0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۳:۱۹:۲۰
نام محصولضخامت(mm)ابعاد(cm)طول(m)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۳۰*۳۰ ناب ۶ متری۳۳*۳۶۸.۲کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸.۲ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳ میل۴۰*۴۰ ناب ۶ متری۳۴*۴۶۱۱کیلوگرمتبریز۲۴,۳۶۴تومان ۲۶,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۳۶تومان ۲,۶۸۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۴۰*۴۰ ناب ۶ متری۴۴*۴۶۱۴.۵کیلوگرمتبریز۲۴,۲۷۳تومان ۲۶,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۲۷تومان ۲,۶۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۴۰*۴۰ ناب ۱۲ متری۴۴*۴۱۲۲۹کیلوگرمتبریز۲۶,۰۹۱تومان ۲۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۰۹تومان ۲,۸۷۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل۴۵*۴۵ ناب ۶ متری۳۴.۵*۴.۵۶۱۳کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۴۵*۴۵ ناب ۶ متری۴۴.۵*۴.۵۶۱۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۴۵*۴۵ ناب ۱۲ متری۴۴.۵*۴.۵۱۲۳۶کیلوگرمتبریز۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵میل ۴۵*۴۵ ناب ۶متری۵۴.۵*۴.۵۶۲۰کیلوگرمتبریز۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۴۵*۴۵ ناب ۱۲ متری۵۴.۵*۴.۵۱۲۴۰کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۰ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۳۵*۵۶۱۴.۵کیلوگرمتبریز۲۳,۸۱۸تومان ۲۶,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۸۲تومان ۲,۶۲۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۵۰*۵۰ ناب ۱۲ متری۳۵*۵۱۲۲۹کیلوگرمتبریز۲۵,۶۳۶تومان ۲۸,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۶۴تومان ۲,۸۲۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۴۵*۵۶۱۸کیلوگرمتبریز۲۳,۷۲۷تومان ۲۶,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۷۳تومان ۲,۶۱۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۵۵*۵۶۲۳کیلوگرمتبریز۲۳,۶۳۶تومان ۲۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۳۶۴تومان ۲,۶۰۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۵۰*۵۰ ناب ۱۲ متری۵۵*۵۱۲۴۶کیلوگرمتبریز۲۵,۴۵۵تومان ۲۸,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۴۶تومان ۲,۸۰۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۳۶*۶۶۱۸کیلوگرمتبریز۲۴,۸۱۸تومان ۲۷,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۸۲تومان ۲,۷۳۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۴۶*۶۶۲۲کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری۵۶*۶۶۲۷کیلوگرمتبریز۲۴,۴۵۵تومان ۲۶,۹۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۴۶تومان ۲,۶۹۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۶۰*۶۰ ناب ۱۲ متری۵۶*۶۱۲۵۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۴ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۶۶*۶۶۳۲.۵کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲.۵ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶میل ۶۰*۶۰ ناب ۱۲ متری۶۶*۶۱۲۶۵کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۵ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل۶۳*۶۳ ناب ۶ متری۵۶.۳*۶.۳۶۲۹کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۶۳*۶۳ ناب۱۲ متری۵۶.۳*۶.۳۱۲۵۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۶ میل۶۳*۶۳ ناب ۶ متری۶۶.۳*۶.۳۶۳۴کیلوگرمتبریز۲۶,۲۷۳تومان ۲۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۴ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۲۷تومان ۲,۸۹۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۶۳*۶۳ ناب ۱۲ متری۶۶.۳*۶.۳۱۲۶۷کیلوگرمتبریز۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۷ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۴۷*۷۶۲۶کیلوگرمتبریز۲۵,۲۷۳تومان ۲۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۶ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۲۷تومان ۲,۷۸۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۵۷*۷۶۳۳کیلوگرمتبریز۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۶۷*۷۶۳۸کیلوگرمتبریز۲۴,۹۰۹تومان ۲۷,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۸ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۹۱تومان ۲,۷۴۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۰*۷۰ ناب ۱۲ متری۶۷*۷۱۲۷۹کیلوگرمتبریز۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۹ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۷۷*۷۶۴۴کیلوگرمتبریز۲۴,۶۳۶تومان ۲۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۶۴تومان ۲,۷۱۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۷۰*۷۰ ناب ۱۲ متری۷۷*۷۱۲۹۲کیلوگرمتبریز۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۲ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۵*۷۵ ناب ۶ متری۶۷.۵*۷.۵۶۴۱کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۱ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷.۵*۷.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۵*۷۵ ناب ۱۲ متری۶۷.۵*۷.۵۱۲۸۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۴ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷.۵*۷.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۶۸*۸۶۴۷کیلوگرمتبریز۲۵,۰۹۱تومان ۲۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۷ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۵۰۹تومان ۲,۷۶۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۷۸*۸۶۵۱کیلوگرمتبریز۲۴,۷۲۷تومان ۲۷,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۱ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۷۳تومان ۲,۷۲۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۸۰*۸۰ ناب ۱۲ متری۷۸*۸۱۲۱۰۴کیلوگرمتبریز۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۸۸*۸۶۵۴کیلوگرمتبریز۲۴,۶۳۶تومان ۲۷,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۴ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۴۶۴تومان ۲,۷۱۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۸۰*۸۰ ناب ۱۲ متری۸۸*۸۱۲۱۱۵کیلوگرمتبریز۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۵ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۹۰*۹۰ ناب ۶ متری۷۹*۹۶۵۹.۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۹.۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۹*۹طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۹۰*۹۰ ناب ۶ متری۸۹*۹۶۶۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۸ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۹*۹طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی۷ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۷۱۰*۱۰۶۶۶کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۶ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۸۱۰*۱۰۶۷۵کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۵ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۱۰۱۰*۱۰۶۹۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۴ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد