اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت سیم مفتول سیاه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۱۱:۱۳
نام محصولضخامت(mm)حالتوزن (kg)طولواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر سیم مفتول سیاه ۱.۵ فابریک۱.۵کلاف۱۵نامحدودکیلوگرماصفهان۳۴,۵۴۵تومان ۳۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۱۵طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۵۵تومان ۳,۸۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول سیاه ۱.۵ تسمه۱.۵کلاف۱۸ تا ۲۰نامحدودکیلوگرماصفهان۲۹,۳۶۴تومان ۳۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۱۸ تا ۲۰طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۳۶تومان ۳,۲۳۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول سیاه ۱.۵ فابریک روکش دار۱.۵کلاف۱۵نامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۵۴۵تومان ۳۸,۰۰۰تومان
۱,۶۳۶
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۱۵طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۵۵تومان ۳,۸۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول سیاه ۲.۵ فابریک۲.۵کلاف۱۵نامحدودکیلوگرماصفهان۳۲,۹۰۹تومان ۳۶,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۱۵طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۳,۲۹۱تومان ۳,۶۲۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول سیاه ۲.۵ تسمه۲.۵کلاف۱۸تا ۲۰نامحدودکیلوگرماصفهان۲۹,۳۶۴تومان ۳۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۱۸تا ۲۰طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۳۶تومان ۳,۲۳۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول سیاه ۲.۵ فابریک روکش دار۲.۵کلاف۱۵نامحدودکیلوگرماصفهان۳۴,۵۴۵تومان ۳۸,۰۰۰تومان
۱,۶۳۶
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۱۵طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۵۵تومان ۳,۸۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول سیاه ۳ فابریک۳کلاف۲۰نامحدودکیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳حالت : کلافوزن (kg) : ۲۰طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : -

قیمت سیم مفتول گالوانیزه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۱۴:۰۳
نام محصولضخامت(mm)حالتوزن (kg)طولواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر سیم مفتول گالوانیزه ۲ میل۲کلاف-نامحدودکیلوگرمکارخانه۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲حالت : کلافوزن (kg) : -طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول گالوانیزه ۲.۲ میل۲.۲کلاف-نامحدودکیلوگرمکارخانه۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲حالت : کلافوزن (kg) : -طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول گالوانیزه ۲.۵ میل۲.۵کلاف-نامحدودکیلوگرمکارخانه۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : کلافوزن (kg) : -طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول گالوانیزه ۳ میل۳کلاف-نامحدودکیلوگرمکارخانه۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳حالت : کلافوزن (kg) : -طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول گالوانیزه ۴ میل۴کلاف-نامحدودکیلوگرمکارخانه۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴حالت : کلافوزن (kg) : -طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم مفتول گالوانیزه ۵ میل۵کلاف-نامحدودکیلوگرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : کلافوزن (kg) : -طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : -

قیمت زیگزاگ

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۱۵:۱۴
نام محصولضخامت(mm)حالتوزن (kg)طولواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۵۰ سانتی متر۵شاخه-۵۰کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۵۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۵۵ سانتی متر۵شاخه-۵۵کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۵۵واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۶۰ سانتی متر۵شاخه-۶۰کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۶۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۶۵ سانتی متر۵شاخه-۶۵کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۶۵واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۷۰ سانتی متر۵شاخه-۷۰کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۷۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۷۵ سانتی متر۵شاخه-۷۵کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۷۵واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۸۰ سانتی متر۵شاخه-۸۰کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۸۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۸۵ سانتی متر۵شاخه-۸۵کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۸۵واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۹۰ سانتی متر۵شاخه-۹۰کیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۹۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۹۵ سانتی متر۵شاخه-۹۵کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۹۵واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر زیگزاگ ۱۰۰ سانتی متر۵شاخه-۱۰۰کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخهوزن (kg) : -طول : ۱۰۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : -

قیمت مفتول حرارتی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۱۴:۲۸
نام محصولضخامت(mm)حالتوزن (kg)طولواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر مفتول حرارتی ۴.۸ میل۴.۸کلاف-نامحدودکیلوگرماصفهان۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴.۸حالت : کلافوزن (kg) : -طول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهاننمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان

قیمت سیم مفتول مسوار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۱۳:۳۱
نام محصولضخامت(mm)حالتوزن (kg)طولواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۲ میل۲شاخه و کلاف۰.۰۲۴۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۵,۶۳۶تومان ۳۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۲۴۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۶۴تومان ۳,۹۲۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۲.۵ میل۲.۵شاخه و کلاف۰.۰۳۸ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۳۸ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۳ میل۳شاخه و کلاف۰.۰۵۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۵۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۳.۵ میل۳.۵شاخه و کلاف۰.۰۷۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۷۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۴ میل۴شاخه و کلاف۰.۰۹۸ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۰۹۸ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۴.۵ میل۴.۵شاخه و کلاف۰.۱۲۴ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۱۲۴ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۵ میل۵شاخه و کلاف۰.۱۵۳ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۱۵۳ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۵.۵ میل۵.۵شاخه و کلاف۰.۱۸۵ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۱۸۵ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۶ میل۶شاخه و کلاف۰.۲۲۰ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۲۲۰ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۶.۵ میل۶.۵شاخه و کلاف۰.۲۵۸ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۲۵۸ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۷ میل۷شاخه و کلاف۰.۳۰۰ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۷حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۳۰۰ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۷.۵ میل۷.۵شاخه و کلاف۰.۳۴۴ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۷.۵حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۳۴۴ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۸ میل۸شاخه و کلاف۰.۳۹۱ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۳۹۱ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان
اطلاعات بیشتر مفتول مسوار قطر ۹ میل۹شاخه و کلاف۰.۴۹۹ گرمنامحدودکیلوگرمکارخانه۳۴,۹۰۹تومان ۳۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۹حالت : شاخه و کلافوزن (kg) : ۰.۴۹۹ گرمطول : نامحدودواحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳,۴۹۱تومان ۳,۸۴۰تومان

قیمت سیم خاردار

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۱۷:۰۰
نام محصولضخامت(mm)حالتوزن (kg)طولواحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر سیم خاردارخطی سوزنی۲.۵کلاف۲۵۲۰۰کیلوگرمکارخانه۴۰,۴۵۵تومان ۴۴,۵۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۲۵طول : ۲۰۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۴۶تومان ۴,۴۵۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم خاردارخطی تبری۲.۵کلاف۱۲۱۴۴کیلوگرمکارخانه۶۷,۲۷۳تومان ۷۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : کلافوزن (kg) : ۱۲طول : ۱۴۴واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۶,۷۲۷تومان ۷,۴۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر ۶۰۲.۵حلقه۶۶حلقهکارخانه۳۵۴,۵۴۵تومان ۳۹۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : حلقهوزن (kg) : ۶طول : ۶واحد : حلقهمحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۳۵,۴۵۵تومان ۳۹,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم خاردار حلقوی سوزنی قطر ۹۰۲.۵حلقه۶۸حلقهکارخانه۴۹۰,۹۰۹تومان ۵۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : حلقهوزن (kg) : ۶طول : ۸واحد : حلقهمحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم خاردار حلقوی تبری قطر ۶۰۲.۵حلقه۶۶حلقهکارخانه۴۲۷,۲۷۳تومان ۴۷۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : حلقهوزن (kg) : ۶طول : ۶واحد : حلقهمحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۴۲,۷۲۷تومان ۴۷,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر سیم خاردار حلقوی تبری قطر ۹۰۲.۵حلقه۸۸حلقهکارخانه۵۹۰,۹۰۹تومان ۶۵۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : حلقهوزن (kg) : ۸طول : ۸واحد : حلقهمحل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۵۹,۰۹۱تومان ۶۵,۰۰۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد