لیست قیمت میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ذوب آهن اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1211A3265,000
1415A3247,000
1620A3252,000
1825A3247,000
2030A3247,000
2237A3248,000
2547A3249,000
2857A3244,000
3275A3245,000
تاریخ به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :سرمد ابرکوه _ ابرکوه یزد _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.6تماس بگیرید
1210.7تماس بگیرید
1414.6237,000
1620237,000
1824.5236,000
2029.5تماس بگیرید
2237236,000
2547236,000
2857تماس بگیرید
3275236,000
به روزرسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :صبا فولاد زاگرس شهرکرد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت(ریال)
107.5A3260,000
1211A3255,000
1415A3234,000
1618.5A3234,000
1823.5A3234,000
2029A3234,000
2235.5A3234,000
2545.5A3234,000
2858.5A3تماس بگیرید
3273A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور  شاخه : آجدار 12 متری
به روز رسانیوزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3تماس بگیرید
1210.656A3تماس بگیرید
1414.52A3238,500
1618.96A3238,500
1824A3238,500
2029.64A3238,500
2235.76A3238,500
2546.2A3238,500
2857.96A3238,500
3275.72A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :جهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان) شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.7A2تماس بگیرید
84.7A3تماس بگیرید
107.2A3تماس بگیرید
1210.4A3243,500
1414.2A3235,500
1618.7A3235,500
1823.5A3233,500
2028.9A3233,500
2234.6A3تماس بگیرید
2545.1A3تماس بگیرید
2856.4A3تماس بگیرید
3273.5A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد قائم

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :قائم شهر رضا شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
129.5 الی 9.7A3241,000
1413.5 الی 13.8A3237,000
1617.5 الی 17.9A3237,000
1821.5 الی 22A3237,000
2027.5 الی 28A3237,000
2234 الی 35A3237,000
2545 الی 46A3237,000
2857A3تماس بگیرید
3275A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد صنعت تجارت پردیس آذربایجان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :کارخانه _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.4A2251,000
10-A2242,000
106.9A3249,000
1210A3247,000
1413.8A3237,000
1618A3237,000
1822.8A3237,000
2028.1A3237,000
2234A3237,000
2544.3A3237,000
2855.7A3239,000
3272A3239,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آریان فولاد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A2243,000
106.5A3248,000
129.8A2241,000
129.8A3246,000
1413.8A3240,000
1618A3240,000
1823A3240,000
2030A3239,000
2235.5A3239,000
2544A3239,000
2855.5A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A2240,000
84.5A3248,000
107A2239,000
107A3247,000
1210A3239,000
1413A3238,000
1618.5A3238,000
1823A3238,000
2028.5A3238,000
2234.5A3238,000
2544.5A3238,000
2856.5A3238,000
3274A3238,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : میانه - میانه (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
108A3تماس بگیرید
1211A3240,000
1415A3236,000
1620A3236,000
1825A3236,000
2030A3236,000
2237A3236,000
2547A3236,000
2858A3236,000
3275A3
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
1210.2 الی 10.5A3238,500
1414 الی 14.5A3233,500
1618 الی 18.5A3233,500
1823A3تماس بگیرید
2028A3تماس بگیرید
2234.5A3تماس بگیرید
25_A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
12_A2تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کیان کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.3 الی 4.5A2249,000
106,5الی 7A2246,000
129الی 9.5A2246,000
1413 الی 13.5A2246,000
1617 الی 18A2246,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ظفر بناب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84A2254,000
106.5A2251,000
1210A3251,000
1413.5A3247,000
1618A3247,000
1822.5A3247,000
2028A3247,000
2233.5A3247,000
2544A3247,000
2855A3247,000
32_A3247,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد راد همدان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : راد همدان - همدان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.200 الی 4.300A2271,750
106.200 الی 6300A2268,750
129.5A3262,750
1413.5A3259,750
1617.5A3259,750
1821.5A3259,750
2027A3259,750
2231A3259,750
2542A3260,250
2855A3260,250
32_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :یزد (احرامیان) - یزد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3257,500
1210.200A3243,500
14_A3238,500
1618.800A3238,500
1823.900A3237,500
2029.400A3237,500
2235.400A3237,500
2546A3237,500
28_A3237,500
30_A3تماس بگیرید
32_A3238,500
36_A3تماس بگیرید
40_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد خرمدشت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : خرمدشت - تاکستان (قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز(mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A3250,000
107.4A2235,000
107.4A3244,000
1210.5A2250,000
1210.5A3244,000
1414A3233,000
1629A3233,000
1818A3233,000
2023A3233,000
2234A3233,000
2545A3233,000
2857A3233,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کویر کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کویر کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A2تماس بگیرید
85A3تماس بگیرید
107.5A2255,500
107.5A3265,500
107.5A4265,500
1211A2تماس بگیرید
1211A3
1211A4265,500
1414.8A3245,500
1414.8A4258,000
1619.2A3245,500
1619.2A4258,000
1824.6A3245,500
1824.6A4258,000
2030A3245,500
2030A4258,000
2236A3245,000
2236A4258,000
2546.4A3245,500
2546.4A4254,000
2858.5A3245,500
2858.5A4258,000
3062A3تماس بگیرید
3276A3245,500
3276A4245,500
3695.80A3تماس بگیرید
3695.80A4تماس بگیرید
40118A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد بافق یزد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : بافق یزد - بافق (یزد)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A3272,000
107.39A3252,000
1210.60A3250,000
1414.40A3238,000
1618.90A3238,000
1824A3236,000
2029.60A3236,000
2232.10A3236,000
25_A3236,000
2857.60A3236,000
3275.40A3236,000
تاریخ به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : فایکو (البرز ایرانیان) - ساری  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A3تماس بگیرید
1210.6A3247,000
1414.5A3237,000
1619A3237,000
1824A3237,000
2029.5A3237,000
2235.8A3تماس بگیرید
2546.2A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
3275A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد فولاد کاوه اروند

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اروند -خرمشهر  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107A3تماس بگیرید
1414A3تماس بگیرید
1618.2A3تماس بگیرید
2028.3A3235,000
1210A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84A2256,000
106A2254,000
12_A2254,000
128.5 الی 9A3250,000
1411.5 الی 12A3250,000
1615.5 الی 16A3250,000
1820.5 الی 21A3250,000
2023 الی 23.5A3250,000
2234A3250,000
2545A3250,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سیادن ابهر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سیادن ابهر - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85.500A2245,000
107.440A2237,000
1210.680A2237,000
107.440A3تماس بگیرید
1210.680A3تماس بگیرید
1414.500A3233,000
1618.900A3233,000
1823.900A3233,000
2029.600A3233,000
2235.640A3233,000
2845A3233,000
2545.600A3233,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد هشترود

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2265,000
10_A2260,000
12_A3260,000
1412.7 الی 13A3240,000
1616.7 الی 17A3240,000
1821.7 الی 22A3240,000
2027A3240,000
2233A3240,000
25_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ارگ تبریز

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ارگ تبریز - تبریز  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
107.5A2تماس بگیرید
1210.5A3تماس بگیرید
1414.5A3237,500
1618 الی 19A3237,500
1823 الی 23.5A3تماس بگیرید
2029 الی 29.5A3237,500
2235 الی 35.5A3تماس بگیرید
2549.5A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A2247,000
107A2238,000
107A3تماس بگیرید
1210A2237,000
1210A3تماس بگیرید
1414.5A3تماس بگیرید
1618A3235,000
1823A3235,000
2029.5A3235,000
2234A3235,000
2543A3235,000
2862A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آریا ذوب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آریا ذوب - اشتهارد (البرز)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2163,500
8_A3تماس بگیرید
107A2158,500
1211A3158,500
1413.5A3155,500
1619.5A3155,500
1823.5A3155,500
2029A3155,500
2234.2A3155,500
2544.2A3155,500
28_A3157,500

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سپهر ایرانیان - تهران  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.800A2253,000
8_A3تماس بگیرید
10_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
12_A2تماس بگیرید
12_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نورد گرم سمنان - سمنان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.598A3254,000
107.188A3تماس بگیرید
1210.248A3تماس بگیرید
1414.280A3تماس بگیرید
1618.252A3تماس بگیرید
1823.400A3تماس بگیرید
2028.392A3تماس بگیرید
2234.212A3تماس بگیرید
2544.592A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.41A2245,500
10_A3245,500
107A2242,500
1210.13A3242,500
1413.9A3238,500
1618.13A3238,500
1823A3238,500
2028.3A3238,500
2234.2A3238,500
2544.6A3238,500
2856A3238,500
3273.1A3238,500
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد البرز غرب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : البرز غرب - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.5A2238,500
1210.5A2238,000
1210.5A3تماس بگیرید
1414A3234,000
1619A3234,000
1823 الی 24A3234,000
2030A3234,000
2234A3234,000
2544A3234,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد شاهین بناب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : شاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.55A2256,000
84.55A3تماس بگیرید
107.19A2253,000
107.19A3255,000
127.19A2تماس بگیرید
1210.37A3253,000
1414.12A3250,000
1618.53A3250,000
1823.46A3250,000
2028.98A3250,000
2234.96A3250,000
2545.16A3250,000
2856.66A3250,000
3274.20A3250,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آناهیتا گیلان - گیلان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.2A2255,000
106.5A2253,000
129.8A3253,000
1413.7A3247,000
1618A3247,000
1822.7A3247,000
2028A3247,000
2234A3247,000
2544.2A3247,000
2855.5A3251,000
3271A3251,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : امیر کبیر خزر - رشت  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2257,000
10_A2250,000
107.400A3255,000
129.800A3250,000
1413.55A3245,000
1617.8A3245,000
1822.700A3245,000
2022.700A3245,000
2234A3245,000
2543A3245,000
2855A3248,000
3272A3248,000
به روز رسانی1402/07/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد روهینا دزفول

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : روهینا دزفول - دزفول  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A3تماس بگیرید
107.5A3تماس بگیرید
1210.5A3تماس بگیرید
1414.5A3تماس بگیرید
1618.5A3تماس بگیرید
1823.5A3تماس بگیرید
2029A3تماس بگیرید
2235A3تماس بگیرید
2545A3تماس بگیرید
2857A3تماس بگیرید
3274A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107 الی 7.5A2تماس بگیرید
107 الی 7.5A3تماس بگیرید
1210 الی 10.5A2تماس بگیرید
1210 الی 10.5A3154,000
1414 الی 14.5A2تماس بگیرید
14_A3152,000
1618 الی 18.5A3تماس بگیرید
1823A3تماس بگیرید
2028A3تماس بگیرید
2557A3تماس بگیرید
2235A3تماس بگیرید
2873A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/06/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.