اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد کویر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۳۳:۲۷
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۸ کویر کاشانA2۵۸A2شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵آنالیز : A2طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ کویر کاشانA2۷.۵۱۰A2شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۸۱۸تومان ۲۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۵آنالیز : A2طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۸۲تومان ۲,۹۵۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ کویر کاشانA2۱۱۱۲A2شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱آنالیز : A2طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۸ کویر کاشانA3۵۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۷,۳۶۴تومان ۳۰,۱۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۳۶تومان ۳,۰۱۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ کویر کاشان۷.۵۱۰A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ کویر کاشان۱۱۱۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴.۵۱۴A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۳۱۸تومان ۲۸,۹۵۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۲تومان ۲,۸۹۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۱۶ کویر کاشان۱۹.۲۱۶A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۳۱۸تومان ۲۸,۹۵۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹.۲آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۲تومان ۲,۸۹۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۱۸ کویر کاشان۲۴.۶۱۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴.۶آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۰ کویر کاشان۳۰۲۰A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۳۱۸تومان ۲۸,۹۵۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۲تومان ۲,۸۹۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۲ کویر کاشان۳۶۲۲A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۳۱۸تومان ۲۸,۹۵۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۲تومان ۲,۸۹۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۵ کویر کاشان۴۶.۴۲۵A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۶,۳۱۸تومان ۲۸,۹۵۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶.۴آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۳۲تومان ۲,۸۹۵تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۸ کویر کاشان۵۸.۵۲۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸.۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار

قیمت میلگرد A4 کویر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۶:۳۵:۳۱
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ کویر کاشان۷.۵۱۰A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۳۶۴تومان ۳۱,۲۰۰تومان
۷۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۵آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۳۶تومان ۳,۱۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ کویر کاشان۱۱۱۲A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۳۶۴تومان ۳۱,۲۰۰تومان
۷۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۳۶تومان ۳,۱۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ کویر کاشان۱۴.۸۱۴A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
۷۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۸آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۶ کویر کاشان۱۹.۲۱۶A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
۷۲۷
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹.۲آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۸ کویر کاشان۲۴.۶۱۸A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۰۰۰تومان ۳۰,۸۰۰تومان
۸۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴.۶آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۱۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۰تومان ۳,۰۸۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۲۰ کویر کاشان۳۰۲۰A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۰۰۰تومان ۳۰,۸۰۰تومان
۸۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۰تومان ۳,۰۸۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۲ کویر کاشان۳۶۲۲A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۰۰۰تومان ۳۰,۸۰۰تومان
۸۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۰تومان ۳,۰۸۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۵ کویر کاشان۴۶.۴۲۵A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۰۰۰تومان ۳۰,۸۰۰تومان
۸۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶.۴آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۰تومان ۳,۰۸۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۸ کویر کاشان۵۸.۵۲۸A3شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرم۲۸,۰۰۰تومان ۳۰,۸۰۰تومان
۸۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸.۵آنالیز : A3طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۲۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۰۰تومان ۳,۰۸۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۲ کویر کاشان۷۶۳۲A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۶آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۶ کویر کاشان۹۵.۸۸۳۶A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۵.۸۸آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۳۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار
اطلاعات بیشتر میلگرد۴۰ کویر کاشان۱۱۸۴۰A4شاخه آجدارکارخانه۱۲کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۸آنالیز : A4طول(m) : ۱۲سایز(mm) : ۴۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : شاخه آجدار

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد