لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت لوله گازی روکار کارخانه سپاهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2.57/8001.2269,500
2.59/8003.4269,500
314/5001269,500
318/7001.1.4269,500
322/0001/1.2269,500
3342269,500
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله گازی توکار کارخانه سپاهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2.88/8001.2280,500
2.910/8003.4280,500
3.415/2001280,500
3.619/9001.1/4280,500
3.7251/1.2280,500
3.9342280,500
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت لوله گازی API تو کار

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
3.215.51260,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید