اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن لوله

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت لوله صنعتی ضخامت ۲

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۵۷:۱۶
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۲ میل ۱/۲ اینچ۲۶.۳۲۱.۳۱/۲۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۶.۳ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۲۱.۳سایز (inch) : ۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۲ میل ۳/۴ اینچ۲۷.۳۲۶.۷۳/۴۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۷.۳ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۲۶.۷سایز (inch) : ۳/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۲ میل ۱ اینچ۲۹.۴۳۳.۷۱۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۹.۴ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۳۳.۷سایز (inch) : ۱طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲ میل ۱/۴-۱ اینچ۲۱۲.۳۴۲.۲۱-۱/۴۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۲.۳ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۴۲.۲سایز (inch) : ۱-۱/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲ میل ۱/۲-۱ اینچ۲۱۴۴۸.۳۱-۱/۲۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۴ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۴۸.۳سایز (inch) : ۱-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲ میل ۲ اینچ۲۱۷.۲۵۶۰.۳۲۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۷.۲۵ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۶۰.۳سایز (inch) : ۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲ میل ۳ اینچ۲۲۶.۱۸۸.۹۳۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۶.۱ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۸۸.۹سایز (inch) : ۳طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲ میل ۴ اینچ۲۳۳.۶۱۱۴.۳۴۶کیلوگرمکارخانه۴۳,۶۳۶تومان ۴۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۳۶۴تومان ۴,۸۰۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۳.۶ضخامت(mm) : ۲سایز (mm) : ۱۱۴.۳سایز (inch) : ۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم

قیمت لوله صنعتی ضخامت ۲.۵

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۵۷:۵۷
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل ۱/۲ اینچ۲.۵۷.۹۲۱.۳۱.۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۷.۹ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۲۱.۳سایز (inch) : ۱.۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل ۳/۴ اینچ۲.۵۹.۸۲۶.۷۳/۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۹.۸ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۲۶.۷سایز (inch) : ۳/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل ۱ اینچ۲.۵۱۲.۳۳۳.۷۱۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۲.۳ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۳۳.۷سایز (inch) : ۱طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل۱/۴-۱ اینچ۲.۵۱۵.۵۴۲.۲۱-۱/۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۵.۵ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۴۲.۲سایز (inch) : ۱-۱/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل۱/۲-۱ اینچ۲.۵۱۷.۸۴۸.۳۱-۱/۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۷.۸ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۴۸.۳سایز (inch) : ۱-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل ۲ اینچ۲.۵۲۲.۲۶۰.۳۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۲.۲ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۶۰.۳سایز (inch) : ۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل۳ اینچ۲.۵۳۲.۶۸۸.۹۳۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۲.۶ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۸۸.۹سایز (inch) : ۳طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۲.۵ میل ۴ اینچ۲.۵۴۲۱۱۴.۳۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۴۲ضخامت(mm) : ۲.۵سایز (mm) : ۱۱۴.۳سایز (inch) : ۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم

قیمت لوله صنعتی ضخامت ۳

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۵۸:۳۳
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۳ میل ۱/۲ اینچ۳۹.۴۲۱.۳۱/۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۹.۴ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۲۱.۳سایز (inch) : ۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۳ میل ۳/۴ اینچ۳۱۱.۹۲۶.۷۳/۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۱.۹ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۲۶.۷سایز (inch) : ۳/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی۳ میل ۱ اینچ۳۱۴.۷۳۳.۷۱۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۴.۷ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۳۳.۷سایز (inch) : ۱طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۳ میل ۱/۴-۱ اینچ۳۱۸.۶۴۲.۲۱/۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۱۸.۶ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۴۲.۲سایز (inch) : ۱/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۳ میل ۱/۲-۱ اینچ۳۲۱.۳۴۸.۳۱-۱/۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۱.۳ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۴۸.۳سایز (inch) : ۱-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۳ میل ۲ اینچ۳۲۶.۵۶۰.۳۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۶.۵ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۶۰.۳سایز (inch) : ۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۳ میل ۳ اینچ۳۳۹.۲۸۸.۹۳۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۹.۲ضخامت(mm) : ۳سایز (mm) : ۸۸.۹سایز (inch) : ۳طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۳ میل ۴ اینچ۴۵۰.۴۱۱۴.۳۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۵۰.۴ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۱۱۴.۳سایز (inch) : ۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم

قیمت لوله صنعتی ضخامت ۴

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ - ۱۶:۰۱:۰۴
نام محصولضخامت(mm)وزن هر شاخه (kg)سایز (mm)سایز (inch)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلنمودارقیمت تومانخرید
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۴ میل ۱/۴-۱ اینچ۴۲۴.۸۴۲.۲۱-۱/۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۰۹۱
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۴.۸ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۴۲.۲سایز (inch) : ۱-۱/۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۴ میل ۱/۲-۱ اینچ۴۲۸.۴۴۸.۲۱-۱/۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۰۹۱
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۲۸.۴ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۴۸.۲سایز (inch) : ۱-۱/۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۴ میل ۲ اینچ۴۳۵.۵۶۰.۳۲۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۰۹۱
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۳۵.۵ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۶۰.۳سایز (inch) : ۲طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۴ میل ۳ اینچ۴۵۲.۴۸۸.۹۳۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۰۹۱
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۵۲.۴ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۸۸.۹سایز (inch) : ۳طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۴ میل ۴ اینچ۴۶۷۱۱۴.۳۴۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۰۹۱
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۶۷ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۱۱۴.۳سایز (inch) : ۴طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر لوله صنعتی ۴ میل ۶ اینچ۴۹۷.۲۱۶۸.۳۶۶کیلوگرمکارخانه۴۱,۲۷۳تومان ۴۵,۴۰۰تومان
۳,۰۹۱
ثبت سفارش
ارزش افزوده : ۴,۱۲۷تومان ۴,۵۴۰تومان نمودار : وزن هر شاخه (kg) : ۹۷.۲ضخامت(mm) : ۴سایز (mm) : ۱۶۸.۳سایز (inch) : ۶طول شاخه (m) : ۶محل تحویل : کارخانهواحد : کیلوگرم

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن لوله

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد