اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت میلگرد آذر گستر سدید

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ - ۱۲:۱۴:۲۶
نام محصولوزن (kg)سایز(mm)آنالیزحالتمحل تحویلطول(m)واحد قیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۰ آذر گستر سدید۳.۷۱۰A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳.۷آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۱۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۲ آذر گستر سدید۵.۳۱۲A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵.۳آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۱۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۴ آذر گستر سدید۷.۲۱۴A1سادهکارخانه۶کیلو گرمتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷.۲آنالیز : A1طول(m) : ۶سایز(mm) : ۱۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۶ آذر گستر سدید۱۹۱۶A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۱۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۱۸ آذر گستر سدید۲۴۱۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۱۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۰ آذر گستر سدید۳۰۲۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۲ آذر گستر سدید۳۶۲۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۵ آذر گستر سدید۴۶۲۵A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۶ آذر گستر سدید۵۰۲۶A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۲۸ آذر گستر سدید۵۸۲۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۲۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۰ آذر گستر سدید۶۶۳۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۲ آذر گستر سدید۷۶۳۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۴ آذر گستر سدید۸۶۳۴A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۴محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۶ آذر گستر سدید۹۶۳۶A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۶آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۶محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۳۸ آذر گستر سدید۱۰۷۳۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۷آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۳۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد ۴۰ آذر گستر سدید۱۱۸۴۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۸آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۴۲ آذر گستر سدید۱۳۰۴۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۴۵ آذر گستر سدید۱۵۰۴۵A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۵محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۴۸ آذر گستر سدید۱۷۰۴۸A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۴۸محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۵۰ آذر گستر سدید۱۸۵۵۰A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۵آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۵۰محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده
اطلاعات بیشتر میلگرد۵۲ آذر گستر سدید۲۰۰۵۲A1سادهکارخانه۶ و۱۲ متریکیلو گرم۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰۰آنالیز : A1طول(m) : ۶ و۱۲ متریسایز(mm) : ۵۲محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار : واحد : کیلو گرمحالت : ساده

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن میلگرد

میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد