اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت پروفیل صنعتی سنگین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۱۳:۳۹:۳۱
نام محصولوزن شاخه (kg)ضخامت(mm)طول شاخه(m)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ (۴ میل)۲۱۱.۵۴۱۲کیلوگرماصفهان۳۹,۷۲۷تومان ۴۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : ۲۱۱.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۷۳تومان ۴,۳۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ (۶ میل)۳۱۶.۵۶۱۲کیلوگرماصفهان۳۹,۷۲۷تومان ۴۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۳۱۶.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۷۳تومان ۴,۳۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ (۸ میل)۴۲۲۸۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۴۲۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۴۰*۱۴۰ (۱۰ میل)۵۲۷.۵۱۰۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۵۲۷.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ (۴ میل)۲۷۱۴۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : ۲۷۱طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ (۶ میل)۴۰۷۶۱۲کیلوگرماصفهان۳۹,۷۲۷تومان ۴۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۰۷طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۷۳تومان ۴,۳۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ (۸ میل)۵۴۳۸۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۵۴۳طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۸۰*۱۸۰ (۱۰ میل)۶۸۰۱۰۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۶۸۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ (۴ میل)۳۰۲۴۱۲کیلوگرماصفهان۳۹,۷۲۷تومان ۴۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : ۳۰۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۷۳تومان ۴,۳۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ (۶ میل)۴۵۲۶۱۲کیلوگرماصفهان۳۹,۷۲۷تومان ۴۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۵۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۷۳تومان ۴,۳۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ (۸ میل)۶۰۲.۸۸۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۰۲.۸طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۰۰*۲۰۰ (۱۰ میل)۷۵۳.۶۱۰۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۷۵۳.۶طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۲۰*۲۲۰ (۶ میل)۴۹۸۶۱۲کیلوگرماصفهان۳۹,۷۲۷تومان ۴۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۹۸طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲۰*۲۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۷۳تومان ۴,۳۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۲۰*۲۲۰ (۸ میل)۶۶۴۸۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۶۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲۰*۲۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۲۰*۲۲۰ (۱۰ میل)۸۳۰۱۰۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۸۳۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲۰*۲۲۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ (۶ میل)۱۱۳۲۶۱۲کیلوگرماصفهان۳۹,۷۲۷تومان ۴۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۱۱۳۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۹۷۳تومان ۴,۳۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ (۸ میل)۹۰۶۸۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۹۰۶طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۳۰۰*۳۰۰ (۱۰ میل)۱۱۳۲۱۰۱۲کیلوگرماصفهان۴۰,۱۸۲تومان ۴۴,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۱۱۳۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۱۸تومان ۴,۴۲۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۵۰*۱۵۰ (۶ میل)۴۵۳۶۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۵۳طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵۰*۱۵۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۵۰*۱۵۰ (۸ میل)۶۰۲.۸۸۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۰۲.۸طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵۰*۱۵۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۲۵۰*۱۵۰ (۱۰ میل)۷۵۳.۵۱۰۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۷۵۳.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵۰*۱۵۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۰۰*۱۸۰ (۶ میل)۳۱۶۶۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۳۱۶طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۰۰*۱۸۰ (۸ میل)۴۲۳۸۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۴۲۳طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۸۰*۲۶۰ (۶ میل)۴۹۸۶۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۹۸طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۲۶۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر قوطی صنعتی ۱۸۰*۲۶۰ (۸ میل)۶۶۴۸۱۲کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۶۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۲۶۰نمودار : ارزش افزوده : -

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد