لیست قیمت لوله داربستی (صنعتی)

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت لوله داربستی نیکان

واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 6متر
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2141/1.2251,000
2.517.51/1.2244,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله داربستی بهفلز سپاهان

واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 6متر
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2141/1.2271,000
2.517.51/1.2261,000
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت لوله داربستی زرین برش

واحد :کیلوگرم _ طول شاخه : 6متر
ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)سایز (inch)قیمت (ریال)
2141/1.2تماس بگیرید
2.5181/1.2222,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید