0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه تیرآهن

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت تیرآهن هاش سنگین

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۲:۴۹:۱۵
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر هاش ۱۴ سنگین ذوب آهن۴۰۰۱۲-۱۴کیلوگرماصفهان۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۰۰سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۱۶ سنگین ذوب آهن۵۰۰۱۲-۱۶کیلوگرماصفهان۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰۰سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۱۸ سنگین ذوب آهن۵۹۰۱۲-۱۸کیلوگرماصفهان۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۹۰سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۲۰سنگین ذوب آهن۷۳۰۱۲-۲۰کیلوگرماصفهان۵۲,۲۷۳تومان ۵۷,۵۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۳۰سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۵,۲۲۷تومان ۵,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۰سنگین وارداتی۲۴۵۱۲-۱۰کیلوگرمانبار۶۱,۸۱۸تومان ۶۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۴۵سایز(cm) : ۱۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۱۸۲تومان ۶,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۲سنگین وارداتی۳۲۱۱۲-۱۲کیلوگرمانبار۶۱,۸۱۸تومان ۶۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲۱سایز(cm) : ۱۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۱۸۲تومان ۶,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۴سنگین وارداتی۴۰۵۱۲-۱۴کیلوگرمانبار۲۸,۱۸۲تومان ۳۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۰۵سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۲,۸۱۸تومان ۳,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۶سنگین وارداتی۵۱۲۱۲-۱۶کیلوگرمانبار۲۷,۷۲۷تومان ۳۰,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۱۲سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۲,۷۷۳تومان ۳,۰۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۸سنگین وارداتی۶۱۵۱۲-۱۸کیلوگرمانبار۲۸,۱۸۲تومان ۳۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۱۵سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۲,۸۱۸تومان ۳,۱۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۰سنگین وارداتی۷۳۶۱۲-۲۰کیلوگرمانبار۵۳,۶۳۶تومان ۵۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۳۶سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۵,۳۶۴تومان ۵,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۲سنگین وارداتی۸۵۸۱۲-۲۲کیلوگرمانبار۵۰,۹۰۹تومان ۵۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۵۸سایز(cm) : ۲۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۵,۰۹۱تومان ۵,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۴سنگین وارداتی۹۹۹۱۲-۲۴کیلوگرمانبار۵۰,۹۰۹تومان ۵۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۹۹سایز(cm) : ۲۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۵,۰۹۱تومان ۵,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۶سنگین وارداتی۱۱۱۶۱۲-۲۶کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۱۶سایز(cm) : ۲۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۸سنگین وارداتی۱۲۳۶۱۲-۲۸کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۳۶سایز(cm) : ۲۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۳۰سنگین وارداتی۱۴۰۴۱۲-۳۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴۰۴سایز(cm) : ۳۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۳۲سنگین وارداتی۱۵۲۴۱۲-۳۲کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۲۴سایز(cm) : ۳۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۳۴سنگین وارداتی۱۶۰۸۱۲-۳۴کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶۰۸سایز(cm) : ۳۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۳۶سنگین وارداتی۱۷۰۴۱۲-۳۶کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷۰۴سایز(cm) : ۳۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۴۰سنگین وارداتی۱۸۶۰۱۲-۴۰کیلوگرمانبار۶۸,۱۸۲تومان ۷۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۶۰سایز(cm) : ۴۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۸۱۸تومان ۷,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۴۵سنگین وارداتی۲۰۵۲۱۲-۴۵کیلوگرمانبار۶۸,۱۸۲تومان ۷۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰۵۲سایز(cm) : ۴۵طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۸۱۸تومان ۷,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۵۰سنگین وارداتی۲۲۴۴۱۲-۵۰کیلوگرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲۴۴سایز(cm) : ۵۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۵۵سنگین وارداتی۲۳۸۸۱۲-۵۵کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳۸۸سایز(cm) : ۵۵طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۶۰سنگین وارداتی۲۵۴۴۱۲-۶۰کیلوگرمانبار۸۰,۹۰۹تومان ۸۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۵۴۴سایز(cm) : ۶۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۸,۰۹۱تومان ۸,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۷۰سنگین وارداتی۲۹۰۰۱۲-۷۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹۰۰سایز(cm) : ۷۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۸۰سنگین وارداتی۳۱۰۰۱۲-۸۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۱۰۰سایز(cm) : ۸۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :

قیمت تیرآهن هاش سبک

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۱۲:۵۱:۱۴
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر هاش ۱۴ سبک ذوب آهن۲۹۶۱۲-۱۴کیلوگرماصفهان۲۹,۰۹۱تومان ۳۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹۶سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۹۰۹تومان ۳,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۶ سبک ذوب آهن۳۶۴۱۲-۱۶کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶۴سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۱۸ سبک ذوب آهن۴۲۶۱۲-۱۸کیلوگرماصفهان۴۰,۰۰۰تومان ۴۴,۰۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۲۶سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۴,۰۰۰تومان ۴,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۰ سبک ذوب آهن۵۱۰۱۲-۲۰کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۱۰سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۰ سبک وارداتی۲۱۰۱۲-۱۰کیلوگرمانبار۶۱,۸۱۸تومان ۶۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۱۰سایز(cm) : ۱۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۱۸۲تومان ۶,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۲ سبک وارداتی۲۳۹۱۲-۱۲کیلوگرمانبار۶۱,۸۱۸تومان ۶۸,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳۹سایز(cm) : ۱۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۱۸۲تومان ۶,۸۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۴ سبک وارداتی۲۹۷۱۲-۱۴کیلوگرمانبار۳۰,۹۰۹تومان ۳۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹۷سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۳,۰۹۱تومان ۳,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۶ سبک وارداتی۳۶۵۱۲-۱۶کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶۵سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۱۸ سبک وارداتی۴۲۶۱۲-۱۸کیلوگرمانبار۴۱,۸۱۸تومان ۴۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۲۶سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۴,۱۸۲تومان ۴,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۰ سبک وارداتی۵۰۸۱۲-۲۰کیلوگرمانبار۴۴,۵۴۵تومان ۴۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰۸سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۴,۴۵۵تومان ۴,۹۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۲سبک وارداتی۶۰۶۱۲-۲۲کیلوگرمانبار۶۷,۲۷۳تومان ۷۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۰۶سایز(cm) : ۲۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۷۲۷تومان ۷,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۴سبک وارداتی۷۰۲۱۲-۲۴کیلوگرمانبار۷۰,۰۰۰تومان ۷۷,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۰۲سایز(cm) : ۲۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۷,۰۰۰تومان ۷,۷۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۶سبک وارداتی۷۶۴۱۲-۲۶کیلوگرمانبار۶۷,۲۷۳تومان ۷۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۶۴سایز(cm) : ۲۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۷۲۷تومان ۷,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش ۲۸سبک وارداتی۸۷۵۱۲-۲۸کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۷۵سایز(cm) : ۲۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۳۰سبک وارداتی۹۹۹۱۲-۳۰کیلوگرمانبار۶۸,۱۸۲تومان ۷۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۹۹سایز(cm) : ۳۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۸۱۸تومان ۷,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۳۲سبک وارداتی۱۱۷۲۱۲-۳۲کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۷۲سایز(cm) : ۳۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۳۴سبک وارداتی۱۲۶۰۱۲-۳۴کیلوگرمانبار۶۸,۱۸۲تومان ۷۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۶۰سایز(cm) : ۳۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۸۱۸تومان ۷,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۳۶سبک وارداتی۱۳۴۴۱۲-۳۶کیلوگرمانبار۶۸,۱۸۲تومان ۷۵,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۴۴سایز(cm) : ۳۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : ۶,۸۱۸تومان ۷,۵۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۴۰سبک وارداتی۱۵۰۰۱۲-۴۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۰۰سایز(cm) : ۴۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۴۵سبک وارداتی۱۶۸۰۱۲-۴۵کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶۸۰سایز(cm) : ۴۵طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۵۰سبک وارداتی۱۸۶۰۱۲-۵۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۶۰سایز(cm) : ۵۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۵۵سبک وارداتی۱۹۹۲۱۲-۵۵کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹۹۲سایز(cm) : ۵۵طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۶۰سبک وارداتی۲۱۳۶۱۲-۶۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۱۳۶سایز(cm) : ۶۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۷۰سبک وارداتی۲۳۰۰۱۲-۷۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳۰۰سایز(cm) : ۷۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر هاش۸۰سبک وارداتی۲۶۹۰۱۲-۸۰کیلوگرمانبارتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۶۹۰سایز(cm) : ۸۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : -واحد : کیلوگرممحل تحویل : انبارارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه تیرآهن

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد