0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه تیرآهن

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۱۵:۲۷
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۱۲۰۱۲۴۴۱۲کیلوگرماصفهان۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۰سایز(cm) : ۱۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۴۴واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱۵۵۱۲۳۶۱۴کیلوگرماصفهان۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۵سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۳۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱۹۰۱۲۳۰۱۶کیلوگرماصفهان۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹۰سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۳۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۲۲۶۱۲۲۴۱۸کیلوگرماصفهان۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲۶سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۴واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۲۶۹۱۲۱۸۲۰کیلوگرماصفهان۲۷,۹۰۹تومان ۳۰,۷۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۶۹سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۸واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۷۹۱تومان ۳,۰۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۳۱۵۱۲۱۶۲۲کیلوگرماصفهان۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۱۵سایز(cm) : ۲۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۳۶۹۱۲۱۴۲۴کیلوگرماصفهان۲۶,۰۰۰تومان ۲۸,۶۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶۹سایز(cm) : ۲۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۴واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۶۰۰تومان ۲,۸۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۴۳۴۱۲۱۲۲۷کیلوگرماصفهان۲۶,۰۰۰تومان ۲۸,۶۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۳۴سایز(cm) : ۲۷طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۲واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۶۰۰تومان ۲,۸۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۵۰۷۱۲۱۰۳۰کیلوگرماصفهان۲۷,۹۰۹تومان ۳۰,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰۷سایز(cm) : ۳۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۰واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانارزش افزوده : ۲,۷۹۱تومان ۳,۰۷۰تومان نمودار :

قیمت تیرآهن گروه ملی ( اهواز )

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۵۴:۴۸
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴گروه ملی (کوثر اهواز)۱۳۰۱۲۴۰۱۴کیلو گرمکارخانه۲۶,۰۹۱تومان ۲۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۰سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۴۰واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۰۹تومان ۲,۸۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن۱۶ گروه ملی (کوثر اهواز)۱۶۷۱۲۳۳۱۶کیلو گرمکارخانه۲۵,۸۱۸تومان ۲۸,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶۷سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۳۳واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۸۲تومان ۲,۸۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۸گروه ملی (کوثر اهواز)۲۱۵۱۲۲۷۱۸کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۱۵سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۷واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت تیرآهن ظفر بناب

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۱۲:۰۳
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ ظفر بناب۱۳۰۱۲۱۸۱۴کیلو گرمکارخانه۲۵,۸۱۸تومان ۲۸,۴۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۰سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۸واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۵۸۲تومان ۲,۸۴۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۶ ظفر بناب۱۷۰۱۲۱۲۱۶کیلو گرمکارخانه۲۶,۰۰۰تومان ۲۸,۶۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷۰سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۲واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۰۰تومان ۲,۸۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۸ ظفر بناب۲۰۰۱۲۱۲۱۸کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰۰سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۲واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۰ ظفر بناب۲۵۵۱۲۹۲۰کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۵۵سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۹واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب ( کرمانشاه )

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۱۳:۲۰
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ کرمانشاه (سبک)۱۲۰۱۲۴۸۱۴شاخهکارخانه۳,۳۱۸,۱۸۲تومان ۳,۶۵۰,۰۰۰تومان
۹۰,۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۰سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۴۸واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳۳۱,۸۱۸تومان ۳۶۵,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ کرمانشاه(سنگین)۱۳۴۱۲۴۴۱۴شاخهکارخانه۳,۵۹۰,۹۰۹تومان ۳,۹۵۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۴سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۴۴واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳۵۹,۰۹۱تومان ۳۹۵,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۶ کرمانشاه۱۷۰۱۲۳۶۱۶شاخهکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷۰سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۳۶واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت تیرآهن صنعت ماهان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۵۷:۲۴
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ ماهان سنگین درجه ۱/۵۱۳۰۱۲۲۱۱۴شاخهکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۰سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ ماهان سبک درجه ۱۱۲۲۱۲۲۱۱۴شاخهکارخانه۳,۵۴۵,۴۵۵تومان ۳,۹۰۰,۰۰۱تومان
۳۱۸,۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۲سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۳۵۴,۵۴۶تومان ۳۹۰,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ ماهان سبک درجه ۱/۵۱۲۲۱۲۲۱۱۴شاخهکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۲سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ ماهان سنگین درجه ۱۱۳۰۱۲۲۱۱۴شاخهکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۰سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۶ ماهان درجه ۱۱۶۵۱۲۲۱۱۶شاخهکارخانه۴,۳۱۸,۱۸۲تومان ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان
۴۵,۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶۵سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴۳۱,۸۱۸تومان ۴۷۵,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۶ ماهان درجه ۱/۵۱۶۵۱۲۲۱۱۶شاخهکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶۵سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۸ ماهان درجه ۱۱۹۵۱۲۲۱۱۸شاخهکارخانه۵,۲۲۷,۲۷۳تومان ۵,۷۵۰,۰۰۰تومان
۴۵,۴۵۵
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹۵سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵۲۲,۷۲۷تومان ۵۷۵,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۸ ماهان درجه ۱/۵۱۹۵۱۲۲۱۱۸شاخهکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۹۵سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : شاخهمحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت تیرآهن فایکو ( البرزایرانیان )

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۵۴:۳۰
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ فایکو سبک۱۳۵۱۲۳۶۱۴کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۵سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۳۶واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ فایکو سنگین۱۵۵۱۲۲۹۱۴کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵۵سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۹واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۶ فایکو۱۷۰۱۲۲۷۱۶کیلو گرمکارخانه۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷۰سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۷واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۸ فایکو۲۰۰۱۲۲۴۱۸کیلو گرمکارخانه۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰۰سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۴واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۰ فایکو۲۵۰۱۲۱۸۲۰کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۵۰سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۸واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۲ فایکو۳۰۵۱۲۱۶۲۲کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰۵سایز(cm) : ۲۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۶واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۴ فایکو۳۵۳۱۲۱۴۲۴کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۵۳سایز(cm) : ۲۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۴واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

قیمت تیرآهن یزد احرامیان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۵۶:۰۷
نام محصولوزن (kg)طول(m)تعداد بندیلسایز(cm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۴ یزد احرامیان۱۳۵۱۲۳۶۱۴کیلو گرمکارخانه۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳۵سایز(cm) : ۱۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۳۶واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۶ یزد احرامیان۱۸۰۱۲۲۴۱۶کیلو گرمکارخانه۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸۰سایز(cm) : ۱۶طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۴واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۱۸ یزد احرامیان۲۱۵۱۲۲۱۱۸کیلو گرمکارخانه۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۹۰
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۱۵سایز(cm) : ۱۸طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۲۱واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۰ یزد احرامیان۲۵۵۱۲۱۸۲۰کیلو گرمکارخانه۲۸,۳۶۴تومان ۳۱,۲۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۵۵سایز(cm) : ۲۰طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۸واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۸۳۶تومان ۳,۱۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۲ یزد احرامیان۳۰۰۱۲۱۸۲۲کیلو گرمکارخانه۲۷,۲۷۳تومان ۳۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۰۰سایز(cm) : ۲۲طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۸واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۷۲۷تومان ۳,۰۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر تیرآهن ۲۴ یزد احرامیان۳۵۵۱۲۱۴۲۴کیلو گرمکارخانه۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۹۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۵۵سایز(cm) : ۲۴طول(m) : ۱۲تعداد بندیل : ۱۴واحد : کیلو گرممحل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت تیرآهن

قیمت تیرآهن در آهن جم به صورت لحظه ای و روزانه اعلام می گردد. فروشگاه اینترنتی آهن جم یکی از شرکت های بزرگ عرضه کننده انواع تیرآهن ها می باشد که انواع تیرآهن در همه سایز ها و از همه کارخانه های تولیدکننده را عرضه می نماید. قیمت تیرآهن یکی از مواردی است که همواره برای فعالان در بازار آهن آلات و صنعت ساخت و ساز اهمیت دارد.

قیمت تیرآهن و قیمت آهن تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله نوسانات ارز و دلار ، تغییرات قیمت مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا، نوع تیرآهن و آلیاژ آن ، کارخانه تولید کننده و ….می باشد. همچنین تیرآهن ها در هر سایز نرخ متفاوتی دارند. به همین علت لازم است قبل از خرید تیرآهن اطلاعات لازم درباره این محصول و انواع آن را داشته باشیم.

تیرآهن از مهمترین پروفیل های تولید شده است که در ساخت و ساز به وفور مورد استفاده قرار می گیرد .این پروفیل در دو شکل سطح مقطع I شکل و H شکل تولید و به بازار عرضه می گردد. وظیفه اصلی تیرآهن تحمل و انتقال بارهای وارد بر سازه میباشد به همین دلیل انتخاب تیرآهن مناسب با کیفیت بالا برای ساختمان ها امری بسیار مهم میباشد.

قیمت تیرآهن

قیمت روز تیرآهن

قیمت تیرآهن  به صورت روزانه توسط شرکت های تولید کننده اعلام می‌شود. اما گاهی اوقات به دلیل نوسان و هیجاناتی که در بازار ایجاد می‌شود قیمت تیرآهن در طول روز هم چندین بار تغییر پیدا می‌کند. تا جایی که برخی از شرکت ها در یک روز چند لیست  قیمت برای محصولات خود اعلام می نمایند. اطلاع از قیمت لحظه‌ای تیرآهن و قیمت روز تیرآهن برای خریداران اهمیت زیادی دارد. زیرا در روزهایی که نوسان و هیجان در بازار زیاد است با گذشت زمان کمی مشتریان مجبور می‌شوند که تیرآهن را با قیمت بالاتری تهیه نمایند. قیمت روز تیرآهن در سایت آهن جم به محض اعلام توسط شرکت های تولید کننده به روز رسانی میشود.

عوامل مختلفی وجود دارند که بر قیمت تیرآهن امروز تاثیر می گذارند. از جمله این موارد قیمت تیرآهن در بازار جهانی، به طور کلی قیمت آهن آلات و مواد اولیه آن در بازار جهانی، نوسانات قیمت دلار و سایر موارد بر افزایش یا کاهش قیمت تاثیر گذار هستند. قیمت روز تیرآهن در سایت آهن جم برای تیرآهن های تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان، تیرآهن کرمانشاه، تیرآهن ظفر بناب، تیرآهن یزد ،تیرآهن ناب تبریز ،تیرآهن گروه ملی ،تیرآهن فایکو و غیره اعلام می گردد. لیست قیمت هایی که به روز رسانی نشده اند به علت عدم اعلام قیمت توسط شرکت تولید کننده می باشد.

تیرآهن

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مقاطع فولادی می باشد که برای ساخت اسکلت فلزی در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. ساختمان ها در ایران بیشتر با دو روش اسکلت فلزی و یا اسکلت بتنی ساخته می شوند .اسکلت بندی ساختمان های بزرگ با تیرآهن موجب استحکام بیشتر آن ها می شود .

یکی از علت‌هایی که تیرآهن در اسکلت فلزی مورد استفاده قرار می گیرد بهینه سازی در زمان هنگام نصب می باشد. تیرآهن‌ یکی از عناصر مهم می باشد که استحکام سازه را تا حد زیادی افزایش میدهد و با مقاومت خود بارهای وارده به ساختمان را تحمل و به فونداسیون و زمین منتقل می نماید.

در سازه های مهندسی تیرآهن معمولاً در نقاط بسیار مهم ساختمان استفاده می شود و به عنوان اهرم یا لنگر خمشی کاربرد دارد. تیر آهن ها انواع مختلفی دارند. انواع تیرآهن عبارتند از:

  • تیرآهن معمولی (IPE)
  • تیرآهن بال شیبدار (INP)
  • تیرآهن هاش (IPB)
  • تیرآهن لانه زنبوری (CPE)

هر کدام از انواع تیرآهن کاربرد و مزایای جداگانه‌ای دارند و با توجه به ویژگی های خود مناسب برای استفاده در نقاط مختلف ساختمان می باشند. تیرآهن‌ از یک جان و دو بال تشکیل شده است که ضخامت جان و بال در انواع تیرآهن ها متفاوت می باشد.

قیمت تیرآهن ۱۴

قیمت تیرآهن ۱۴ به خاطر عوامل تاثیر گذار تغییرات و نوسانات های زیادی را تجربه می کند. قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز معمولاً از قیمت تیرآهن تولید شده توسط سایر شرکت ها بیشتر میباشد.

شرکت ذوب آهن اصفهان یکی از تولیدکنندگان مقاطع فولادی می باشد که به علت کیفیت و برند ثابت شده خود قیمت محصولات آن از جمله قیمت میلگرد ذوب آهن و قیمت تیرآهن ذوب آهن همیشه از سایر مقاطع بالاتر است. قیمت تیرآهن ۱۴ نیز با توجه به اینکه یکی از پرمصرف ترین سایز تیرآهن می باشد برای خریداران مورد اهمیت است.

یکی از دلایلی که اطلاع از قیمت روز تیرآهن ۱۴ را افزایش می‌دهد کاربرد زیاد این محصول در صنعت ساختمان سازی میباشد. تیرآهن ۱۴ در ساخت ستون ، خرپا ، نعل ،پوشش سقف، پل های لانه زنبوری و نقاط دیگر ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

از مهم ترین عواملی که بر قیمت تیرآهن ۱۴ امروز اصفهان تاثیر می گذارد قیمت دلار ،نرخ تورم، کیفیت تیرآهن، تعداد تیرآهن خریداری شده و کارخانه تولید کننده می باشد. شما میتوانید برای اطلاع از قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز و همچنین قیمت تیرآهن ۱۴ سایر شرکت ها به سایت آهن جم مراجعه نمایید. و با انتخاب گزینه تیرآهن لیست قیمت تمامی شرکت ها را مشاهده نمایید.

قیمت تیرآهن ۱۴ کرمانشاه نیز در لیست قیمت ها اعلام میگردد.در صورتی که لیست قیمتی به روز رسانی نشده به این دلیل است که شرکت مورد نظر قیمت محصولات خود را اعلام نکرده است.

با انتخاب تیرآهن مورد نظر خود در صورت تمایل به خرید می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس گرفته و ضمن دریافت قیمت تیرآهن ۱۴ شاخه ای وکیلویی و انجام مشاوره برای خرید درخواست پیش فاکتور نمایید. قیمت تیرآهن ۱۴ به صورت لحظه ای در سایت آهن جم اعلام میشود.

قیمت تیرآهن ۱۴ دست دوم

تیرآهن ۱۴ یکی از سایز های بسیار پر فروش تیرآهن در بازار می باشد. این سایز تیرآهن به دلیل کاربردهای زیادی که دارد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و تقاضای زیادی دارد. قیمت تیرآهن ۱۴ نیز از این حیث برای افراد بسیاری دارای اهمیت است.

تیرآهن ۱۴ توسط شرکت های تولید کننده بسیاری از جمله ذوب آهن اصفهان ، پروفیل صنعت ماهان ،فولاد ظفر بناب، جهان فولاد غرب (کرمانشاه)،فولاد یزد احرامیان و غیره تولید می‌شود .در این بین قیمت تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان و قیمت تیرآهن ۱۴ کرمانشاه به دلیل کیفیت و برند بیشتر در بازار پیگیری می شود .

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن به دلیل کیفیت و برند ثابت شده خود در بازار تقاضای بسیاری دارد. از طرفی تولید این محصول پاسخگوی نیاز بازار نیست. قیمت تیرآهن ۱۴ تحت تاثیر کمبود در بازار از سایر سایز ها بیشتر است. گاهی اوقات نیز به علت کمبود این سایز تیرآهن در بازار یا قیمت بالای آن بسیاری از مشتریان به دنبال تیرآهن ۱۴ دست دوم اصفهان می باشند .قیمت تیرآهن ۱۴ دست دوم و به طور کلی قیمت آهن دست دوم طبیعتا نسبت به قیمت محصولات دسته اول پایین تر می باشد .اما باید به کیفیت محصول هم توجه شود.

تیرآهن‌ هایی که دارای پوسیدگی و زنگ‌زدگی بسیاری هستند مناسب استفاده در سازه نبوده و می‌توان گفت استحکام و مقاومت آن ها تا حد زیادی دچار آسیب شده است .در صورتی که تیرآهن دست دوم در این حد دچار پوسیدگی باشد به عنوان ضایعات آهن شناخته می‌شود. اما برخی از تیرآهن های دست دوم در بازار هستند که هنوز دارای کیفیت مطلوبی می باشند.

به طور کلی بهتر است از محصولات فولادی نو ، بدون پوسیدگی و خوردگی برای ساخت سازه خود استفاده کنید تا استحکام آن دچار ضعف نشود.بازرگانی آهن جم انواع تیرآهن از تمامی شرکت های تولید کننده را با بهترین قیمت بازار عرضه مینماید.

هر شاخه تیرآهن چند متر است

قیمت تیرآهن ۱۶

تیرآهن ۱۶ جزء پرمصرف ترین سایزهای تیرآهن می باشد که در اکثر کارخانجات تولید کننده این محصول تولید و عرضه می شود. آهن جم یکی از تامین کنندگان انواع تیرآهن در سایزهای مختلف می باشد. تیرآهن ۱۶ نیز یکی از سایزهای تیرآهن می باشد که در آهن جم با برندهای مختلف موجود است و عرضه می گردد. وزن این محصول در سایزهای مختلف متفاوت می باشد. به طورکلی تیرآهن ها در سایزهای یکسان وزن یکسان ندارند و در برندهای مختلف وزن آنها متفاوت است. به همین دلیل بهتر است که قبل از خرید تیرآهن با کارشناسان فروش مجموعه آهن جم تماس بگیرید و در مورد انواع تیرآهن های موجود ،سایز و وزن و قیمت تیرآهن ۱۶ امروز آنها مشاوره دریافت کنید.

قیمت روز تیرآهن ۱۶ نیز به صورت روزانه در سایت آهن جم اعلام می گردد. شما می توانید قیمت ها را در سایت مشاهده و در صورت تمایل به خرید با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید. تیرآهن ۱۶ در برند های مختلفی عرضه می شود اما تیرآهن ذوب آهن کیفیت و تقاضای بیشتری دارد. قیمت تیرآهن ۱۶ اصفهان امروز را در لیست قیمت های بالا می توانید مشاهده کنید.

قیمت تیرآهن ۱۸

تیرآهن ۱۸ یکی از سایز های متوسط در تیرآهن ها می باشد. قیمت تیرآهن ۱۸ به صورت روزانه در سایت آهن جم به روز رسانی میشود .برای اطلاع از قیمت روز تیرآهن ۱۸ با توجه به اینکه تولید کدام کارخانه میباشد میتوانید به لیست قیمت های درج شده در سایت مراجعه نمایید.

این محصول از پرمصرف‌ترین سایزهای تیرآهن میباشد. تیرآهن ۱۸ اکثراً با استاندارد IPE توسط کارخانه های داخل کشور تولید می‌شود. قیمت تیرآهن ۱۸ اصفهان نیز تحت تاثیر عوامل زیادی همچون نوسانات دلار و غیره می باشد .یکی از موارد موثر در قیمت تیرآهن نیز میزان موجودی آن در بازار است. زمانی که میزان عرضه و موجودی تیرآهن در بازار کم باشد و پاسخگوی تقاضای بازار نباشد افزایش قیمت تیرآهن مشاهده می شود.

ساختار تیرآهن_آهن جم

قیمت تیرآهن اصفهان

قیمت تیرآهن اصفهان امروز یکی از مواردی است که در بازار آهن آلات در سراسر کشور مورد اهمیت میباشد. تیرآهن اصفهان و به عبارتی تیرآهن تولید شده توسط شرکت ذوب آهن اصفهان یکی از باکیفیت ترین تیرآهن های موجود در بازار ایران می باشد. به همین علت مشتریان زیادی در بازار علاقه مند به خرید تیرآهن اصفهان و دریافت قیمت روز تیرآهن اصفهان می باشند .در هنگام خرید تیرآهن باید به کیفیت آن توجه زیادی شود. زیرا در صورتی که تیرآهن با کیفیتی در سازه استفاده شود استحکام و مقاومت سازه تا حد زیادی افزایش پیدا میکند. یکی از نکات مهم که در هنگام خرید باید به آن دقت شود صاف بودن لبه های تیراهن و نبود حالت شمشیری در انتهای محصول است.

در میان کارخانجات داخلی بالاترین کیفیت برای شرکت ذوب آهن اصفهان و فایکو بوده ، بعد از آن تیرآهن کرمانشاه ، تیرآهن یزد و تیرآهن گروه ملی نیز دارای کیفیت های مناسبی هستند. قیمت تیرآهن ذوب آهن از قیمت تیرآهن سایر شرکت ها نیز بیشتر است. البته تولید این محصول در ذوب آهن گاهی با کاهش مواجه می‌شود که این کاهش محصول و حجم عرضه به بازار افزایش قیمت و نوسان زیادی را ایجاد می نماید.

همچنین وزن تیرآهن ها در کارخانجات مختلف متفاوت بوده و هر برند بر اساس ماده مصرفی و استاندارد تولید محصولی با وزن متفاوت تولید می کند. تیرآهن اصفهان در وزن های معمول و نیمه سبک در بازار موجود می باشد. شما می توانید قیمت تیراهن وزن معمول اصفهان و همچنین قیمت تیرآهن ۱۴ نیمه سبک ذوب را از بازرگانی آهن جم دریافت نمایید.

خرید تیرآهن

در خرید تیرآهن ابتدا باید سایز و نوع تیرآهن مورد نظر را با توجه به پروژه خود انتخاب کنید. تیرآهن‌ها در انواع مختلفی در بازار عرضه می‌شوند و هر کدام از آنها کاربردهای خاصی دارند. بیشتر از تیرآهن‌های معمولی در ساختمان‌های با طبقات کم استفاده می‌شود .اما برای ساختمان‌ها و برج‌های عظیم بیشتر از تیرآهن‌های سنگین با مقاومت بالا مانند تیرآهن هاش و تیر ورق سفارشی استفاده می‌کنند .

زمانی که شما نوع تیرآهن مورد نظر را انتخاب کردید با کارشناسان فروش مجموعه آهن جم تماس بگیرید .سپس شما را به طور کامل راهنمایی می کنند و در مورد نوع تیرآهن ،وزن و کاربرد آن، شرکت تولید کننده و میزان کیفیت آن مشاوره کامل بگیرید.
در نهایت پس از انتخاب قطعی محصول ،پیش فاکتور برای شما ارسال شده و پس از پرداخت وجه محصول شما در نوبت بارگیری و ارسال قرار می‌گیرد .

سوالات متداول

۱- بهترین تیرآهن بازار از نظر کیفیت کدام است؟

تیرآهن ذوب آهن اصفهان با کیفیت ترین تیرآهن در بازار ایران میباشد.

۲- خرید تیرآهن از کارخانه یا انبار و تحویل آن به خریدار چقدر زمان میبرد؟

خرید تیرآهن و ارسال آن بین ۲ روز تا یک هفته کاری بسته به آدرس مشتری و نوع و مقدار بار زمان میبرد.زمان ارسال بار هنگام خرید به اطلاع مشتریان میرسد.

۳- سبک ترین تیرآهن موجود در بازار برای کدام کارخانه است؟

تیرآهن های متفرقه در بازار مانند تیرآهن کرمانشاه،تیرآهن اهواز و تیرآهن های نیمه سبک به عنوان تیرآهن های سبک شناخته میشوند.

۴- خرید تیرآهن به صورت شاخه ای است یا کیلویی؟

خرید تیرآهن به هر دو صورت شاخه ای و کیلویی طبق درخواست مشتری امکان پذیر میباشد.خرید در تناژ بالا بصورت کیلویی است.

۵/۵ - (۳۳ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه تیرآهن

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد