0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت عرشه فولادی خودرو شهر کرد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۲۹:۴۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی ۰.۷ میل خودرو شهرکرد-st22شیت۰.۷۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۹۱تومان ۵۲,۳۵۰تومان
۶۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۹تومان ۵,۲۳۵تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی ۰.۸ میل خودرو شهرکرد-st22شیت۰.۸۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی ۰.۹ میل خودرو شهرکرد-st22شیت۰.۹۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱ میل خودرو شهرکرد-st22شیت۱۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۱۱۸
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱.۲ میل خودرو شهرکرد-st22شیت۱.۲۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۹۱تومان ۵۲,۳۵۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۹تومان ۵,۲۳۵تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱.۲۵ میل خودرو شهرکرد-st22شیت۱.۲۵۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت عرشه فولادی تاراز چهارمحال

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۳۰:۵۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی ۰.۷ میل تاراز چهارمحال-st22شیت۰.۷۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۹۱تومان ۵۲,۳۵۰تومان
۶۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۹تومان ۵,۲۳۵تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی ۰.۸ میل تاراز چهارمحال-st22شیت۰.۸۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی ۰.۹ میل تاراز چهارمحال-st22شیت۰.۹۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی ۱ میل تاراز چهارمحال-st22شیت۱۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱.۲ میل تاراز چهارمحال-st22شیت۱.۲۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۹۱تومان ۵۲,۳۵۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۹تومان ۵,۲۳۵تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱.۲۵ میل تاراز چهارمحال-st22شیت۱.۲۵۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت عرشه فولادی هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۳۲:۲۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۰.۷ میل هفت الماس-st22شیت۰.۷۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۹۱تومان ۵۲,۳۵۰تومان
۶۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۹تومان ۵,۲۳۵تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۰.۸ میل هفت الماس-st22شیت۰.۸۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۵۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۰.۹ میل هفت الماس-st22شیت۰.۹۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۱,۰۰۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱ میل هفت الماس-st22شیت۱۱.۲۵کارخانه۴۷,۳۶۴تومان ۵۲,۱۰۰تومان
۱,۰۴۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۳۶تومان ۵,۲۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱.۲ میل هفت الماس-st22شیت۱.۲۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۹۱تومان ۵۲,۳۵۰تومان
۱۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۹تومان ۵,۲۳۵تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر عرشه فولادی۱.۲۵ میل هفت الماس-st22شیت۱.۲۵۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : -ابعاد(m) : ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : شیتآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد