0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد شمس گل آذین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۵:۴۵:۴۴
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۰ شمس گل آذین۳۳۳۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۳آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۳۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۵شمس گل آذین۴۵۳۵A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۵آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۳۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۴۰ شمس گل آذین۵۹۴۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۹آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۴۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۴۵ شمس گل آذین۷۵۴۵A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۵آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۴۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۵۰ شمس گل آذین۹۲۵۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۲آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۵۵شمس گل آذین۱۱۲۵۵A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۲آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۵۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۶۰شمس گل آذین۱۳۳۶۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۳آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۶۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۶۵شمس گل آذین۱۵۶۶۵A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۶آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۶۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۷۰شمس گل آذین۱۸۱۷۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۱آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۷۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۷۵شمس گل آذین۲۰۸۷۵A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰۸آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۷۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۸۰شمس گل آذین۲۳۷۸۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳۷آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۸۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۹۰شمس گل آذین۳۰۰۹۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرم۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰۰آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۹۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده

قیمت میلگرد آذر گستر سدید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۳:۱۰:۵۸
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ آذر گستر سدید۳.۷۱۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳.۷آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ آذر گستر سدید۵.۳۱۲A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵.۳آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۱۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آذر گستر سدید۷.۲۱۴A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۲آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۱۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۶ آذر گستر سدید۱۹۱۶A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۱۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۸ آذر گستر سدید۲۴۱۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۱۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۰ آذر گستر سدید۳۰۲۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۲ آذر گستر سدید۳۶۲۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۵ آذر گستر سدید۴۶۲۵A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۶ آذر گستر سدید۵۰۲۶A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۸ آذر گستر سدید۵۸۲۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۰ آذر گستر سدید۶۶۳۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۲ آذر گستر سدید۷۶۳۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۴ آذر گستر سدید۸۶۳۴A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۶ آذر گستر سدید۹۶۳۶A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۸ آذر گستر سدید۱۰۷۳۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۷آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۴۰ آذر گستر سدید۱۱۸۴۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۸آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۴۲ آذر گستر سدید۱۳۰۴۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۴۵ آذر گستر سدید۱۵۰۴۵A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۴۸ آذر گستر سدید۱۷۰۴۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۵۰ آذر گستر سدید۱۸۵۵۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۵آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۵۲ آذر گستر سدید۲۰۰۵۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۵۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده

قیمت میلگرد A1 کویر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۵:۵۳:۰۲
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ کویر کاشان۱۰.۶۱۲A1شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۸۱۸تومان ۳۱,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۶آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۸۲تومان ۳,۱۷۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴.۵۱۴A1شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۶ کویر کاشان۱۸.۹۱۶A1سادهکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸.۹آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۸ کویر کاشان۲۴۱۸A1سادهکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۰ کویر کاشان۲۹.۶۲۰A1سادهکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹.۶آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۲ کویر کاشان۳۵.۸۲۲A1شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۵.۸آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۳ کویر کاشان۳۹.۱۲۳A1سادهکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۹.۱آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۳محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۵ کویر کاشان۴۶.۳۲۵A1شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶.۳آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۶ کویر کاشان۵۰۲۶A1سادهاصفهان۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۶محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۳۰ کویر کاشان۶۶.۶۳۰A1سادهکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۶.۶آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۳۲ کویر کاشان۷۵.۸۳۲A1شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۵.۸آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۳۴ کویر کاشان۸۵.۶۳۴A1سادهکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۵.۶آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۳۶ کویر کاشان۹۶۳۶A1سادهکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
۳۶۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۶آنالیز : A1طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت میلگرد ساده‌ آهن جم

به مطالعه مقاله قیمت میلگرد ساده آهن جم، خوش آمدید. در جداول این صفحه میتوانید قیمت میلگرد ساده آهن جم را ملاحظه کنید. این جداول مربوط به قیمت میلگرد ساده برندهای زیر است:

◾️لیست قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
◾️لیست قیمت میلگرد ساده کویر کاشان
◾️لیست قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین‌

همچنین اطلاعات کامل میلگردها اعم از سایز، طول و محل تحویل کالا در جدول قید شده است که لازم است برای سفارش کالا مدنظر داشته باشید.
همچنین میتوانید علاوه بر قیمت میلگرد ساده که در جداول این صفحه قابل مشاهده است قیمت تیرآهن، قیمت روز آهن، قیمت میلگرد، قیمت ورق، قیمت نبشی، قیمت ناودانی، قیمت سپری، قیمت پروفیل، قیمت لوله، قیمت خاموت، قیمت محصولات مفتولی، قیمت شمش و قیمت لوازم سوله را از آهن جم دریافت کنید.‌

قیمت میلگرد ساده آهن جم به دلیل همکاری با تمامی تولید کنندگان اصلی و برتر کشور، به روز و بهترین قیمت موجود در بازار است. باید این موضوع را هم مد نظر قرار داد که بازار آهن و فولاد، همانند سایر اجناس تحت تاثیر شرایط و نوسانات اقتصادی داخلی و جهانی است و همین امر سبب میشود که قیمت ها ثبات کافی را نداشته باشند و لازم است که در هنگام ثبت سفارش، قیمت نهایی میلگرد ساده و یا سایر محصولات را، از طریق تماس با واحد فروش آهن جم استعلام کنید.

تماس با آهن جم

میلگرد ساده

میلگردها در واقع در دو نوع اصلی ساده و آجدار تولید میشوند. قیمت میلگرد ساده و آجدار همانند ویژگیها و کاربردهایشان با هم متفاوت است.
نوعی از میلگرد که سطح آن صاف، صیقلی و بدون آج است، میلگرد ساده نامیده میشود.‌
این نوع از میلگرد معمولا با قطر ۶ تا ۵۰ میلیمتر تولید و به بازار عرضه می شود.
از خصوصیات بارز میلگرد ساده قابلیت خمکاری آن است که سبب میشود این نوع از میلگرد، کاربردهای مختلفی در صنعت و ساختمان سازی داشته باشد.

نکاتی درباره خرید میلگرد ساده

این مساله بسیار مهم است که خرید میلگرد و یا سایر محصولات مد نظر خود را از مراکز معتبر انجام دهید؛ چرا که این مساله سبب میشود علاوه بر اطمینان از قیمت میلگرد ساده، از کیفیت آن هم مطمئن باشید.
اما اگر مایل هستید بدانید، قیمت میلگرد ساده را چه فاکتورهایی مشخص میکنند، به موارد زیر توجه کنید:‌

◾️جنس مواد تشکیل دهنده و در نهایت کیفیت میلگرد‌
◾️قطر مفتول
◾️طول شاخه
◾️وزن میلگرد

موارد نامبرده از عوامل مستقیم و اولیه تعیین قیمت میلگرد ساده است؛ اما علاوه بر موارد ذکر شده که تعیین کننده های اصلی قیمت میلگرد ساده هستند، مسائل دیگری هم میتوانند بر روند قیمت میلگرد و محصولات مشابه دیگر تاثیر بگذارند. این مسائل شامل موارد زیر میشود:‌

◾️هزینه موارد خام مورد نیاز برای تولید
◾️میزان عرضه و تقاضا
◾️هزینه های جابجایی و حمل و نقل
◾️وضعیت اقتصادی و نرخ ارز

و موارد دیگری است که به طور ثانویه و غیر مستقیم اما با تاثیرگذاری به نسبت بالا، بر قیمت میلگرد ساده تاثیر گذار هستند.

انواع میلگرد ساده و موارد کاربرد

در ادامه به بررسی مواردی از جمله معرفی انواع میلگرد ساده، موارد کاربرد آنها و نحوه دریافت مشاوره خرید از مرکز پخش آهن جم خواهیم پرداخت .

◾️انواع میلگرد ساده:

 به طور کلی میلگرد ساده به دو صورت ساده و کلاف و در سایز، قطر و وزن های متفاوت به بازار عرضه میشود.‌
انواع میلگرد از نظر تولید و شکل ظاهری در چند نوع A1، A2، A3 و A4 و از نظر جنس در انواع میلگرد اروپایی، میلگرد پرکربن (سیاه)، میلگرد با پوشش اپوکسی، میلگرد گالوانیزه، میلگرد استیل و میلگرد پلیمری موجود است که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند.‌ اما در میان چهار گرید میلگردهای تولیدی، تنها گرید A1 متعلق به میلگردهای ساده است. میلگرد A1 ساده در واقع از نظر میزان کربن در مواد تشکیل دهنده خود، به نسبت گریدهای A2، A3 و A4 که مربوط به میلگردهای آجدار میشود، از میزان کمتری از کربن برخوردار است و جزو فولادهای نرم به حساب آمده و انعطاف بیشتری در برابر خم کاری از خود نشان میدهد. میلگردهای آجدار به دلیل وجود کربن بیشتر، انعطاف کمتری داشته و شکننده ترند.

◾️موارد کاربرد میلگرد ساده:

به طور کلی، میلگردها از پرکاربردترین مقاطع فولادی هستند که موارد کاربرد گوناگونی دارند. میلگردهای ساده معمولا در صنعت و گاها در ساختمان سازی هم استفاده میشوند. از کاربردهای میلگرد ساده در ساختمان سازی میتوان به تقویت بتن اشاره کرد. این تقویت می تواند به شکل ساخت بتن آرمه در فونداسیون باشد و یا برای ساخت سازه هایی که در ساختمان به کار می رود. از دیگر کاربردهای میلگرد ساده در حیطه صنعت ساختمان، میتوان به تولید و ساخت میلگرد زیگزاک، میلگرد بستر و میلگرد حرارتی اشاره کرد.

از موارد کاربرد این محصول در صنعت میتوان به مواردی مانند ساخت میخ، پیچ و مهره و همچنین ساخت برخی از اتصالات اشاره کرد.

همچنین برخی از انواع میلگرد ساده را میتوان در خم کاری، جوشکاری و آهنگری مورد استفاده قرار داد.
از موارد دیگر کاربرد میلگرد ساده میتوان به تولید خاموت، تولید حفاظ و نرده، رابیتس کاری، تولید الکترود، سیم مفتول و …. اشاره کرد.

قیمت میلگرد ساده، با کاربردهای متعدد و متفاوت این محصول، بی ارتباط نیست.

تفاوتهای میلگرد ساده و میلگرد آجدار:

میلگرد ساده و آجدار از جهات گوناگونی با هم متفاوت هستند. اولین مورد تفاوت آنها در قیمت است. تفاوت در قیمت میلگرد ساده و آجدار به دلیل تفاوت در ویژگیها و کاربردهای آنهاست.
دومین تفاوت این دو نوع از میلگرد، شکل ظاهری آنهاست. میلگرد ساده همانطور که از نامش هم مشخص است، ساده و صیقلی است؛ بر خلاف میلگرد آجدار که بر روی سطح خود، آجهایی با اشکال گوناگون دارد.
تفاوت دیگر آنها از حیث استاندارد تولید است؛ همانطور که گفته شد میلگرد ساده در گرید A1 و میلگرد های آجدار در گریدهای A2 تا A4 به تولید میرسند. این میلگردها تفاوتهایی هم در مقادیر تنش با هم دارند. میلگرد A1 دارای تنش تسلیم کمتر، فرم پذیری بیشتر و قابلیت جوشکاری بهتری نسبت به میلگردهای آجدار است.
تفاوت دیگر این میلگردها در نوع کاربرد آنهاست.
همینطور میلگردهای ساده و آجدار در نوع بسته بندی هم با هم متفاوت هستند. بدین صورت که میلگرد ساده و همینطور میلگرد آجدار A2 به دلیل انعطاف بیشتر میتوانند به حالت کلاف هم به بازار عرضه شوند؛ اما میلگرد گریدهای A3 و A4 به دلیل انعطاف کمتر در برابر خمیدگی، امکان عرضه به حالت کلاف را ندارند.

ویژگی های میلگرد ساده:

برای توضیح و تفسیر مشخصات میلگرد ساده A1 باید به مواردی چون خواص مکانیکی، مشخصات وزنی، قابلیت فرم پذیری، خاصیت جوش پذیری اشاره کنیم:

◾️خواهش مکانیکی میلگرد ساده:

در بیان مشخصات مکانیکی میلگرد ساده، با مواردی چون تنش تسلیم با عدد ۲۴۰ نیوتن بر میلیمتر مربع (۲۴۰ مگاپاسکال)، مقاومت کششی ۳۶۰ نیوتن بر میلیمتر مربع (۳۶۰ مگاپاسکال) و نرخ پلاستیسته ۲۵ درصد مواجه هستیم.

◾️مشخصات وزنی میلگرد ساده:

جدول اشتال یک مرجع دقیق برای مشخصات وزنی میلگرد ساده است. در جدول اشتال، وزن میلگرد ها بر اساس کیلوگرم به ازای یک متر طول ثبت شده است.

◾️خاصیت فرم پذیری میلگرد ساده:

میلگرد ساده به دلیل مقدار کم کربن در ترکیبات خود به نسبت میلگردهای آجدار، از خاصیت فرم پذیری بیشتری برخوردار است. این خاصیت فرم پذیری و قابلیت خم کاری از مقادیر تنش تسلیم و مقاومت کششی میلگرد ساده هم مشخص است.
هرچه میزان کربن موجود در ترکیبات محصولات فولادی بیشتر شود، آن محصول ترد تر، شکننده تر و با قابلیت خم کاری کمتر خواهد بود.

◾️خاصیت جوش پذیری میلگرد ساده:

علاوه بر انعطاف پذیری بالا، میلگرد ساده دارای خاصیت جوش پذیری خوبی هم هست که از امتیازات این نوع میلگرد به حساب می آید، چرا که این خاصیت در فعالیت های ساختمانی بسیار مورد نیاز است. خاصیت جوش پذیری میلگرد ساده در واقع به دلیل جنس فولاد سازنده آن است. میلگرد ساده را میتوان از طرق مختلفی مانند جوشکاری از طریق برق، Co2 و … جوشکاری کرد.
مزایای میلگرد ساده بر قیمت میلگرد ساده تاثیر گذار است.

تولیدکنندگان میلگرد ساده:

میلگرد ساده مانند بسیاری دیگر از محصولات فولادی، توسط تولید کنندگان داخلی در ایران به تولید میرسد. به عنوان برخی از برندهای تولید کننده میلگرد در کشور ایران میتوان به : ذوب آهن اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد خراسان، فولاد آذربایجان میانه، فولاد آناهیتا گیلان، آذر گستر سدید، فولاد آلیاژی ایران و نورد و فولاد نوین متین اشاره کرد.

قیمت میلگرد ساده کدام برندها را میتوان از آهن جم دریافت کرد؟

شما میتوانید قیمت میلگرد ساده برندهای مطرحی مانند میلگرد ساده آذر گستر سدید، میلگرد ساده شمس گل آذین و میلگرد ساده کویر کاشان را در سایت آهن جم ملاحظه کنید.‌
در ادامه به توضیحات مختصری در رابطه با برندهایی که قیمت میلگرد ساده تولیدی آن را میتوانید در سایت آهن جم مشاهده کنید میپردازیم.‌

◾️قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید:‌

کارخانه صنایع فولاد آذر گستر سدید یکی از تولید کنندگان میلگرد مطرح در ایران است که به منظور رفع نیاز داخلی در سال ۱۳۹۰ واقع در شهرک صنعتی شمس آباد از توابع استان تهران، تاسیس گردید. ظرفیت تولید این کارخانه در حال حاضر ۴۴۰۰ تن در سال و در زمینه تولید میلگرد در گریدهای A1، A2 و A3 است.

▫️مشخصات میلگرد ساده آذر گستر سدید موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید، سایزهای ۱۰ تا ۳۸ و همگی از گرید A1 را میتوانید در سایت آهن جم دریافت کنید.‌

◾️قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین:

از دیگر برندهای تولید کننده میلگرد که قیمت میلگرد ساده آن را میتوانید در سایت آهن جم ملاحظه کنید، کارخانه شمش گل آذین است که به عنوان یکی از تولیدکنندگان میلگرد ساده و آلیاژی مطابق با استانداردهای صنعتی، در شهرک صنعتی شمش آباد واقع و مشغول به فعالیت است . این مجموعه از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز نموده است. البته این کارخانه علاوه بر فعالیت در بازار داخلی، محصولات خود را مطابق با استانداردهای داخلی، به کشورهای همسایه صادر می‌کند.

▫️مشخصات میلگرد ساده شمس گل آذین موجود در آهن جم: ‌

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین، گرید A1 و سایزهای ۳۵ تا ۹۰ را میتوانید در سایت آهن جم و یا از طریق تماس با واحد فروش ما دریافت نمایید.‌‌

◾️قیمت میلگرد ساده کویر کاشان:

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر و یا به اختصار کویر کاشان، یک شرکت تولیدی دیگر است که قیمت میلگرد ساده آن را میتوانید در سایت آهن جم ملاحظه کنید. این شرکت در سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را در زمینه بازرگانی و تجارت آغاز کرد. پس از مدتی و در سال ۱۳۸۱، سهامداران این شرکت با شناختی بهتر نسبت به بازار و نیازهای اقتصادی منطقه، ماهیت این شرکت را، از تجاری و بازرگانی به تولیدی تغییر داده و مجتمع تولیدی سپید فراب کویر را در این تاریخ و در شهرستان آران و بیدگل واقع در شمال استان اصفهان راه اندازی کردند. میتوان گفت که این مجتمع تولیدی اولین تولید کننده میلگردهای فولادی با سیستم اتوماسیون صنعتی در کشور است که فعالیت تولیدی خود را از سال ۱۳۸۶ با هدف تولید ۳۵۰ هزار تن میلگرد شاخه و کلاف ساختمانی آغاز کرده است.‌

▫️مشخصات میلگرد ساده کویر کاشان موجود در آهن جم:

شما میتوانید قیمت میلگرد ساده کویر کاشان ‌در سایزهای ۱۲ تا ۵۰ از آهن جم دریافت کنید.

◾️مشاوره خرید میلگرد ساده آهن جم

شما میتوانید قیمت میلگرد ساده را در جداول موجود در آهن جم بررسی کنید و یا برای دریافت قیمت لحظه ای میلگرد ساده با واحد فروش ما با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۹۲۱۱ تماس حاصل فرمائید.
پس از دریافت قیمت، میتوانید اقدام به ثبت سفارش نمایید. پیش فاکتور شما در اسرع وقت حاضر شده و همکاران ما به محض دریافت تایید پرداخت از جانب شما، اقدام به بارگیری و ارسال محصول خریداری شده شما، خواهند کرد.
همچنین شما میتوانید در صورت نیاز به دریافت مشاوره، با همکاران ما در تماس باشید و بهترین مشاوره خرید میلگرد و یا سایر محصولات را دریافت کنید. د.

آهن جم قیمت روز آهن آلات مرکز پخش انواع تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، سپری، ورق، پروفیل، لوله، خاموت، محصولات مفتولی، لوازم سوله، شمش و…. با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت خدمات، در خدمت شماست.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد