لیست قیمت شمش

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/07/07

قیمت شمش فولاد

آنالیز: ۵SP 
طول (m)محل تحویلابعاد(mm)قیمت (ریال)
12اصفهان150*150137,500
12اصفهان120*120تماس بگیرید
6اصفهان125*125136,500
6یزد125*125136,500
6یزد100*100138,000
6یزد150*150137,000
12قزوین150*150139,500
6ساوه125*125138,500
6سمنان125*125تماس بگیرید
6قم125*125تماس بگیرید
به روز رسانی1401/07/07تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.