اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت قوطی تولید با ورق فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۴:۲۷
نام محصولوزن شاخه (kg)طول شاخه(m)ضخامت(mm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۲۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۷.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۹۱تومان ۳۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۷.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۹تومان ۳,۹۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۵*۲۵ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۹۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۳۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۱۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۴۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۴۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۵۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۸.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۵۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۶۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۲۲.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۲.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۶۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۷۰*۷۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۲۶۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۷۰*۷۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۸۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۳۰۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۰طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۸۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۹۰*۹۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۳۳۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰۰*۱۰۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۳۷.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۷.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۵.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۹۱تومان ۳۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۵.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۹تومان ۳,۹۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۵ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۶.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۶.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۳۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۷.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۷.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۳۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۹۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۴۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۱۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۴۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۳۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۵۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۴۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۶۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۴۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۶۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۶.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۶.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۶۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۱۸.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۸.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۸۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۲۲.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۲.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۱۰۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲)۲۶۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۲۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۱۰۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۰طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۲۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۱۲۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۳۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۱۵۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۴۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۱۵۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۴۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۱۹۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۵۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۲۳.۵۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۵۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۶۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۲۴۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۶۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۲۸.۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۸.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۶۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۷۰*۷۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۳۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۷۰*۷۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۸۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۲۹۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۸۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۳۸۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۸۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۹۰*۹۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۴۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۱۰۰ فولاد مبارکه (ضخامت ۲.۵)۳۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۰۰۰تومان ۳۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۰۰تومان ۳,۹۶۰تومان

قیمت قوطی تولید با ورق اهواز و گیلان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۶:۲۰
نام محصولوزن شاخه (kg)طول شاخه(m)ضخامت(mm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۲۰ اهواز و گیلان۸.۳۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۴۵۵تومان ۳۹,۰۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۸.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۴۶تومان ۳,۹۰۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۵*۲۵ اهواز و گیلان۱۰.۲۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۰.۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۳۰ اهواز و گیلان۱۲.۴۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۲.۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۴۰ اهواز و گیلان۱۶.۶۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۶.۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۵۰ اهواز و گیلان۲۰.۷۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۲۰.۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۵۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۶۰ اهواز و گیلان۲۴.۹۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۲۴.۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۶۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۷۰*۷۰ اهواز و گیلان۲۹۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۲۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۷۰*۷۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۸۰ اهواز و گیلان۳۳.۱۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۳۳.۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۸۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۹۰*۹۰ اهواز و گیلان۳۷.۳۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۳۷.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰۰*۱۰۰ اهواز و گیلان۴۱.۴۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۴۱.۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۱۰ اهواز و گیلان۶.۲۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۶.۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۱۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۳۰ اهواز و گیلان۱۰.۳۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۰.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۴۰ اهواز و گیلان۱۲.۵۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۲.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۴۰ اهواز و گیلان۱۴.۵۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۴.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۵۰ اهواز و گیلان۱۶.۵۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۶.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۵۰ اهواز و گیلان۱۸.۷۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۸.۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۶۰ اهواز و گیلان۱۶.۶۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۶.۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۶۰ اهواز و گیلان۱۸.۶۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۱۸.۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۶۰ اهواز و گیلان۲۰.۷۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۲۰.۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۸۰ اهواز و گیلان۲۴.۹۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۲۴.۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۱۰۰ اهواز و گیلان۲۹۶۲.۲کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۲وزن شاخه (kg) : ۲۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان

قیمت قوطی ضخامت ۲.۵

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۷:۵۷
نام محصولوزن شاخه (kg)طول شاخه(m)ضخامت(mm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۲۰ (ضخامت ۲.۵)۹۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۲۷۳تومان ۳۸,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۹طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۲۷تومان ۳,۸۸۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۵*۲۵ (ضخامت ۲.۵)۱۱.۵۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۱.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۳۰(ضخامت ۲.۵)۱۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۴۰(ضخامت ۲.۵)۱۸۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۵۰(ضخامت ۲.۵)۲۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۵۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۶۰(ضخامت ۲.۵)۲۸۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۶۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۷۰*۷۰(ضخامت ۲.۵)۳۲۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۷۰*۷۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۸۰(ضخامت ۲.۵)۳۷۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۸۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۹۰*۹۰(ضخامت ۲.۵)۴۲۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۰(ضخامت ۲.۵)۷۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۲۷۳تومان ۳۸,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۲۷تومان ۳,۸۸۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۲۵(ضخامت ۲.۵)۸۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۳۰(ضخامت ۲.۵)۹.۵۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۹.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۳۰(ضخامت ۲.۵)۱۱.۵۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۱.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۴۰(ضخامت ۲.۵)۱۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۴۰(ضخامت ۲.۵)۱۶۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۵۰(ضخامت ۲.۵)۱۸۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۶۰(ضخامت ۲.۵)۱۸۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۶۰(ضخامت ۲.۵)۲۱۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۶۰(ضخامت ۲.۵)۲۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۸۰(ضخامت ۲.۵)۲۸۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۱۸۲تومان ۳۸,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۲۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۱۸تومان ۳,۸۷۰تومان

قیمت قوطی ضخامت ۳

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۹:۵۵
نام محصولوزن شاخه (kg)طول شاخه(m)ضخامت(mm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۲۰ (ضخامت ۳)۱۱.۳۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۱.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۵*۲۵ (ضخامت ۳)۱۴.۲۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۴.۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۵*۲۵نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۳۰ (ضخامت ۳)۱۷۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۴۰ (ضخامت ۳)۲۲.۶۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۲۲.۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۵۰ (ضخامت ۳)۲۸.۳۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۲۸.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۵۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۶۰ (ضخامت ۳)۳۴۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۳۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۶۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۷۰*۷۰ (ضخامت ۳)۳۹.۵۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۳۹.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۷۰*۷۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۸۰ (ضخامت ۳)۴۵.۲۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۴۵.۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۸۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۹۰*۹۰ (ضخامت ۳)۵۱۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۹۰*۹۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰۰*۱۰۰ (ضخامت ۳)۵۶.۵۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۶.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۱۰*۱۱۰ (ضخامت ۳)۶۲.۲۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۶۲.۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۱۰*۱۱۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۲۰*۱۲۰ (ضخامت ۳)۶۸۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۶۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۲۰*۱۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۱۰*۳۰ (ضخامت ۳)۱۱.۳۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۱.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۳۰ (ضخامت ۳)۱۴.۲۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۴.۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۳۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۴۰ (ضخامت ۳)۱۷۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۴۰ (ضخامت ۳)۱۹.۸۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۹.۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۴۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۲۰*۵۰ (ضخامت ۳)۱۹.۸۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۱۹.۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۵۰ (ضخامت ۳)۲۲.۶۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۲۲.۶طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۵۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۳۰*۶۰ (ضخامت ۳)۲۵.۵۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۲۵.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۳۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۶۰ (ضخامت ۳)۲۸.۳۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۲۸.۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۶۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۸۰ (ضخامت ۳)۳۴۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۳۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۸۰ (ضخامت ۳)۳۹.۵۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۳۹.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۶۰*۸۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۴۰*۱۰۰ (ضخامت ۳)۳۹.۵۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۳۹.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۴۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۵۰*۱۰۰ (ضخامت ۳)۴۲.۴۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۴۲.۴طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۵۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۸۰*۱۰۰ (ضخامت ۳)۵۱۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۸۰*۱۰۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان
اطلاعات بیشتر قوطی ۶۰*۱۲۰ (ضخامت ۳)۵۱۶۳کیلوگرماصفهان۳۵,۳۶۴تومان ۳۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۶۰*۱۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۳۶تومان ۳,۸۹۰تومان

قیمت پروفیل درب و پنجره

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۳:۰۳:۰۷
نام محصولوزن شاخه (kg)طول شاخه(m)ضخامت(mm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر پروفیل سپری (۵۰۷)ضخامت ۲۱۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سپرینمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل لنگه دری(۵۰۸)ضخامت ۲۱۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : لنگه درینمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل چهار چوبی (۵۰۹)ضخامت ۲۱۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
۹۱
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۱۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : چهارچوبینمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر چهار چوب فلزی ساده (ضخامت ۲)۲۳.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : چهار چوبنمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر چهار چوب فلزی فرانسوی (ضخامت ۲)۲۳.۵۶۲کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۲۳.۵طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : چهارچوبنمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر چهار چوب فلزی مکزیکی (ضخامت ۲)۳۱۶۲کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : چهارچوبنمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل سپری (۵۰۷)ضخامت۲.۵۱۸۶۲.۵کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : سپرینمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر پروفیل لنگه دری(۵۰۸)ضخامت ۲.۵۱۸۶۲.۵کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : لنگه درینمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر پروفیل چهار چوبی (۵۰۹)ضخامت۲.۵۱۸۶۲.۵کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۱۸طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : چهارچوبینمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر چهار چوب فلزی ساده (ضخامت ۲.۵)۳۰۶۲.۵کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۰طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : چهار چوبنمودار : ارزش افزوده : -
اطلاعات بیشتر چهار چوب فلزی فرانسوی (ضخامت ۲.۵)۳۱۶۲.۵کیلوگرماصفهانتماس بگیریدثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۳۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : چهارچوبنمودار : ارزش افزوده : -

قیمت پروفیل زد با ورق فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۳:۰۴:۳۰
نام محصولوزن شاخه (kg)طول شاخه(m)ضخامت(mm)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۱۸ ورق فولاد (۲میل)۳۲۶۲کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۱۸ ورق فولاد (۲.۵میل)۴۰۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۵,۹۰۹تومان ۳۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۰طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸نمودار : ارزش افزوده : ۳,۵۹۱تومان ۳,۹۵۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۱۸ ورق فولاد (۳میل)۴۷۶۳کیلوگرماصفهان۳۶,۱۸۲تومان ۳۹,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۴۷طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۱۸نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۱۸تومان ۳,۹۸۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۰ ورق فولاد (۲میل)۳۱۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۰ ورق فولاد (۲.۵میل)۴۱۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۰ ورق فولاد (۳میل)۵۱۶۳کیلوگرماصفهان۳۷,۰۰۰تومان ۴۰,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۱طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۰نمودار : ارزش افزوده : ۳,۷۰۰تومان ۴,۰۷۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۲ ورق فولاد (۲میل)۳۳۶۲کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲وزن شاخه (kg) : ۳۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۲ ورق فولاد (۲.۵میل)۴۳۶۲.۵کیلوگرماصفهان۳۶,۳۶۴تومان ۴۰,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۲.۵وزن شاخه (kg) : ۴۳طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲نمودار : ارزش افزوده : ۳,۶۳۶تومان ۴,۰۰۰تومان
اطلاعات بیشتر پروفیل زد ۲۲ ورق فولاد (۳میل)۵۲۶۳کیلوگرماصفهان۳۷,۰۰۰تومان ۴۰,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
ضخامت(mm) : ۳وزن شاخه (kg) : ۵۲طول شاخه(m) : ۶واحد : کیلوگرممحل تحویل : اصفهانابعاد(mm) : ۲۲نمودار : ارزش افزوده : ۳,۷۰۰تومان ۴,۰۷۰تومان

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل برای هر نوع آن متفاوت است.پروفیل در انواع متفاوتی با ضخامت های مختلف تولید میشود و از لحاظ نوع و سایز تنوع بسیاری دارد.پروفیل از مقاطع فولادی پر تقاضا در بازار آهن آلات است . انواع قوطی و پروفیل از برش و خمکاری و جوشکاری انواع ورق ها ساخته می‌شوند و قیمت پروفیل با توجه به قیمت ورق تعیین میگردد .

به طور کلی قیمت قوطی و پروفیل با توجه با پارامتر های نوع ورق،ضخامت ،ابعاد ،برند تولید کننده و هزینه های تولید تعیین می‌شود. قیمت پروفیل در حال حاضر در محدود ۴۰ هزار تومان میباشد البته انواع پروفیل با توجه به ویژگی های خود قیمت متفاوتی دارند اما بازه قیمتی در این محدوده است . پروفیل ها در صنعت و ساختمان سازی کاربرد گسترده ای دارند و همین موضوع سبب شده تقاضا برای این مقطع فولادی زیاد باشد .

روزانه افراد زیادی هستند که تمایل دارند از قیمت پروفیل مطلع شوند .بازرگانی آهن جم انواع پروفیل تولید شده با ورق فولاد مبارکه اصفهان و ورق فولاد اهواز و فولاد گیلان را با بهترین قیمت بازار عرضه می نماید.شما میتوانید با مراجعه به همین صفحه برای هر نوع پروفیل که میخواهید ثبت سفارش انجام دهید یا به صورت تلفنی با شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس گرفته و خرید پروفیل آهن آنلاین از بازرگانی آهن جم را انجام دهید.

قیمت قوطی آهن

قوطی آهن در واقع نوعی از پروفیل میباشد .قوطی آهن در شکل های مربع و مستطیل با ضخامت ها و ابعاد متفاوت در بازرگانی آهن جم موجود میباشد .از پر مصرف ترین نوع پروفیل ها قوطی آهن است که مشتریان زیادی تمایل دارند از قیمت آن مطلع شوند.قیمت قوطی آهن آنلاین در بازرگانی آهن جم به صورت‌ لحظه ای اعلام میشود و جهت خرید فوطی آهن کافی است با واحد فروش آهن جم به شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس گرفته یا برای پروفیل مورد نظر ثبت سفارش انجام دهید.

قیمت قوطی آهن برای هر سایز و ضخامت آن متفاوت میباشد. علاوه بر آن نوع ورقی که قوطی آهن از آن تولید میشود در قیمت تاثیر گذار است .مثلا معمولا قیمت قوطی با ورق فولاد مبارکه اصفهان نسبت به دیگر قوطی ها بیشتر است زیرا ورق فولاد مبارکه کیفیت و قیمت بالاتری دارد. قیمت قوطی آهن بشدت به قیمت ورق وابسته است و با نوسان قیمت در حوزه ورق فولادی قیمت قوطی آهن نیز نوسان خواهد داشت

قیمت پروفیل امروز

در هنگام خرید پروفیل باید از قیمت روز آن مطلع شویم و نوسانات بازار را بررسی کنیم .روند تغییر قیمت ها در بازار آهن تلاطم زیادی دارد و قیمت هیچ محصول فولادی به مدت زیاد ثابت نخواهد ماند .همین امر باعث شده که قیمت محصولات روزانه و لحظه ای با توجه به وضعیت بازار تعیین و اعلام گردد.

با توجه به وضعیت اقتصادی و بازار پر نوسان آهن آلات نیاز است که حتما قبل از خرید، قیمت آهن آلات بررسی شده و نوسانات پیش بینی شود .
قیمت پروفیل هم از این قاعده مستثنی نیست و روزانه اعلام میشود .قیمت پروفیل امروز به عوامل زیادی همچون قیمت دلار ، نرخ تورم اخبار سیاسی ،میزان عرضه و تقاضا ،قیمت ورق فولادی و …. بستگی دارد .

قیمت پروفیل امروز در بازرگانی آهن جم اعلام میگردد و امکان خرید تمامی محصولات وجود دارد .کافی است جهت خرید با شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس گرفته یا برای هر محصول ثبت سفارش انجام دهید.

آهن جم عرضه کننده انواع مقاطع فولادی_ahanjam.com

۴.۹/۵ - (۱۶ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن پروفیل

میلیمتر
میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد