لیست قیمت محصولات مفتولی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت سیم مفتولی سیاه

واحد :کیلوگرم _ حالت کلاف 
ضخامت (mm)حالتمحل تحویلقیمت (ریال)
1.5فابریک سلفون داراصفهان361,000
2.5فابریک سلفون داراصفهان361,000
1.5فابریکاصفهان333,000
2.5فابریکاصفهان333,000
1.5تسمهاصفهان329,000
2.5تسمهاصفهان329,000
1.5فابریک سلفون دارتهران (یاران)تماس بگیرید
2.5فابریک سلفون دارتهران (یاران)تماس بگیرید
به روز رسانی1402/03/10

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید