اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن لوله

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۲۰

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۰۷:۴۰
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۲۰۲.۵۷.۸۸۲۱.۳۱/۲۶شاخهتهران۳۷۲,۷۲۷تومان ۴۱۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۳۷,۲۷۳تومان ۴۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۷.۸۸ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۲۱.۳سایز (inch) : ۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۲۰۲.۵۹.۸۷۲۶.۷۳/۴۶شاخهتهران۴۶۳,۶۳۶تومان ۵۱۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴۶,۳۶۴تومان ۵۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۹.۸۷ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۲۶.۷سایز (inch) : ۳/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۲۰۲.۶۱۲.۸۴۳۳.۴۱۶شاخهتهران۷۳۶,۳۶۴تومان ۸۱۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۷۳,۶۳۶تومان ۸۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۲.۸۴ضخامت(mm) : ۲.۶سایز (mm) : ۳۳.۴سایز (inch) : ۱طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۴-۱ اینچ رده ۲۰۲.۸۱۷.۴۸۴۲.۲۱-۱/۴۶شاخهتهران۱,۰۰۹,۰۹۱تومان ۱,۱۱۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۰۰,۹۰۹تومان ۱۱۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۷.۴۸ضخامت(mm) : ۲.۸سایز (mm) : ۴۲.۲سایز (inch) : ۱-۱/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲-۱ اینچ رده ۲۰۲.۸۲۰۴۸.۳۱-۱/۲۶شاخهتهران۱,۱۱۸,۱۸۲تومان ۱,۲۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۱۱,۸۱۸تومان ۱۲۳,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۰ضخامت(mm) : ۲.۸سایز (mm) : ۴۸.۳سایز (inch) : ۱-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۲۰۳۲۶.۷۵۶۰.۳۲۶شاخهتهران۱,۵۰۹,۰۹۱تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۵۰,۹۰۹تومان ۱۶۶,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۶.۷۵ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۶۰.۳سایز (inch) : ۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان۱/۲-۲ اینچ رده ۲۰۳۳۲.۳۹۷۳۲-۱/۲۶شاخهتهران۲,۴۹۰,۹۰۹تومان ۲,۷۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲۴۹,۰۹۱تومان ۲۷۴,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۲.۳۹ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۷۳سایز (inch) : ۲-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۲۰۳.۲۴۲.۰۷۸۸.۹۳۶شاخهتهران۲,۶۴۵,۴۵۵تومان ۲,۹۱۰,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲۶۴,۵۴۶تومان ۲۹۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۲.۰۷ضخامت(mm) : ۳.۲سایز (mm) : ۸۸.۹سایز (inch) : ۳طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۲۰۴.۵۷۶.۰۷۱۱۴.۳۴۶شاخهتهران۴,۰۰۹,۰۹۱تومان ۴,۴۱۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴۰۰,۹۰۹تومان ۴۴۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۷۶.۰۷ضخامت(mm) : ۴.۵سایز (mm) : ۱۱۴.۳سایز (inch) : ۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۲۰۴۸۳.۵۹۱۴۱.۳۵۶شاخهتهران۵,۹۱۸,۱۸۲تومان ۶,۵۱۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۵۹۱,۸۱۸تومان ۶۵۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۸۳.۵۹ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۱۴۱.۳سایز (inch) : ۵طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۲۰۵۱۲۴.۵۱۶۸.۳۶۶شاخهتهران۶,۷۵۲,۷۲۷تومان ۷,۴۲۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۶۷۵,۲۷۳تومان ۷۴۲,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۲۴.۵ضخامت(mm) : ۵سایز (mm) : ۱۶۸.۳سایز (inch) : ۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۲۰۶.۳۵۲۰۵.۷۶۲۱۹.۱۸۶شاخهتهران۱۶,۰۰۹,۰۹۱تومان ۱۷,۶۱۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۶۰۰,۹۰۹تومان ۱,۷۶۱,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۰۵.۷۶ضخامت(mm) : ۶.۳۵سایز (mm) : ۲۱۹.۱سایز (inch) : ۸طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۰۴:۰۷
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰۲.۷۷۸.۷۳۲۱.۳۱/۲۶شاخهتهران۴۰۴,۵۴۵تومان ۴۴۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴۰,۴۵۵تومان ۴۴,۵۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۸.۷۳ضخامت(mm) : ۲.۷۷سایز (mm) : ۲۱.۳سایز (inch) : ۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰۲.۸۷۱۱.۳۳۲۶.۷۳/۴۶شاخهتهران۵۳۱,۸۱۸تومان ۵۸۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۵۳,۱۸۲تومان ۵۸,۵۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۱.۳۳ضخامت(mm) : ۲.۸۷سایز (mm) : ۲۶.۷سایز (inch) : ۳/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰۳.۳۸۱۶.۷۳۳.۴۱۶شاخهتهران۸۱۳,۶۳۶تومان ۸۹۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۸۱,۳۶۴تومان ۸۹,۵۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۶.۷ضخامت(mm) : ۳.۳۸سایز (mm) : ۳۳.۴سایز (inch) : ۱طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۴-۱ اینچ رده ۴۰۳.۵۶۲۲.۲۲۴۲.۲۱-۱/۴۶شاخهتهران۱,۱۱۸,۱۸۲تومان ۱,۲۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۱۱,۸۱۸تومان ۱۲۳,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۲.۲۲ضخامت(mm) : ۳.۵۶سایز (mm) : ۴۲.۲سایز (inch) : ۱-۱/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲-۱ اینچ رده ۴۰۳.۶۸۲۶.۲۹۴۸.۳۱-۱/۲۶شاخهتهران۱,۱۸۱,۸۱۸تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۱۸,۱۸۲تومان ۱۳۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۶.۲۹ضخامت(mm) : ۳.۶۸سایز (mm) : ۴۸.۳سایز (inch) : ۱-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰۳.۹۱۳۴.۸۷۶۰.۳۲۶شاخهتهران۱,۷۹۰,۹۰۹تومان ۱,۹۷۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۷۹,۰۹۱تومان ۱۹۷,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۴.۸۷ضخامت(mm) : ۳.۹۱سایز (mm) : ۶۰.۳سایز (inch) : ۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲-۲ اینچ رده ۴۰۵.۱۶۵۵.۷۱۷۳۲-۱/۲۶شاخهتهران۳,۰۰۰,۰۰۰تومان ۳,۳۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۳۰۰,۰۰۰تومان ۳۳۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۵۵.۷۱ضخامت(mm) : ۵.۱۶سایز (mm) : ۷۳سایز (inch) : ۲-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۴۰۵.۴۹۷۲.۱۸۸۸.۹۳۶شاخهتهران۳,۵۰۰,۰۰۰تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۳۵۰,۰۰۰تومان ۳۸۵,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۷۲.۱۸ضخامت(mm) : ۵.۴۹سایز (mm) : ۸۸.۹سایز (inch) : ۳طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان۱/۲-۳ اینچ رده ۴۰۵.۷۴۸۶.۲۵۱۰۱.۶۰۳-۱/۲۶شاخهتهران۵,۱۸۱,۸۱۸تومان ۵,۷۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۵۱۸,۱۸۲تومان ۵۷۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۸۶.۲۵ضخامت(mm) : ۵.۷۴سایز (mm) : ۱۰۱.۶۰سایز (inch) : ۳-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۴۰۶.۰۲۱۰۱.۷۶۱۱۴.۳۴۶شاخهتهران۴,۵۰۰,۰۰۰تومان ۴,۹۵۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴۵۰,۰۰۰تومان ۴۹۵,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۰۱.۷۶ضخامت(mm) : ۶.۰۲سایز (mm) : ۱۱۴.۳سایز (inch) : ۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان۵ اینچ رده ۴۰۶.۵۵۱۳۶.۸۸۱۴۱.۳۵۶شاخهتهران۶,۰۴۵,۴۵۵تومان ۶,۶۵۰,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۶۰۴,۵۴۶تومان ۶۶۵,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۳۶.۸۸ضخامت(mm) : ۶.۵۵سایز (mm) : ۱۴۱.۳سایز (inch) : ۵طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۴۰۷.۱۱۱۷۷۱۶۸.۳۶۶شاخهتهران۸,۸۱۸,۱۸۲تومان ۹,۷۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۸۸۱,۸۱۸تومان ۹۷۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۷۷ضخامت(mm) : ۷.۱۱سایز (mm) : ۱۶۸.۳سایز (inch) : ۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان۸ اینچ رده ۴۰۸.۱۸۲۶۵۲۱۹.۱۸۶شاخهتهران۱۹,۰۹۰,۹۰۹تومان ۲۱,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۹۰۹,۰۹۱تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۶۵ضخامت(mm) : ۸.۱۸سایز (mm) : ۲۱۹.۱سایز (inch) : ۸طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۴۰۹.۲۷۳۷۴.۴۱۲۷۳.۱۱۰۶شاخهتهران۱۸,۶۳۶,۳۶۴تومان ۲۰,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۸۶۳,۶۳۶تومان ۲,۰۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۷۴.۴۱ضخامت(mm) : ۹.۲۷سایز (mm) : ۲۷۳.۱سایز (inch) : ۱۰طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۴۰۱۰.۳۱۴۹۴۳۲۳.۹۱۲۶شاخهتهران۱۹,۵۴۵,۴۵۵تومان ۲۱,۵۰۰,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۹۵۴,۵۴۶تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۹۴ضخامت(mm) : ۱۰.۳۱سایز (mm) : ۳۲۳.۹سایز (inch) : ۱۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱۴ اینچ رده ۴۰۱۱.۱۳۵۸۵.۳۴۳۵۵.۶۱۴۶شاخهتهران۱۹,۵۴۵,۴۵۵تومان ۲۱,۵۰۰,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۹۵۴,۵۴۶تومان ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۵۸۵.۳۴ضخامت(mm) : ۱۱.۱۳سایز (mm) : ۳۵۵.۶سایز (inch) : ۱۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱۶ اینچ رده ۴۰۱۲.۷۰۷۶۳.۳۲۴۰۶.۴۰۱۶۶شاخهتهران۲۰,۴۵۴,۵۴۵تومان ۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲,۰۴۵,۴۵۵تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۷۶۳.۳۲ضخامت(mm) : ۱۲.۷۰سایز (mm) : ۴۰۶.۴۰سایز (inch) : ۱۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱۸ اینچ رده ۴۰۱۴.۲۷۹۶۵۴۵۷۱۸۶شاخهتهران۲۰,۴۵۴,۵۴۵تومان ۲۲,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲,۰۴۵,۴۵۵تومان ۲,۲۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۹۶۵ضخامت(mm) : ۱۴.۲۷سایز (mm) : ۴۵۷سایز (inch) : ۱۸طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۲۰ اینچ رده ۴۰۱۵.۰۹۱۱۳۴۵۰۸۲۰۶شاخهتهران۲۲,۲۷۲,۷۲۷تومان ۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲,۲۲۷,۲۷۳تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۱۳۴ضخامت(mm) : ۱۵.۰۹سایز (mm) : ۵۰۸سایز (inch) : ۲۰طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۲۴ اینچ رده ۴۰۱۷.۴۸۱۳۱۸.۵۵۱۰۲۴۶شاخهتهران۲۲,۲۷۲,۷۲۷تومان ۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲,۲۲۷,۲۷۳تومان ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۳۱۸.۵ضخامت(mm) : ۱۷.۴۸سایز (mm) : ۵۱۰سایز (inch) : ۲۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۸۰

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۰۲:۲۴
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۸۰۳.۷۳۱۲۲۱.۳۱/۲۶شاخهتهران۶۰۰,۰۰۰تومان ۶۶۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۶۰,۰۰۰تومان ۶۶,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۳.۷۳سایز (mm) : ۲۱.۳سایز (inch) : ۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۸۰۳.۹۱۱۵.۵۲۶.۷۳/۴۶شاخهتهران۷۰۹,۰۹۱تومان ۷۸۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۷۰,۹۰۹تومان ۷۸,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۵.۵ضخامت(mm) : ۳.۹۱سایز (mm) : ۲۶.۷سایز (inch) : ۳/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۸۰۴.۵۵۲۲.۵۳۳.۴۱۶شاخهتهران۱,۲۷۲,۷۲۷تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۲۷,۲۷۳تومان ۱۴۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۲.۵ضخامت(mm) : ۴.۵۵سایز (mm) : ۳۳.۴سایز (inch) : ۱طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۴-۱ اینچ رده ۸۰۴.۸۵۳۰.۵۴۲.۲۱-۱/۴۶شاخهتهران۱,۶۳۶,۳۶۴تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱۶۳,۶۳۶تومان ۱۸۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۰.۵ضخامت(mm) : ۴.۸۵سایز (mm) : ۴۲.۲سایز (inch) : ۱-۱/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲-۱ اینچ رده ۸۰۵.۸۴۱.۵۴۸.۳۱-۱/۲۶شاخهتهران۲,۰۱۸,۱۸۲تومان ۲,۲۲۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲۰۱,۸۱۸تومان ۲۲۲,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۱.۵ضخامت(mm) : ۵.۸سایز (mm) : ۴۸.۳سایز (inch) : ۱-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۸۰۵.۵۴۴۹.۵۶۰.۳۲۶شاخهتهران۲,۸۸۱,۸۱۸تومان ۳,۱۷۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۲۸۸,۱۸۲تومان ۳۱۷,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۹.۵ضخامت(mm) : ۵.۵۴سایز (mm) : ۶۰.۳سایز (inch) : ۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲-۲ اینچ رده ۸۰۷.۰۱۷۶۷۳۲-۱/۲۶شاخهتهران۴,۶۳۶,۳۶۴تومان ۵,۱۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴۶۳,۶۳۶تومان ۵۱۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۷۶ضخامت(mm) : ۷.۰۱سایز (mm) : ۷۳سایز (inch) : ۲-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۳ اینچ رده ۸۰۷.۶۲۱۰۰۸۸.۹۳۶شاخهتهران۶,۳۶۳,۶۳۶تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۶۳۶,۳۶۴تومان ۷۰۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۰۰ضخامت(mm) : ۷.۶۲سایز (mm) : ۸۸.۹سایز (inch) : ۳طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱/۲-۳ اینچ رده ۸۰۸.۰۸۱۲۱۱۰۱.۶۰۳-۱/۲۶شاخهتهران۶,۶۰۰,۰۰۰تومان ۷,۲۶۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۶۶۰,۰۰۰تومان ۷۲۶,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۲۱ضخامت(mm) : ۸.۰۸سایز (mm) : ۱۰۱.۶۰سایز (inch) : ۳-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۴ اینچ رده ۸۰۸.۵۶۱۴۵۱۱۴.۳۴۶شاخهتهران۸,۴۵۴,۵۴۵تومان ۹,۳۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۸۴۵,۴۵۵تومان ۹۳۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۴۵ضخامت(mm) : ۸.۵۶سایز (mm) : ۱۱۴.۳سایز (inch) : ۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۵ اینچ رده ۸۰۹.۵۳۱۹۹۱۴۱.۳۵۶شاخهتهران۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان ۱۲,۶۵۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۱۵۰,۰۰۰تومان ۱,۲۶۵,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۹۹ضخامت(mm) : ۹.۵۳سایز (mm) : ۱۴۱.۳سایز (inch) : ۵طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۶ اینچ رده ۸۰۱۰.۹۷۲۷۳۱۶۸.۶۶۶شاخهتهران۱۵,۶۳۶,۳۶۴تومان ۱۷,۲۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۵۶۳,۶۳۶تومان ۱,۷۲۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۷۳ضخامت(mm) : ۱۰.۹۷سایز (mm) : ۱۶۸.۶سایز (inch) : ۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۸ اینچ رده ۸۰۱۲.۷۰۴۱۱۲۱۹.۰۱۸۶شاخهتهران۳۰,۲۲۷,۲۷۳تومان ۳۳,۲۵۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۳,۰۲۲,۷۲۷تومان ۳,۳۲۵,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۱۱ضخامت(mm) : ۱۲.۷۰سایز (mm) : ۲۱۹.۰۱سایز (inch) : ۸طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱۰ اینچ رده ۸۰۱۵.۰۹۶۰۹۲۷۳۱۰۶شاخهتهران۱۵,۴۵۴,۵۴۵تومان ۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۵۴۵,۴۵۵تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۶۰۹ضخامت(mm) : ۱۵.۰۹سایز (mm) : ۲۷۳سایز (inch) : ۱۰طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه
اطلاعات بیشتر لوله مانیسمان ۱۲ اینچ رده ۸۰۱۷.۴۸۸۳۵۳۲۳۱۲۶شاخهتهران۱۵,۹۰۹,۰۹۱تومان ۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۱,۵۹۰,۹۰۹تومان ۱,۷۵۰,۰۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۸۳۵ضخامت(mm) : ۱۷.۴۸سایز (mm) : ۳۲۳سایز (inch) : ۱۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : تهرانواحد : شاخه

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن لوله

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد