0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای
×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۵:۰۶:۱۳
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۳ میل عرض ۱ کاشانهر متر۳st22رول۰.۳عرض ۱کارخانه۵۵,۲۷۳تومان ۶۰,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۳ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۳حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۵۲۷تومان ۶,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱ کاشانهرمتر ۳.۵st22رول۰.۴عرض ۱کارخانه۵۱,۴۵۵تومان ۵۶,۶۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۱۴۶تومان ۵,۶۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر۳.۵st22رول۰.۴عرض۱.۲۵کارخانه۵۰,۷۲۷تومان ۵۵,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۷۳تومان ۵,۵۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۴st22رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۹,۱۸۲تومان ۵۴,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۹۱۸تومان ۵,۴۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱.۲۵کاشانهر متر۵st22رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۵۰,۰۹۱تومان ۵۵,۱۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۰۹تومان ۵,۵۱۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱کاشانهرمتر۴.۴۰st22رول۰.۵۵عرض ۱کارخانه۴۷,۸۱۸تومان ۵۲,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۸۲تومان ۵,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض۱.۲۵کاشانهرمتر۵.۵st22رول۰.۵۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۸۱۸تومان ۵۲,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۸۲تومان ۵,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۴.۸۰st22رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۷,۸۱۸تومان ۵۲,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۸۲تومان ۵,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر ۶st22رول۰.۶عرض ۱.۲۵کارخانه۴۷,۸۱۸تومان ۵۲,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۶ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۸۲تومان ۵,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۵.۶۰st22رول۰.۷عرض ۱کارخانه۴۷,۲۷۳تومان ۵۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۲۷تومان ۵,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر ۷st22رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۲۷۳تومان ۵۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۲۷تومان ۵,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۶.۴۰st22رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض۱.۲۵کاشانهرمتر۸st22رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱ کاشانهرمتر ۷.۲۰st22رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر۹st22رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۸st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱.۲۵ کاشانهرمتر۱۰st22رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
۱۸۲
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه۱.۲۵ میل عرض ۱ کاشانهرمتر۱۰st22رول۱.۲۵عرض ۱کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه۱.۲۵ میل عرض۱.۲۵ کاشانهرمتر.۱۲.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر.۱۲.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه۱.۵ میل عرض ۱ کاشانهرمتر ۱۲st22رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۷,۹۰۹تومان ۵۲,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۹۱تومان ۵,۲۷۰تومان نمودار :

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۲۵:۵۴
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱ تارازهر متر ۳.۲۰st22رول۰.۴عرض ۱کارخانه۵۰,۶۳۶تومان ۵۵,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر ۳.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۶۴تومان ۵,۵۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۴st22رول۰.۴عرض۱.۲۵کارخانه۵۰,۶۳۶تومان ۵۵,۷۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۶۴تومان ۵,۵۷۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض۱تارازهرمتر۴st22رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۸,۴۵۵تومان ۵۳,۳۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۴۶تومان ۵,۳۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۵st22رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض۱تارازهرمتر۴.۸۰st22رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۷,۴۵۵تومان ۵۲,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۴۶تومان ۵,۲۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۶st22رول۰.۶عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۴۵۵تومان ۵۲,۲۰۱تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۴۶تومان ۵,۲۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض۱تارازهرمتر۵.۶۰st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۷st22رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض۱تارازهرمتر۶.۴۰st22رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر ۸st22رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض۱تارازهرمتر۷.۲۰st22رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۹st22رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۶۳۶تومان ۵۱,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۶۴تومان ۵,۱۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱میل عرض۱تارازهرمتر۸st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۱۰st22رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۲۵میل عرض۱تارازهرمتر۱۰st22رول۱.۲۵عرض ۱کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۲۵میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۱۲.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۵۴۵تومان ۵۲,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۵۵تومان ۵,۲۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۵میل عرض۱تارازهرمتر۱۲st22رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۷,۸۱۸تومان ۵۲,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۸۲تومان ۵,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۵میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر ۱۵st22رول۱.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۸۱۸تومان ۵۲,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۸۲تومان ۵,۲۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۲میل عرض۱تارازهرمتر ۱۶st22رول۲عرض ۱کارخانه۵۱,۶۳۶تومان ۵۶,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۱۶۴تومان ۵,۶۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۲میل عرض۱.۲۵تارازهر متر۲۰st22رول۲عرض۱.۲۵کارخانه۵۱,۶۳۶تومان ۵۶,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۱۶۴تومان ۵,۶۸۰تومان نمودار :

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۵:۲۷:۲۸
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۴ میل عرض ۱ هفت الماسهرمتر ۳.۵st22رول۰.۴عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۴ میل عرض ۱.۲۵ هفت الماسهرمتر۳.۵st22رول۰.۴عرض۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۵ میل عرض ۱ هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۵,۷۲۷تومان ۵۰,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۷۳تومان ۵,۰۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۵,۷۲۷تومان ۵۰,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۷۳تومان ۵,۰۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۶ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۶ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۵st22رول۰.۶عرض۱.۲۵کارخانه۴۸,۰۰۰تومان ۵۲,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۰۰تومان ۵,۲۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۷ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۷عرض ۱کارخانه۴۷,۷۲۷تومان ۵۲,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۷۳تومان ۵,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۷ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۷۲۷تومان ۵۲,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۷۳تومان ۵,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۸ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۷,۲۷۳تومان ۵۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۲۷تومان ۵,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۸ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۷st22رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۲۷۳تومان ۵۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۲۷تومان ۵,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۹ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۷.۵st22رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۷,۲۷۳تومان ۵۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۲۷تومان ۵,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۰.۹ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۷.۵st22رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۲۷۳تومان ۵۲,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۲۷تومان ۵,۲۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۱ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۸.۵st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۷,۷۲۷تومان ۵۲,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۷۳تومان ۵,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق ۱ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۸.۵st22رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۷۲۷تومان ۵۲,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۷۳تومان ۵,۲۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۲۵ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۰.۵st22رول۱.۲۵عرض ۱کارخانه۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۲۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماس۱۰.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۸,۶۳۶تومان ۵۳,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۰.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۸۶۴تومان ۵,۳۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۵ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۲.۵st22رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۱.۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۲.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۹,۰۹۱تومان ۵۴,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۹۰۹تومان ۵,۴۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۱۶.۵st22رول۲عرض ۱کارخانه۵۲,۹۰۹تومان ۵۸,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۲۹۱تومان ۵,۸۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۱۶.۵st22رول۲عرض۱.۲۵کارخانه۵۲,۹۰۹تومان ۵۸,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۶.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۲۹۱تومان ۵,۸۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲.۵ میل عرض ۱هفت الماسهرمتر۲۰.۵st22رول۲.۵عرض ۱کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰.۵ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق۲.۵ میل عرض ۱.۲۵هفت الماسهرمتر۲۰.۵st22رول۲.۵عرض۱.۲۵کارخانهتماس بگیریدثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : -نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

قیمت ورق گالوانیزه آهن جم ‌

به مشاهده جداول لیست قیمت ورق گالوانیزه آهن جم خوش آمدید. از اینکه ما را جهت دریافت قیمت و خرید ورق گالوانیزه، انتخاب کردید متشکریم.
آهن جم، مرکز پخش انواع محصولات فولادی، با بهترین قیمت روز ورق گالوانیزه و سایر محصولات، جهت ارائه قیمت و مشاوره خرید، در خدمت شماست. شما میتوانید در جداول این صفحه، قیمت انواع برند ورق گالوانیزه را مشاهده کنید. جداول قیمت ورق گالوانیزه آهن جم، شامل ورق های تولیدی برندهای زیر است:‌

تماس با آهن جم

▫️قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

شرکت فولاد تاراز شهرکرد، تولید کننده ورق گالوانیزه تاراز، از سال ۱۳۷۸ تا کنون در این زمینه، مشغول فعالیت است و میتوان گفت که یکی از پیشرفته ترین خطوط تولید ورق گالوانیزه که به روش غوطه وری گرم با ظرفیت اسمی ۲۶۰ هزار تن در سال، در حال تولید است، در این کارخانه مشغول به کار میباشد. کلاف گالوانیزه تولیدی این کارخانه، با ضخامت هایی مابین ۰.۳ تا ۲ میلی متر، تولید میشود. این کارخانه تولید کننده ورق های گالوانیزه رنگی بنام “گالواتاراز” است.

▫️قیمت ورق گالوانیزه دشتستان

شرکت تولیدی فولاد دشتستان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرد. ظرفیت تولید این کارخانه ۲۰۰ هزار تن در سال است.

▫️قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان

شرکت فولاد امیر کبیر کاشان، اولین تولید کننده ورق گالوانیزه گرم، در ایران است که فعالیت خود را در این زمینه، از سال ۱۳۷۴، تحت عنوان صنایع گالوانیزه فجر سپاهان، آغاز کرد و در سال ۱۳۷۹ به بهره برداری رسید. محصولات گالوانیزه تولیدی این شرکت، در قالبهای متفاوت کلاف، ورق مسطح و ورق فرم دار اعم از مقطع سینوسی و ذوزنقه ای، تولید و به بازار عرضه میشوند.

 

▫️قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه‌

‌فولاد مبارکه اصفهان، یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید انواع محصولات فولادی در ایران میباشد که کیفیت محصولاتش زبانزد و مورد اطمینان است. این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرده است. شما میتوانید قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه را در جداول قیمتی آهن جم مشاهده کنید.

قیمت انواع ورق گالوانیزه آهن جم، مرتبا در حال به روز رسانی و در عین حال، بهترین قیمت ورق گالوانیزه روز بازار است.
جهت دریافت مشاوره، استعلام قیمت و خرید ورق گالوانیزه از مرکز پخش آهن جم میتوانید با شماره ۰۳۱۳۳۸۶۹۲۱۱ ، واحد فروش و پشتیبانی ما در تماس باشید.‌

جهت مطالعه ویژگی ها،مشخصات، روشهای تولید و کاربردهای ورق گالوانیزه مطالعه مقاله ” ورق گالوانیزه چیست؟” را به شما پیشنهاد میدهیم.

لینک سایر مطالب مرتبط:

ورق سیاه و انواع آن
آشنایی با ورق آجدار
قیمت ورق سیاه

نکاتی درباره قیمت ورق گالوانیزه‌


قیمت ورق گالوانیزه، مانند سایر محصولات دیگر، می تواند تحت تاثیر شرایط و عوامل مستقیم و غیر مستقیم، مرتبا تغییر کند. برخی از دلایل تغییرات قیمت ورق گالوانیزه را میتوان در عوامل زیر، جستجو کرد:‌

▫️کیفیت تولید:

یکی از عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه، کیفیت آن است. کیفیت نهایی محصول تولیدی، وابسته به کیفیت مواد اولیه و رعایت استاندارهای تولید است. کیفیت ورق گالوانیزه برندهای مختلف، با هم متفاوت است و همین موضوع بر قیمت ورق گالوانیزه هر برند، تاثیر میگذارد.‌

▫️ضخامت ورق گالوانیزه :

از دیگر عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه، ضخامت و ابعاد آن است. ورق گالوانیزه در ضخامت و ابعاد مختلف تولید میشود که کاربردهای مختلفی را در بر می گیرند و شما میتوانید بر حسب نیاز خود در مورد مصرفی، ضخامت و ابعاد مورد نظرتان را خریداری کنید.‌

▫️نوسانات ارز و تحولات اقتصادی:

در بازار محصولات فولادی و غیر فولادی، هیچ موردی را نمیتوان یافت که از تحولات دلار و شرایط اقتصادی حاکم بر ایران و جهان، تاثیر نگرفته و قیمت آن دستخوش تغییرات مداوم نباشد. ورق گالوانیزه هم از این مورد مستثنی نیست و قیمت آن گاها دستخوش تغییرات میشود. شما میتواند بهترین قیمت روز ورق گالوانیزه را از آهن جم دریافت کنید.‌

▫️عرضه و تقاضا:

با توجه به کاربردهای فراوان ورق گالوانیزه، این محصول، همواره دارای تقاضای مداوم در بازار بوده است. میزان عرضه و تقاضا، مستقیما و تا حد زیادی بر قیمت یک محصول تاثیر میگذارد. هرچه میزان عرضه کمتر و تقاضا بیشتر باشد، قیمت محصول رو به افزایش میرود و برعکس!‌

مهم ترین ویژگی ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه، در واقع همان ورق آهنی است با پوششی از روی! دلیل پوشش روی که بر روی ورق زده میشود، ایجاد مهم ترین ویژگی ورق گالوانیزه، یعنی ضد زنگ بودن آن است. یکی از بزرگترین تهدیدها برای محصولات فولادی که با رعایت اصول استفاده صحیح و اطمینان از کیفیت محصول، معمولا در برابر فشار مقاوم هستند، خوردگی و زنگ زدگی در مواجهه با رطوبت و در فضای مرطوب است.

ورق گالوانیزه که با روش های مختلفی تولید میشود، دارای مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت است.
این مهمترین ویژگی ورق گالوانیزه، سبب شده است که بیشترین کاربرد آن در محیط هایی باشد که احتمال زنگ زدگی ناشی از رطوبت بیشتر است. برخی از کاربردهای این محصول در موارد زیر است:

▫️ساخت انواع مخزن اعم از متحرک و غیر متحرک
▫️ساخت سقف و یا بدنه انواع سوله و سالن
▫️مورد استفاده در ساخت لوازم آشپزخانه
▫️مورد استفاده در ساخت تابلوهای برق شهری و صنعتی
▫️استفاده در کابینت های آشپزخانه، کانال های تهویه و یا خنک کننده
▫️و‌…..‌

‌خرید ورق گالوانیزه آهن جم ‌

اگر شما به دنبال خرید ورق گالوانیزه هستید، میتوانید مراحل خرید خود را به سادگی با آهن جم به انجام رسانید. جهت این کار میتوانید قیمت ورق گالوانیزه را که مرتبا در سایت آهن جم آپدیت میشود، از این طریق و یا با تماس با شماره
۰۳۱۳۳۸۶۹۲۱۱ واحد فروش آهن جم دریافت نمایید و اقدام به ثبت سفارش کنید. همکاران ما سریعا پیش فاکتور شما را حاضر میکنند و پس از تایید پرداخت از سمت شما، اقدام به بارگیری و ارسال سفارش شما خواهند کرد.‌‌


آهن جم مرکز پخش انواع تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، سپری، ورق، پروفیل، لوله، خاموت، محصولات مفتولی، لوازم سوله، شمش و…. با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت خدمات، در خدمت شماست.‌
شما میتوانید قیمت روز آهن و سایر محصولات مرتبط را در سایت آهن جم مشاهده کنید.‌

سولات متداول

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد