت۱۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم۲ میل پارسهر شیت ۱۲۱۰۵۰شیت۲۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۲ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم۳ میل پارسهر شیت ۱۷۱۰۵۰شیت۳۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۷ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۵ میل پارسهرشیت ۲۹۱۰۵۰شیت۵۲×۱کارخانه۲۱۴,۵۴۵تومان ۲۳۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۹ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۴۵۵تومان ۲۳,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۶ میل پارسهرشیت ۳۴۱۰۵۰شیت۶۲×۱کارخانه۲۱۴,۵۴۵تومان ۲۳۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۳۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۴۵۵تومان ۲۳,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۷ میل پارسهرشیت ۴۰۱۰۵۰شیت۷۲×۱کارخانه۲۱۴,۵۴۵تومان ۲۳۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۷حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۴۵۵تومان ۲۳,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۸ میل پارسهرشیت ۴۵۱۰۵۰شیت۸۲×۱کارخانه۲۱۴,۵۴۵تومان ۲۳۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۴۵۵تومان ۲۳,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱۰ میل پارسهرشیت ۵۶۱۰۵۰شیت۱۰۲×۱کارخانه۲۴۷,۲۷۳تومان ۲۷۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵۶ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۴,۷۲۷تومان ۲۷,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱۲ میل پارسهرشیت ۶۷.۵۱۰۵۰شیت۱۲۲×۱کارخانه۲۴۷,۲۷۳تومان ۲۷۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۶۷.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۴,۷۲۷تومان ۲۷,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱۵ میل پارسهرشیت ۸۴۱۰۵۰شیت۱۵۲×۱کارخانه۲۴۷,۲۷۳تومان ۲۷۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۸۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱۵حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۴,۷۲۷تومان ۲۷,۲۰۰تومان نمودار :

قیمت ورق آلومینیوم آلومان کار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۰۴:۴۶
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۰.۵ میل پارس آلومان کارهر شیت ۳۱۰۵۰شیت۰.۵۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم۰.۶ میل پارس آلومان کارهرشیت ۴۱۰۵۰شیت۰.۶۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱ میل پارس آلومان کارهرشیت ۵.۵۱۰۵۰شیت۱۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۲ میل پارس آلومان کارهرشیت ۱۱.۵۱۰۵۰شیت۲۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۱.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۳ میل پارس آلومان کارهرشیت۱۶.۵۱۰۵۰شیت۳۲×۱کارخانه۲۰۰,۹۰۹تومان ۲۲۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۱۶.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۰,۰۹۱تومان ۲۲,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۴ میل پارس آلومان کارهرشیت ۲۰۱۰۵۰شیت۴۲×۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۵ میل پارس آلومان کارهرشیت ۲۵۱۰۵۰شیت۵۲×۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۲۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت ورق آلومینیوم نورد اراک

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۰۵:۴۳
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱ میل عرض ۱ اراکهر شیت ۳۳۱۰۵شیت۱۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم۱ میل عرض ۱.۲۵ اراکهر شیت ۳۳۱۰۵شیت۱۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم۱.۲۵ میل عرض ۱ اراکهر شیت ۳.۵۳۱۰۵شیت۱.۲۵۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱.۲۵ میل عرض ۱.۲۵اراکهر شیت ۳.۵۳۱۰۵شیت۱.۲۵۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱.۵ میل عرض ۱ اراکهرشیت ۴۳۱۰۵شیت۱.۵۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ اراکهرشیت ۴.۵۳۱۰۵شیت۱.۵۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۴.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۲ میل عرض ۱ اراکهرشیت ۵.۵۳۱۰۵شیت۲۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۲ میل عرض ۱.۲۵ اراکهرشیت ۵.۵۳۱۰۵شیت۲۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۵.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۲.۵ میل عرض ۱ اراکهرشیت ۷۳۱۰۵شیت۲.۵۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۲.۵ میل عرض ۱.۲۵ اراکهرشیت ۷۳۱۰۵شیت۲.۵۲×۱کارخانه۲۱۱,۸۱۸تومان ۲۳۳,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۷ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۱۸۲تومان ۲۳,۳۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۳ میل عرض ۱ اراکهرشیت ۸.۵۳۱۰۵شیت۳۲×۱کارخانه۲۱۲,۷۲۷تومان ۲۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۸.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۲۷۳تومان ۲۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۳ میل عرض ۱.۲۵اراکهرشیت ۸.۵۳۱۰۵شیت۳۲×۱کارخانه۲۱۲,۷۲۷تومان ۲۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۸.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۲۷۳تومان ۲۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۴ میل عرض ۱ اراکهرشیت ۱۱.۵۳۱۰۵شیت۴۲×۱کارخانه۲۱۲,۷۲۷تومان ۲۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۱.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۲۷۳تومان ۲۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم ۴ میل عرض ۱.۲۵ اراکهرشیت ۱۱.۵۳۱۰۵شیت۴۲×۱کارخانه۲۱۲,۷۲۷تومان ۲۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت ۱۱.۵ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : ۳۱۰۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲۱,۲۷۳تومان ۲۳,۴۰۰تومان نمودار :

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۱۱:۴۰:۲۹
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم آجدار ۱ میل پارس آلومان کارهر شیت ۱۶۱۰۵۰شیت۱۲×۱کارخانه۱۸۴,۰۹۱تومان ۲۰۲,۵۰۰تومان
۱۶۵,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۱۶ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۱۸,۴۰۹تومان ۲۰,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم آجدار ۱.۵ میل پارس آلومان کارهر شیت ۲۴۱۰۵۰شیت۱.۵۲×۱کارخانه۱۸۴,۰۹۱تومان ۲۰۲,۵۰۰تومان
۱۶۵,۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۲۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۱۸,۴۰۹تومان ۲۰,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم آجدار ۲ میل پارس آلومان کارهر شیت ۳۲۱۰۵۰شیت۲۲×۱کارخانه۱۸۷,۲۷۳تومان ۲۰۶,۰۰۰تومان
۱۶۸,۰۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۳۲ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۲حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۱۸,۷۲۷تومان ۲۰,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم آجدار ۳ میل پارس آلومان کارهر شیت ۴۸۱۰۵۰شیت۳۲×۱کارخانه۱۸۷,۲۷۳تومان ۲۰۶,۰۰۰تومان
۱۶۸,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۴۸ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۱۸,۷۲۷تومان ۲۰,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم آجدار ۴ میل پارس آلومان کارهر شیت ۶۴۱۰۵۰شیت۴۲×۱کارخانه۱۸۹,۵۴۵تومان ۲۰۸,۵۰۰تومان
۱۷۰,۰۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۶۴ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۱۸,۹۵۵تومان ۲۰,۸۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق آلومینیوم آجدار ۵ میل پارس آلومان کارهر شیت ۸۰۱۰۵۰شیت۵۲×۱کارخانه۱۸۹,۵۴۵تومان ۲۰۸,۵۰۰تومان
۱۷۰,۰۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر شیت ۸۰ابعاد(m) : ۲×۱ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : ۱۰۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۱۸,۹۵۵تومان ۲۰,۸۵۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد