0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۴:۴۲:۱۶
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت ۲میل عرض ۱سباهرمتر۱۶st37رول۲عرض ۱اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت ۲میل عرض۱.۲۵سباهرمتر۲۰st37رول۲عرض۱.۲۵اصفهان۳۳,۹۰۹تومان ۳۷,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۹۱تومان ۳,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت ۲.۵میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۲۵st37رول۲.۵عرض۱.۲۵اصفهان۳۳,۸۱۸تومان ۳۷,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۸۲تومان ۳,۷۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۳۰st37رول۳عرض۱.۲۵اصفهان۳۴,۲۷۳تومان ۳۷,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۲۷تومان ۳,۷۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل عرض۱.۵سباهرمتر۳۶st37رول۳عرض ۱.۵اصفهان۳۳,۸۱۸تومان ۳۷,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۳۸۲تومان ۳,۷۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۴میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۴۰st37رول۴عرض۱.۲۵اصفهان۳۴,۰۹۱تومان ۳۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۰۹تومان ۳,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۴میل عرض ۱.۵سباهرمتر۴۸st37رول۴عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۳۶۴تومان ۳۷,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۸ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۳۶تومان ۳,۷۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۵میل عرض ۱.۲۵سباهرمتر۵۰st37رول۵عرض۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۵میل عرض ۱.۵سباهرمتر۶۰st37رول۵عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۶۳۶تومان ۳۸,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۶۴تومان ۳,۸۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۶میل عرض ۱.۵سباهرمتر۷۲st37رول۶عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۸۱۸تومان ۳۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷۲ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۸۲تومان ۳,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۸میل عرض ۱.۵سباهرمتر۸۴st37رول۸عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۵۴۵تومان ۳۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۵۵تومان ۳,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۰میل عرض ۱.۵سباهرمتر۱۲۰st37رول۱۰عرض ۱.۵اصفهان۳۶,۱۸۲تومان ۳۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲۰ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۶۱۸تومان ۳,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۲میل عرض ۱.۵سباهرمتر۱۴۴st37رول۱۲عرض ۱.۵اصفهان۳۴,۶۳۶تومان ۳۸,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۴۴ابعاد(m) : عرض ۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۳,۴۶۴تومان ۳,۸۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل سباهرشیت۷۵st37شیت۳۱.۲۵×۱.۲۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۵ابعاد(m) : ۱.۲۵×۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۳میل سباهرشیت۷۵st37شیت۳۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۵ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۳حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۴میل سباهرشیت۲۸۸st37شیت۴۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۲۸۸ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۴حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۵میل سباهرشیت۳۶۰st37شیت۵۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۳۶۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۵حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۶میل سباهرشیت۴۳۲st37شیت۶۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۴۳۲ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۶حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۸میل سباهرشیت۵۷۶st37شیت۸۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۵۷۶ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۸حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۰میل سباهرشیت۷۲۰st37شیت۱۰۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۷۲۰ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۰حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق سیاه ضخامت۱۲میل سباهرشیت۸۶۴st37شیت۱۲۶×۱.۵اصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرشیت۸۶۴ابعاد(m) : ۶×۱.۵ضخامت(mm) : ۱۲حالت : شیتآنالیز : st37محل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۲ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد