اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت نبشی ناب تبریز

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۳:۲۸:۵۵
نام محصولضخامت(mm)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۳۰*۳۰ ناب ۶ متری۳۸.۲کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸.۲ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳ میل۴۰*۴۰ ناب ۶ متری۳۱۱کیلوگرمتبریز۲۶,۸۱۸تومان ۲۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۸۲تومان ۲,۹۵۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۴۰*۴۰ ناب ۶ متری۴۱۴.۵کیلوگرمتبریز۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۴۰*۴۰ ناب ۱۲ متری۴۲۹کیلوگرمتبریز۲۸,۵۴۵تومان ۳۱,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۵۵تومان ۳,۱۴۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل۴۵*۴۵ ناب ۶ متری۳۱۳کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۳ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۴۵*۴۵ ناب ۶ متری۴۱۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۴۵*۴۵ ناب ۱۲ متری۴۳۶کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۶ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵میل ۴۵*۴۵ ناب ۶متری۵۲۰کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۰ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۴۵*۴۵ ناب ۱۲ متری۵۴۰کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۰ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۳۱۴.۵کیلوگرمتبریز۲۶,۳۶۴تومان ۲۹,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴.۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۳۶تومان ۲,۹۰۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۵۰*۵۰ ناب ۱۲ متری۳۲۹کیلوگرمتبریز۲۸,۱۸۲تومان ۳۱,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۱۸تومان ۳,۱۰۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ میل۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۴۱۸کیلوگرمتبریز۲۶,۲۷۳تومان ۲۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۲۷تومان ۲,۸۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۵۰*۵۰ ناب ۶ متری۵۲۳کیلوگرمتبریز۲۶,۲۷۳تومان ۲۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۲۷تومان ۲,۸۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۵۰*۵۰ ناب ۱۲ متری۵۴۶کیلوگرمتبریز۲۸,۰۹۱تومان ۳۰,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۶ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۰۹تومان ۳,۰۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۳میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۳۱۸کیلوگرمتبریز۲۷,۴۵۵تومان ۳۰,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۴۶تومان ۳,۰۲۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۴۲۲کیلوگرمتبریز۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل۶۰*۶۰ ناب تبریز ۶ متری۵۲۷کیلوگرمتبریز۲۶,۹۰۹تومان ۲۹,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۹۱تومان ۲,۹۶۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۶۰*۶۰ ناب ۱۲ متری۵۵۴کیلوگرمتبریز۲۸,۷۲۷تومان ۳۱,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۴ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۷۳تومان ۳,۱۶۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۶۰*۶۰ ناب ۶ متری۶۳۲.۵کیلوگرمتبریز۲۶,۸۱۸تومان ۲۹,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲.۵ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۸۲تومان ۲,۹۵۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶میل ۶۰*۶۰ ناب ۱۲ متری۶۶۵کیلوگرمتبریز۲۸,۶۳۶تومان ۳۱,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۵ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۶۴تومان ۳,۱۵۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل۶۳*۶۳ ناب ۶ متری۵۲۹کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۹ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۶۳*۶۳ ناب۱۲ متری۵۵۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی۶ میل۶۳*۶۳ ناب ۶ متری۶۳۴کیلوگرمتبریز۲۹,۷۲۷تومان ۳۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۴ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۹۷۳تومان ۳,۲۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۶۳*۶۳ ناب ۱۲ متری۶۶۷کیلوگرمتبریز۳۰,۶۳۶تومان ۳۳,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۷ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶.۳*۶.۳طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۳,۰۶۴تومان ۳,۳۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۴۲۶کیلوگرمتبریز۲۷,۳۶۴تومان ۳۰,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۶ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۳۶تومان ۳,۰۱۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۵۳۳کیلوگرمتبریز۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۶۳۸کیلوگرمتبریز۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۸ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۰*۷۰ ناب ۱۲ متری۶۷۹کیلوگرمتبریز۲۸,۸۱۸تومان ۳۱,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۹ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۸۲تومان ۳,۱۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۷۰*۷۰ ناب ۶ متری۷۴۴کیلوگرمتبریز۲۶,۷۲۷تومان ۲۹,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۷۳تومان ۲,۹۴۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۷۰*۷۰ ناب ۱۲ متری۷۹۲کیلوگرمتبریز۲۸,۵۴۵تومان ۳۱,۴۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۲ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۵۵تومان ۳,۱۴۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۵*۷۵ ناب ۶ متری۶۴۱کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۱ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷.۵*۷.۵طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۷۵*۷۵ ناب ۱۲ متری۶۸۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۴ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۷.۵*۷.۵طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۶۴۷کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۷ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۷۵۱کیلوگرمتبریز۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۱ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۸۰*۸۰ ناب ۱۲ متری۷۱۰۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۸۰*۸۰ ناب ۶ متری۸۵۴کیلوگرمتبریز۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۴ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۸۰*۸۰ ناب ۱۲ متری۸۱۱۵کیلوگرمتبریز۲۸,۳۶۴تومان ۳۱,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱۵ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۱۲محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۸۳۶تومان ۳,۱۲۰تومان واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ میل ۹۰*۹۰ ناب ۶ متری۷۵۹.۴کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۹.۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۹*۹طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۹۰*۹۰ ناب ۶ متری۸۶۸کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۸ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۹*۹طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی۷ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۷۶۶کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶۶ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۸۷۵کیلوگرمتبریزتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۷۵ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلوگرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰ میل ۱۰۰*۱۰۰ ناب ۶ متری۱۰۹۴کیلوگرمتبریز۲۶,۲۷۳تومان ۲۸,۹۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۹۴ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : تبریزنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۲۷تومان ۲,۸۹۰تومان واحد : کیلوگرم

قیمت نبشی شکفته

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۱۳:۴۱:۵۸
نام محصولضخامت(mm)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۲.۵شکفته(۲.۵میل)۲.۵۶.۷کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۶.۷ضخامت(mm) : ۲.۵ابعاد(cm) : ۲.۵*۲.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۳شکفته(۳میل)۳۸کیلو گرممشهد۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۳*۳طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۳.۵شکفته(۳.۵میل)۳.۵۱۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۳.۵ابعاد(cm) : ۳.۵*۳.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴شکفته(۳میل)۳۱۰.۵کیلو گرممشهد۲۷,۰۰۰تومان ۲۹,۷۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۵ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۰۰تومان ۲,۹۷۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴شکفته(۳.۵میل)۳.۵۱۲کیلو گرممشهد۲۶,۶۳۶تومان ۲۹,۳۰۰تومان
۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۳.۵ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۶۴تومان ۲,۹۳۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴شکفته(۴میل)۴۱۴کیلو گرممشهد۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۴ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴.۵شکفته(۳میل)۳۱۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۴.۵شکفته(۴.۵میل)۴.۵۱۸کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴.۵ابعاد(cm) : ۴.۵*۴.۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۵شکفته(۴میل)۴۱۷کیلو گرممشهد۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۷ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۵شکفته(۵میل)۵۲۲کیلو گرممشهد۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۲۷۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۲ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۶شکفته(۵میل)۵۲۷کیلو گرممشهد۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۶شکفته(۶میل)۶۳۲کیلو گرممشهد۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۷شکفته(۷میل)۷۴۲کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۲ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۸شکفته(۷میل)۷۵۰کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۰ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۸شکفته(۸میل)۸۵۶کیلو گرممشهدتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۶ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی۱۰شکفته(۱۰میل)۱۰۸۰کیلو گرممشهد۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۱۸۱
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۰ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : مشهدنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلو گرم

قیمت نبشی آریان فولاد

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۱۳:۳۹:۳۸
نام محصولضخامت(mm)وزن (kg)واحدمحل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ آریان فولاد(۳میل)۳۱۱کیلو گرمکارخانه۲۷,۳۶۴تومان ۳۰,۱۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۱ضخامت(mm) : ۳ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۳۶تومان ۳,۰۱۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۴ آریان فولاد(۴میل)۴۱۵کیلو گرمکارخانه۲۶,۵۴۵تومان ۲۹,۲۰۰تومان
۶۳۶
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۵ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۴*۴طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۵۵تومان ۲,۹۲۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ آریان فولاد(۴میل)۴۱۸کیلو گرمکارخانه۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۸ضخامت(mm) : ۴ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۵ آریان فولاد(۵میل)۵۲۳کیلو گرمکارخانه۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۳ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۵*۵طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ آریان فولاد(۵میل)۵۲۷کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۲۷ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۶ آریان فولاد(۶میل)۶۳۳کیلو گرمکارخانه۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۳ضخامت(mm) : ۶ابعاد(cm) : ۶*۶طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ آریان فولاد(۵میل)۵۳۲کیلو گرمکارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : ۳۲ضخامت(mm) : ۵ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : -واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۷ آریان فولاد(۷میل)۷۴۴کیلو گرمکارخانه۲۷,۱۸۲تومان ۲۹,۹۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۴۴ضخامت(mm) : ۷ابعاد(cm) : ۷*۷طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۱۸تومان ۲,۹۹۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۸ آریان فولاد(۸میل)۸۵۸کیلو گرمکارخانه۲۶,۴۵۵تومان ۲۹,۱۰۱تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۵۸ضخامت(mm) : ۸ابعاد(cm) : ۸*۸طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۶۴۶تومان ۲,۹۱۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۰ آریان فولاد(۱۰میل)۱۰۸۸کیلو گرمکارخانه۲۷,۰۹۱تومان ۲۹,۸۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۸۸ضخامت(mm) : ۱۰ابعاد(cm) : ۱۰*۱۰طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۰۹تومان ۲,۹۸۰تومان واحد : کیلو گرم
اطلاعات بیشتر نبشی ۱۲ آریان فولاد(۱۲میل)۱۲۱۲۸کیلو گرمکارخانه۲۷,۰۹۱تومان ۲۹,۸۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۲۸ضخامت(mm) : ۱۲ابعاد(cm) : ۱۲*۱۲طول(m) : ۶محل تحویل : کارخانهنمودار : ارزش افزوده : ۲,۷۰۹تومان ۲,۹۸۰تومان واحد : کیلو گرم

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت نبشی

قیمت نبشی روزانه در همین صفحه اعلام و به روز رسانی می گردد .شما می توانید پس از انتخاب نبشی مورد نظر جهت خرید با واحد فروش مجموعه آهن جم تماس بگیرید یا در همین صفحه برای محصول مورد نظر ثبت سفارش انجام دهید .

نبشی از مقاطع فولادی مهم و پر مصرف در ساختمان سازی است .عمده کاربرد نبشی ها در ساختمان سازی برای نبشی کشی ساختمان یا اجرای والپست می باشد .مصرف زیاد نبشی در ساختمان سازی موجب شده افراد زیادی روزانه به دنبال استعلام قیمت نبشی باشند .

بازرگانی آهن جم از معتبر ترین فروشگاه های آهن آلات است که انواع مقاطع فولادی از جمله نبشی را در تنوع زیاد و با قیمت ویژه عرضه می نماید .قیمت نبشی با توجه به ویژگی های آن مثل ابعاد ،ضخامت و برند آن مشخص می گردد و هر نبشی با توجه به مشخصات خود قیمتی دارد.

معمولا نبشی ها با توجه به ضخامت و ابعاد بال آنها دسته بندی میشوند.طول بال نبشی به سانتی متر و ضخامت آن به میلی متر گفته می شود. مثلاً به نبشی بال مساوی که طول بال آن ۴ سانتی متر و ضخامت آن هم ۴ میلی متر است نبشی ۴-۴ یا نبشی ۴*۴۰*۴۰ گفته می شود .

قیمت نبشی

نبشی

نبشی یکی از انواع مقاطع فولادی است که به شکل کُنج یا گوشه می باشد و نام آن نیز با توجه به شکل سطح مقطع آن می باشد .نبشی در زبان انگلیسی معادل کلمه angle یا corn می باشد .سطح مقطع نبشی از دو ظلع عمود برهم تشکیل شده که دو ضلع آن می تواند طول مساوی با نامساوی داشته باشند .

معمولاً اکثر نبشی ها موجود در بازار ایران نبشی بال مساوی هستند و به صورت شاخه عرضه می شوند .

نبشی ها با توجه به ضخامت و اندازه بال خود نام گذاری و دسته بندی می شوند .مثلاً نبشی که ضخامت ۴ میلی متر دارد و اندازه بال های آن ۵ سانتی متر (۵۰میلی متر ) است را نبشی ۵-۴ یا نبشی ۴*۵۰*۵۰ می نامند .

نبشی ها به صورت شاخه و در طول های ۶ و ۱۲ متری تولید و عرضه می شوند .نبشی ها به دو روش فابریک و پرسی تولید می شوند که کیفیت و قیمت نبشی فابریک بیشتر است .در تولید نبشی فابریک از همان ابتدا شمش های فولادی نرم شده در قالب های نبشی نورد می شود و به شکل نبشی در می آیند.

اما برای تولید نبشی پرسی ورق فولادی با استفاده از دستگاه های فرمینگ به شکل نبشی می شود .نبشی در ساخت والپست ،برای نبشی کشی ساختمان ،ساخت خرپا ،تیرچه کرومیت و در برخی ستون ها کاربرد دارد .

قیمت نبشی آهن جم

قیمت روز نبشی

قیمت نبشی هم مانند دیگر مقاطع فولادی مرتباً دچار نوسان می شود و تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد .به همین سبب قیمت نبشی روزانه توسط کارخانه های تولید کننده و بنگاه های آهن آلات اعلام می شود و خریداران در هنگام خرید تمایل دارند از قیمت روز نبشی مطلع شوند .

قیمت روز نبشی به نرخ دلار ،وضعیت بازار آهن ،قیمت مواد اولیه ،هزینه حمل ونقل و … بستگی دارد .گاهی اوقات با توجه به روند بازار و عرضه محصولات از جمله شمش و نبشی در بورس کالا می توان نوسان قیمت روز نبشی را پیش بینی کرد.

اما در بسیاری موارد افزایش یا کاهش قیمت روز نبشی به علت رکود یا تورم ناگهانی در بازار است و قابل پیش بینی نیست . قیمت روز نبشی تمامی کارخانه ها در تمامی سایز ها و ضخامت ها به صورت لحظه ای در بازرگانی آهن جم اعلام می شود و شما می توانید جهت خرید با واحد فروش مجموعه به شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس بگیرید .

آسان ترین راه برای مشاهده قیمت روز نبشی بررسی لیست قیمت نبشی اعلام شده در سایت آهن جم می باشد زیرا آهن جم قیمت روز دقیق محصولات را اعلام می نماید و تمامی محصولات را با قیمت های اعلام شده عرضه می نماید .

قیمت نبشی ۳

 نبشی ۳ یکی از سایزهای پر مصرف در بین نبشی ها میباشد. نبشی ۳ یعنی اندازه بال های نبشی ۳ سانتیمتر میباشد. نبشی ۳ از ضعیف ترین مقاطع فولادی است. قیمت نبشی ۳ نسبت به سایر انواع نبشی ارزان تر است زیرا وزن کمتری دارد. نبشی ۳ به علت وزن کم و ظرافت و سایز کوچک دارای استحکام کمتری نسبت به سایز های بزرگتر می باشد و از این رو در قسمت های از ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به تحمل بارهای سنگین نباشد. این سایز نبشی برای اجرای وال پست هم استفاده میشود.

قیمت نبشی ۴
نبشی سایز ۴ یکی دیگر از سایزهای پر مصرف نبشی ها در ساختمان سازی میباشد. این نبشی نه به اندازه سایز ۳ ظریف و نه به اندازه نبشی ۵ دارای استحکام و مقاومت می باشد و نوعی نبشی متوسط در بازار است. قیمت نبشی ۴ در جدول های اعلام شده از تمامی شرکت ها اعلام میشود.

قیمت نبشی ۵

نبشی ۵ یعنی اندازه بال های نبشی ۵ سانتی متر میباشد. نبشی ۵ در ضخامتهای ۳و۴و۵ میلیمتر تولید و عرضه می‌شود. این نبشی نسبت به سایز های ۳ و ۴ دارای استحکام بیشتری است و برای سازه های بزرگ تر استفاده میشود. نبشی سایز ۵ یکی از انواع نبشی های کاربردی می باشد که در اکثر پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت نبشی ۵ توسط تمامی شرکت های تولید کننده اعلام می گردد.

قیمت روز نبشی

آهن جم عرضه کننده انواع مقاطع فولادی_ahanjam.com

سوالات متداول

۱- آیا قیمت نبشی در آهن جم به روز است؟

قیمت نبشی کلیه کارخانه ها به محض اعلام در سایت آهن جم به روز میشود و تاریخ به روز رسانی در بالای جداول درج شده است.

۲- خرید نبشی از آهن جم چگونه انجام میشود؟

برای خرید نبشی با کارشناسان فروش آهن جم با شماره ۰۳۱۴۲۰۲ تماس بگیرید.

۳- نبشی کدام کارخانه ها در آهن جم به فروش میرسد؟

نبشی ناب تبریز، نبشی شکفته مشهد، نبشی آریان فولاد،نبشی منظومه اصفهان، نبشی ظهوریان، نبشی آونگان

۵/۵ - (۴۵ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن نبشی

میلیمتر
میلیمتر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد