0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت قوطی ستونی

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ - ۱۴:۴۳:۱۷
نام محصولوزن شاخه (kg)طول شاخه(m)ضخامت(mm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ستونی ۹۰*۹۰ (ضخامت ۲)۳۴۱۲۲کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۹۰*۹۰ (ضخامت ۲.۵)۴۲۱۲۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۹۰*۹۰ (ضخامت ۳)۵۱۱۲۳کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۱طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۰۰*۱۰۰ (ضخامت ۳.۵)۶۵۱۲۳.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳.۵وزن شاخه (kg) : ۶۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۰۰*۱۰۰ (ضخامت ۴)۷۵۱۲۴کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : ۷۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۰۰*۱۰۰ (ضخامت ۵)۹۴۱۲۵کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۹۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۲۰*۱۲۰ (ضخامت ۲.۵)۱۱۲۱۲۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۱۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۲۰*۱۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۲۰*۱۲۰ (ضخامت ۳)۱۳۵۱۲۳کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۳۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۲۰*۱۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۲۰*۱۲۰ (ضخامت ۳.۵)۱۵۸۱۲۳.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳.۵وزن شاخه (kg) : ۱۵۸طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۲۰*۱۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۲۰*۱۲۰ (ضخامت ۴)۱۸۱۱۲۴کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : ۱۸۱طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۲۰*۱۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۳۵*۱۳۵ (ضخامت ۲.۵)۱۲۲۱۲۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۲۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۳۵*۱۳۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۳۵*۱۳۵ (ضخامت ۳)۱۴۵۱۲۳کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۴۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۳۵*۱۳۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۳۵*۱۳۵ (ضخامت ۳.۵)۱۷۱.۵۱۲۳.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۹۱تومان ۳۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳.۵وزن شاخه (kg) : ۱۷۱.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۳۵*۱۳۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۹تومان ۳,۹۷۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۳۵*۱۳۵ (ضخامت ۳.۸)۱۸۶۱۲۳.۸کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳.۸وزن شاخه (kg) : ۱۸۶طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۳۵*۱۳۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۳۵*۱۳۵ (ضخامت ۴)۱۹۶۱۲۴کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۴وزن شاخه (kg) : ۱۹۶طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۳۵*۱۳۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۳۵*۱۳۵ (ضخامت ۵)۲۴۴۱۲۵کیلوگرماصفهان۳۵,۷۲۷تومان ۳۹,۳۰۰تومان
۳۶۴
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۲۴۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۳۵*۱۳۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۷۳تومان ۳,۹۳۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۴۰*۱۴۰ (ضخامت ۵)۲۶۲۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۲۶۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۴۰*۱۴۰ (ضخامت ۶)۳۱۴.۵۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۳۱۴.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۴۰*۱۴۰ (ضخامت ۸)۴۱۹.۵۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۴۱۹.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۴۰*۱۴۰ (ضخامت ۱۰)۵۲۴۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۵۲۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۴۰*۱۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۱۶۰ (ضخامت ۵)۳۰۰۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۳۰۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۱۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۱۶۰ (ضخامت ۶)۳۶۰۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۳۶۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۱۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۱۶۰ (ضخامت ۸)۴۸۰۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۴۸۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۱۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۱۶۰ (ضخامت ۱۰)۶۰۰۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۶۰۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۱۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۱۸۰ (ضخامت ۵)۳۳۷۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۳۳۷طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۱۸۰ (ضخامت ۶)۴۰۴۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۰۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۱۸۰ (ضخامت ۸)۵۴۰۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۵۴۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۱۸۰ (ضخامت ۱۰)۶۷۴۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۶۷۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۱۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۰۰ (ضخامت ۵)۳۷۴.۵۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۳۷۴.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۰۰ (ضخامت ۶)۴۵۰۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۵۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۰۰ (ضخامت ۸)۶۰۰۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۰۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۰۰ (ضخامت ۱۰)۷۴۹۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۷۴۹طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۵۰*۲۵۰ (ضخامت ۵)۴۶۸۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۴۶۸طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۵۰*۲۵۰ (ضخامت۶)۵۶۱.۵۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۵۶۱.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵۰*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۵۰*۲۵۰ (ضخامت ۸)۷۴۹۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۷۴۹طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۵۰*۲۵۰ (ضخامت ۱۰)۹۳۶۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
۲,۹۰۹
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۹۳۶طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۳۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۵)۵۶۲۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۵۶۲طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۳۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۶)۶۷۴۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۶۷۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۳۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۸)۸۹۹۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۸۹۹طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۳۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۱۰)۵۲۳۱۲۱۰کیلوگرمکارخانه۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۵۲۳طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهابعاد(mm) : ۳۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۰۰ (ضخامت ۵)۳۳۷۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۳۳۷طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۰۰ (ضخامت ۶)۴۰۴۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۰۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۰۰ (ضخامت ۸)۵۴۰۱۲۸کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۵۴۰طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۰۰ (ضخامت ۱۰)۶۷۴۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۶۷۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۵۰ (ضخامت ۵)۳۸۴۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۳۸۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۵۰ (ضخامت ۶)۳۶۰.۵۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
۲,۹۰۹
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۳۶۰.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۵۰ (ضخامت ۸)۶۱۴۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۱۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۲۵۰ (ضخامت ۱۰)۷۶۷.۵۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۷۶۷.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۲۵۰ (ضخامت ۵)۴۰۲.۵۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۴۰۲.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۲۵۰ (ضخامت ۶)۴۸۳۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
۲,۹۰۹
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۴۸۳طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۲۵۰ (ضخامت ۸)۶۴۴۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۴۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۸۰*۲۵۰ (ضخامت۱۰)۸۰۵۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۸۰۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۵۰ (ضخامت ۵)۴۲۱۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۴۲۱طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۵۰ (ضخامت ۶)۵۰۵.۵۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۵۰۵.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۵۰ (ضخامت ۸)۶۷۴۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۷۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۲۵۰ (ضخامت ۱۰)۸۴۲.۵۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۸۴۲.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۲۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۳۰۰ (ضخامت ۵)۴۳۰.۵۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۴۳۰.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۳۰۰ (ضخامت ۶)۵۱۶.۵۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۵۱۶.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۳۰۰ (ضخامت ۸)۶۸۹۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۶۸۹طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۱۶۰*۳۰۰ (ضخامت ۱۰)۸۶۱۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۸۶۱طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۶۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۵)۴۶۸۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۴۶۸طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۶)۵۶۱.۵۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۵۶۱.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۸)۷۴۹۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۷۴۹طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۳۰۰ (ضخامت ۱۰)۹۳۶۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۹۳۶طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۳۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۴۰۰ (ضخامت ۵)۵۶۱.۵۱۲۵کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
۲,۹۰۹
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۵وزن شاخه (kg) : ۵۶۱.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۴۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۴۰۰ (ضخامت ۶)۶۷۴۱۲۶کیلوگرماصفهان۴۰,۷۲۷تومان ۴۴,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۶وزن شاخه (kg) : ۶۷۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۴۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۰۷۳تومان ۴,۴۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۴۰۰ (ضخامت ۸)۸۹۸.۵۱۲۸کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۸وزن شاخه (kg) : ۸۹۸.۵طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۴۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان
اطلاعات بیشتر ستونی ۲۰۰*۴۰۰ (ضخامت ۱۰)۱.۱۲۴۱۲۱۰کیلوگرماصفهان۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۱۰وزن شاخه (kg) : ۱.۱۲۴طول شاخه(m) : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰۰*۴۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد