لیست قیمت قوطی

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/04/26

قیمت قوطی صنعتی نیکان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
20*2027.7233,000
40*20211.5233,000
40*40215233,000
60*80227233,000
40*402.519230,000
80*402.529230,000
90*902.543230,000
به روز رسانی1401/04/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت قوطی صنعتی بهفلز سپاهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
20*2027.7264,000
30*30211.5264,000
40*40215264,000
40*80223264,000
90*90234264,000
40*402.519256,000
40*602.524256,000
80*402.529256,000
80*802.538256,000
90*902.542256,000
40*1002.533256,000
90*90339256,000
40*100339256,000
100*100356256,000
به روز رسانی1401/03/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : مشهد
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
20*2027.5269,500
40*40215269,000
40*60219269,000
60*60223269,000
80*80230.5269,000
40*80223269,000
90*90224269,000
به روز رسانی1401/03/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت قوطی صنعتی پروفیل یزد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : یزد
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
40*40215237,000
40*60210.5237,000
90*90210.5237,000
40*402.510.5237,000
60*602.528227,000
40*802.528227,000
90*902.542227,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت قوطی صنعتی یاران

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران_ مشخصات : ورق فولاد مبارکه
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
20*2027.5238,000
30*30211.5238,000
30*60217.5238,000
40*40215238,000
40*60219238,000
50*70223238,000
90*90234238,000
40*402.519233,500
70*702.533233,500
40*802.529233,500
90*902.542233,500

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت قوطی صنعتی تهران شرق

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران 
سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
10*2026236,000
30*30211.5236,000
60*40219236,000
70*70227236,000
90*90234226,000
40*402.519226,000
80*402.529226,000
90*902.542226,000
60*100346226,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت قوطی صنعتی زرین برش

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
سایز (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
40*40215234,000
60*40219234,000
90*90234234,000
40*402.519تماس بگیرید
40*802.529تماس بگیرید
80*802.538تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت قوطی صنعتی کیهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران_ طول شاخه : 6متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)قیمت (ریال)
20*207.52237,000
40*40152237,000
60*40192237,000
80*80312237,000
40*10026.52237,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/25

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) شرکت فرمودا

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تهران 
سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت (ریال)
20*200.76292,000
20*400.76292,000
30*200.76292,000
40*400.76292,000
20*2016292,000
20*4016292,000
40*4016292,000
20*201.56292,000
40*401.56292,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید