لیست قیمت میلگرد

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/07/07

قیمت میلگرد ذوب آهن

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ذوب آهن اصفهان _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1211A3163,000
1415A3159,500
1620A3162,500
1825A3157,000
2030A3157,000
2237A3157,500
2547A3158,500
2857A3157,500
3275A3158,500
تاریخ به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سرمد ابرکوه

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :سرمد ابرکوه _ ابرکوه یزد _ شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.6تماس بگیرید
1210.7تماس بگیرید
1414.6154,000
1620154,000
1824.5153,500
2029.5153,500
2237153,500
2547153,500
2857153,500
3275تماس بگیرید
به روزرسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :صبا فولاد زاگرس شهرکرد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت(ریال)
107.5A3165,500
1211A3164,000
1415A3158,000
1618.5A3158,000
1823.5A3158,000
2029A3158,000
2235.5A3158,000
2545.5A3158,000
2858.5A3158,000
3273A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :جهان فولاد سیرجان - سیرجان (کرمان) شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.7A2تماس بگیرید
84.7A3تماس بگیرید
107.2A3تماس بگیرید
1210.4A3تماس بگیرید
1414.2A3157,500
1618.7A3157,500
1823.5A3155,500
2028.9A3155,500
2234.6A3155,500
2545.1A3155,500
2856.4A3155,500
3273.5A3155,500
به روز رسانی1401/07/02

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد قائم

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :قائم شهر رضا شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
129.5 الی 9.7A3157,000
1413.5 الی 13.8A3155,000
1617.5 الی 17.9A3155,000
1821.5 الی 22A3155,000
2027.5 الی 28A3155,000
2234 الی 35A3155,000
2545 الی 46A3155,000
2857A3تماس بگیرید
3275A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :ذوب آهن و نورد کرمان - کرمان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
1210.2 الی 10.5A3154,500
1414 الی 14.5A3152,500
1618 الی 18.5A3152,500
1823A3151,500
2028A3151,500
2234.5A3151,500
25_A3151,500
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
12_A2تماس بگیرید
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل :یزد (احرامیان) - یزد شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3تماس بگیرید
1210.200A3تماس بگیرید
14_A3155,000
1618.800A3155,000
1823.900A3154,000
2029.400A3154,000
2235.400A3154,000
2546A3154,000
28_A3154,000
30_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
36_A3تماس بگیرید
40_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/06/27

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد خرمدشت

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : خرمدشت - تاکستان (قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A3165,000
107.4A2154,000
107.4A3158,000
1210.5A2154,000
1210.5A3150,000
1414A3154,000
2029A3154,000
1618A3154,000
1823A3154,000
2234A3154,000
2545A3154,000
2857A3154,000
به روز رسانی1401/06/28

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آریان فولاد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A2154,500
106.5A3155,500
129.8A2154,500
129.8A3155,500
1413.8A3153,500
1618A3153,500
1823A3153,500
2030A3153,500
2235.5A3153,500
2544A3153,500
2855.5A3153,500
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نیشابور (فولاد خراسان) - نیشابور  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
10_A3163,600
1210.656A3160,100
1414.52A3156,600
1618.96A3156,600
1824A3156,600
2029.64A3156,600
2235.76A3156,600
2546.2A3156,600
2857.96A3156,600
3275.72A3158,900
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد راد همدان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : راد همدان - همدان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.200 الی 4.300A2171,750
106.200 الی 6300A2169,250
129.5A3165,750
1413.5A3164,750
1617.5A3164,750
1821.5A3164,750
2027A3164,750
2231A3164,750
2542A3165,250
2855A3165,250
32_A3166,750
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کیان کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.3 الی 4.5A2165,500
106,5الی 7A2164,500
129الی 9.5A2164,500
1413 الی 13.5A2163,500
1617 الی 18A2163,500
به روز رسانی1401/07/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سیادن ابهر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سیادن ابهر - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85.500A2159,500
107.440A2155,000
1210.680A2159,000
107.440A3159,000
1210.680A3155,000
1414.500A3155,000
1618.900A3155,000
1823.900A3155,000
2029.600A3155,000
2235.640A3155,000
2845A3155,000
2545.600A3155,000
به روز رسانی1401/05/26

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ظفر بناب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ظفر بناب - بناب (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84A2166,500
106.5A2164,500
1210A3164,500
1413.5A3161,500
1618A3161,500
1822.5A3161,500
2028A3161,500
2233.5A3161,500
2544A3161,500
2855A3161,500
32_A3161,500
به روز رسانی1401/06/02

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد هشترود

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : هشترود - هشترود (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2181,500
10_A2169,500
12_A3169,500
1412.7 الی 13A3166,000
1616.7 الی 17A3166,000
1821.7 الی 22A3166,000
2027A3166,000
2233A3166,000
25_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/05/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ارگ تبریز

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ارگ تبریز - تبریز  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
10_A3تماس بگیرید
107.5A2تماس بگیرید
1210.5A3177,000
1414.5A3171,000
1618 الی 19A3171,000
1823 الی 23.5A3171,000
2029 الی 29.5A3تماس بگیرید
2235 الی 35.5A3تماس بگیرید
2549.5A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کیان فولاد ابهر - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A2160,000
107A2155,000
107A3تماس بگیرید
1210A2155,000
1210A3تماس بگیرید
1414.5A3154,000
1618A3154,000
1823A3154,000
2029.5A3154,000
2234A3154,000
2543A3154,000
2862A3154,000
به روز رسانی1401/04/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد آریا ذوب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آریا ذوب - اشتهارد (البرز)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2163,500
8_A3تماس بگیرید
107A2158,500
1211A3158,500
1413.5A3155,500
1619.5A3155,500
1823.5A3155,500
2029A3155,500
2234.2A3155,500
2544.2A3155,500
28_A3157,500

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سپهر ایرانیان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سپهر ایرانیان - تهران  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.800A2تماس بگیرید
8_A3تماس بگیرید
10_A2158,000
10_A3تماس بگیرید
12_A2158,000
12_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/06/02

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84A2171,000
106A2169,000
12_A2تماس بگیرید
128.5 الی 9A3169,000
14_A2تماس بگیرید
1411.5 الی 12A3165,000
16_A2تماس بگیرید
1615.5 الی 16A3165,000
1820.5 الی 21A3165,000
2023 الی 23.5A3165,000
22_A3تماس بگیرید
25_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/06/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آجدار نورد گرم سمنان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : نورد گرم سمنان - سمنان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.598A3185,000
107.188A3177,000
1210.248A3تماس بگیرید
1414.280A3تماس بگیرید
1618.252A3تماس بگیرید
1823.400A3تماس بگیرید
2028.392A3تماس بگیرید
2234.212A3تماس بگیرید
2544.592A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/04/28

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آذر فولاد امین

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آذر فولاد امین - بستان آباد آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.41A2162,000
10_A3162,000
107A2161,000
1210.13A3161,000
1413.9A3159,000
1618.13A3159,000
1823A3159,000
2028.3A3159,000
2234.2A3159,000
2544.6A3159,000
2856A3159,000
3273.1A3159,000
به روز رسانی1401/05/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کاوه تیکمه داش - بستان آباد (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A2160,000
84.5A3164,000
107A2160,000
107A3164,000
1210A3160,000
1413A3159,500
1618.5A3159,500
1823A3159,500
2028.5A3159,500
2234.5A3159,500
2544.5A3159,500
2856.5A3159,500
3274A3159,500
به روز رسانی1401/05/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد البرز غرب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : البرز غرب - ابهر (زنجان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.5A2169,000
1210.5A2169,000
1210.5A3تماس بگیرید
1414A3168,000
1619A3168,000
1823 الی 24A3168,000
2030A3168,000
2234A3168,000
2544A3168,000
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : میانه - میانه (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
108A3تماس بگیرید
1211A3156,000
1415A3156,000
1620A3تماس بگیرید
1825A3156,000
2030A3156,000
2237A3تماس بگیرید
2547A3تماس بگیرید
2858A3156,000
3275A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/05/12

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد شاهین بناب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : شاهین بناب - بناب (آذربایجان شرقی)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.55A2180,000
84.55A3تماس بگیرید
107.19A2177,000
107.19A3تماس بگیرید
1210.37A2تماس بگیرید
1210.37A3177,000
1414.12A3174,000
1618.53A3174,000
1823.46A3174,000
2028.98A3174,000
2234.96A3174,000
2545.16A3174,000
2856.66A3174,000
3274.20A3174,000
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : آناهیتا گیلان - گیلان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.2A2174,000
106.5A2172,000
129.8A3172,000
1413.7A3168,000
1618A3168,000
1822.7A3168,000
2028A3168,000
2234A3168,000
2544.2A3168,000
2855.5A3168,000
3271A3168,000
به روز رسانی1401/05/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد امیر کبیر خزر

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : امیر کبیر خزر - رشت  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2181,000
10_A2178,500
107.400A3180,000
129.800A3178,500
1413.55A3176,000
1617.8A3176,000
1822.700A3176,000
2022.700A3176,000
2234A3176,000
2543A3176,000
2855A3176,000
3272A3176,000
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد روهینا دزفول

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : روهینا دزفول - دزفول  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
84.5A3تماس بگیرید
107.5A3تماس بگیرید
1210.5A3تماس بگیرید
1414.5A3تماس بگیرید
1618.5A3تماس بگیرید
1823.5A3تماس بگیرید
2029A3تماس بگیرید
2235A3تماس بگیرید
2545A3تماس بگیرید
2857A3تماس بگیرید
3274A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد بردسیر کرمان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : بردسیر کرمان - بردسیر (کرمان)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107 الی 7.5A2تماس بگیرید
107 الی 7.5A3تماس بگیرید
1210 الی 10.5A2تماس بگیرید
1210 الی 10.5A3154,000
1414 الی 14.5A2تماس بگیرید
14_A3152,000
1618 الی 18.5A3تماس بگیرید
1823A3تماس بگیرید
2028A3تماس بگیرید
2557A3تماس بگیرید
2235A3تماس بگیرید
2873A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/06/01

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : ذوب آهن مهیار اردبیل - اردبیل  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A2تماس بگیرید
8_A3تماس بگیرید
107.5A2158,500
107.5A3تماس بگیرید
129A2158,500
129A3تماس بگیرید
1413.5A3158,000
1618.5A3158,000
18_A3158,000
20_A3تماس بگیرید
22_A3تماس بگیرید
25_A3تماس بگیرید
28_A3تماس بگیرید
32_A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/05/04

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد جهان فولاد غرب

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : جهان فولاد غرب - کرمانشاه  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
129A3157,000
1413.5 الی 14A3157,000
1616.3A3157,000
1822A3157,000
2027A3157,000
2233A3157,000
2543A3157,000

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد فولاد کاوه اروند

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اروند -خرمشهر  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107A3تماس بگیرید
1414A3172,000
1618.2A3172,000
2028.3A3تماس بگیرید
1210A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد صبح پارسیان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : تاکستان(قزوین)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
1415A3تماس بگیرید
1619A3تماس بگیرید
1824A3تماس بگیرید
2030A3تماس بگیرید

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : فایکو (البرز ایرانیان) - ساری  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
107.4A3تماس بگیرید
1210.6A3تماس بگیرید
1414.5A3170,000
1619A3170,000
1824A3170,000
2029.5A3170,000
2235.8A3170,000
2546.2A3170,000
28_A3170,000
3275A3170,000
به روز رسانی1401/04/07

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد کویر کاشان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : کویر کاشان - کاشان  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
85A2تماس بگیرید
85A3تماس بگیرید
107.5A2تماس بگیرید
107.5A3175,000
107.5A4تماس بگیرید
1211A2تماس بگیرید
1211A3175,000
1211A4تماس بگیرید
1414.8A3165,000
1414.8A4تماس بگیرید
1619.2A3165,000
1619.2A4تماس بگیرید
1824.6A3165,000
1824.6A4تماس بگیرید
2030A3165,000
2030A4تماس بگیرید
2236A3165,000
2236A4تماس بگیرید
2546.4A3165,000
2546.4A4تماس بگیرید
2858.5A3165,000
2858.5A4تماس بگیرید
3062A3تماس بگیرید
3276A3165,000
3276A4تماس بگیرید
3695.80A3تماس بگیرید
3695.80A4تماس بگیرید
40118A3تماس بگیرید
به روز رسانی1401/05/11

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
به روز رسانی شده در تاریخ 1400/11/17

قیمت میلگرد بافق یزد

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : بافق یزد - بافق (یزد)  شاخه : آجدار 12 متری
سایز (mm)وزن شاخه (kg)آنالیزقیمت (ریال)
8_A3167,500
107.39A3162,500
1210.60A3162,500
1414.40A3156,800
1618.90A3156,800
1824A3155,500
2029.60A3155,500
2232.10A3155,500
25_A3155,500
2857.60A3155,500
3275.40A3155,500

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

مقاله قیمت میلگرد آهن جم

به مطالعه مقاله قیمت میلگرد آهن جم، خوش آمدید. در این مقاله علاوه بر بررسی عوامل موثر بر قیمت میلگرد، به بررسی نکاتی پیرامون تعریف میلگرد، مشخصات فنی و ظاهری میلگرد، نحوه تولید، انواع میلگرد و چگونگی سفارش و خرید میلگرد از مرکز بزرگ پخش آهن آلات آهن جم خواهیم پرداخت.

شما در جداول این صفحه و از طریق برقراری ارتباط با شماره 03133869211 ، بخش فروش و پشتیبانی آهن جم میتوانید بهترین قیمت روز انواع میلگرد ساده، قیمت میلگرد آجدار و کلاف آجدار را دریافت و به سادگی اقدام به ثبت سفارش خود کنید.‌

همچنین میتوانید علاوه بر قیمت تیرآهن، قیمت روز آهن، قیمت میلگرد، قیمت ورق، قیمت نبشی، قیمت ناودانی، قیمت سپری، قیمت پروفیل، قیمت لوله، قیمت خاموت، قیمت محصولات مفتولی، قیمت شمش و قیمت لوازم سوله را از آهن جم دریافت کنید.‌

قیمت میلگرد کدام برندها را میتوان از آهن جم دریافت کرد؟

اگر جهت دریافت قیمت میلگرد آهن جم را انتخاب کرده اید، از شما به خاطر حسن اعتمادتان سپاسگذاریم. شما میتوانید قیمت برندهای مختلف میلگرد و انواع مختلف آن، اعم از قیمت میلگرد ساده، قیمت میلگرد آجدار و قیمت کلاف آجدار را که در ادامه توضیحات مختصری درباره برخی از آنها خواهیم داد، از آهن جم دریافت کنید.

⬛️ قیمت میلگرد آجدار آهن جم:

شما میتوانید قیمت میلگرد های آجدار بیش از ۵۰ برند معتبر و مختلف را از طریق سایت آهن جم و یا تماس با واحد فروش ما، دریافت کنید. در ادامه مطلب قیمت میلگرد آهن جم، به معرفی برخی از این برندها میپردازیم.

 

◾️قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان :

ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولید فولاد ساختمانی و ریل در کشور عزیزمان ایران و همچنین بزرگترین تولید کننده محصولات طویل در سطح خاورمیانه است. این شرکت تولیدی که در جنوب غربی اصفهان قرار دارد و در سال ۱۳۵۰ به بهره برداری رسیده است، یکی از مطرح ترین تولیدکنندگان میلگرد کشور است.
شما میتوانید بهترین قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان را روزانه در سایت آهن جم دریافت کنید.

▫️مشخصات میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان در آهن جم:

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان با سایز های ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸ و ۳۲ و طبق گرید A3 در آهن جم موجود است.‌‌

◾️قیمت میلگرد آجدار سرمد ابر کوه:

میلگرد دیگری که میتوانید قیمت آن را در آهن جم دریافت کنید، میلگرد آجدار سرمد ابرکوه است. مجتمع فولاد سرمد ابرکوه در سال ۱۳۹۱ احداث شد. این مجموعه در کیلومتر ۱۵ جاده ابرکوه استان یزد واقع شده است و تولیدات آن میلگرد، تیرآهن، شمش و مقاطع فولادی مورد نیاز بازار است.
شما میتوانید بهترین قیمت میلگرد آجدار ابرکوه را از آهن جم دریافت کنید.

▫️مشخصات میلگرد آجدار ابرکوه در آهن جم:

میلگرد ابرکوه موجود در آهن جم در سایز های ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸ و ۳۲ با آنالیز A3 میباشد.

◾️قیمت میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس:

یکی دیگر از تولید کنندگان میلگرد مطرح کشور، که میتوانید قیمت میلگرد تولیدی آن را در سایت آهن جم بیابید، صبا فولاد زاگرس است. این کارخانه تولیدی در دو فاز و در سال ۱۳۹۳ تاسیس گردید و محل آن، واقع در استان چهار محال و بختیاری، جاده بروجن، شهرک سفید دشت است.
بهترین قیمت روز میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس را در سایت آهن جم و یا از طریق تماس با ما دریافت کنید.‌

▫️مشخصات میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس در آهن جم:

سایز های موجود از میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس در سایت آهن جم سایزهای ۱۰، ۱۲،۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۹، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۲ و با گرید A3 میباشد.‌

◾️قیمت میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان:

یکی دیگر از میلگردهای موجود در بازار که قیمت آن را میتوانید در سایت آهن جم مشاهده کنید، میلگرد جهان فولاد سیرجان است.
مجتمع تولیدی جهان فولاد سیرجان، در سال ۱۳۸۸ در سیرجان استان کرمان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز، با هدف تولید شش میلیون تن محصولات فولادی در سال، تاسیس گردید.
بهترین قیمت روز میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان، هم اکنون در سایت آهن جم موجود است.‌

▫️مشخصات میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان موجود در آهن جم:‌

‌میلگرهای آجدار موجود این برند در سایت آهن جم عبارتند از: میلگرد سایز ۸ از گرید A2 و سایز های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸ و ۳۲ با گرید A3.‌

◾️قیمت میلگرد اجدار قائم:

تولید کننده دیگری که میتوانید قیمت میلگرد تولیدی آن را به روز و با بهترین قیمت موجود در بازار امروز، در سایت آهن جم مشاهده کنید، کارخانه فولاد قائم رازی است. این کارخانه در سال ۱۳۸۷ در شهرستان شهرضا، واقع در استان اصفهان و در دو فاز تاسیس گردید‌. یکی از فازهای آن که از شیوه تولید نورد سرد، در جهت تولید محصولات خود استفاده میکند در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسید و فاز دیگر آن هم دارای خط تولیدی با روش نورد گرم است.‌
شما میتوانید قیمت میلگرد قائم را در سایت آهن جم مشاهده کنید.

▫️مشخصات میلگرد آجدار قائم در سایت آهن جم:

سایز میلگردهای آجدار موجود از برند قائم در سایت آهن جم که همگی از گرید A3 هستند، سایز های ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸ و ۳۲ میباشد.‌

◾️قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن و نورد کرمان:‌

مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان، تولید کننده دیگری در کشور است که میتوانید قیمت میلگرد تولیدی آن را در سایت آهن جم مشاهده نمایید.

این مجتمع تولیدی، در سال ۱۳۷۴ در شهر کرمان احداث و در زمینی به مساحت ۵.۲ هکتار در زمینه تولید انواع میلگرد و شمش فولادی، شروع به کار کرد.
ظرفیت تولید سالانه این مجتمع ۵۰۰ هزار تن انواع میلگرد و ۱۰۰ هزار تن شمش فولادی است.
شما میتوانید قیمت میلگرد آجدار این مجتمع را، هم اکنون از آهن جم دریافت کنید.

▫️مشخصات میلگرد آجدار موجود از ذوب آهن و نورد کرمان در آهن جم:‌

میلگردهای آجدار این برند سایزهای ۸ و ۱۲ گرید A2 و سایز های ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸ و ۳۲ از گرید A3 در آهن جم موجود است.

◾️قیمت میلگرد آجدار یزد (احرامیان):

از دیگر تولید کنندگان که قیمت میلگرد تولیدی آن را میتوانید به روز و با بهترین قیمت موجود در بازار، در سایت آهن جم مشاهده کنید، کارخانه فولاد یزد به مدیریت آقای سید بهادر احرامیان است. این مرکز تولیدی در سال ۱۳۷۸ تاسیس و در سال ۱۳۸۰ به بهره برداری رسید. از محصولات این کارخانه میتوان به انواع شمش فولادی، میلگرد آجدار و ساده و …. اشاره کرد. ظرفیت تولید این کارخانه ۱.۲ میلیون تن در سال است. این کارخانه در جاده کمربندی شهر یزد قرار دارد.

▫️مشخصات میلگرد آجدار یزد موجود در آهن جم:

شما میتوانید قیمت میلگرد های سایز ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۶ و ۴۰، همگی با گرید A3 را، از آهن جم دریافت کنید.‌

‌◾️قیمت میلگرد آجدار کویر کاشان:‌

شاید بتوان گفت کامل ترین فروش میلگرد در داخل کشور، مربوط به این برند است. کارخانه کویر کاشان، که در زمینه تولید انواع میلگرد، فعالیت دارد، واقع شده در شهرستان آران و بیدگل از استان کاشان است. این کارخانه مشغول به تولید میلگرد آجدار، میلگرد ساده، کلاف ساده و میلگرد شاخه ای در کلیه مقاطع است. این کارخانه در سال ۱۳۸۵ با مدیر عاملی آقای احمد خوروش تاسیس گردیده است.

▫️مشخصات میلگرد آجدار کویر کاشان، موجود در آهن جم:

شما میتوانید قیمت میلگردهای سایز ۸، ۱۰ و ۱۲ از گرید A2، سایز های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۶ و ۴۰ از گرید A3 و مجددا همین سایزها را در گرید A4 ، از آهن جم دریافت کنید.‌

◾️قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد

شرکت نورد آریان فولاد، یکی دیگر از برندهای تولید مقاطع فولادی از قبیل نبشی، ناودانی، میلگرد و .‌.. است که قیمت میلگرد آجدار آن را میتوانید از آهن جم و با بهترین قیمت روز، دریافت کنید. این مجموعه در سال ۱۳۸۰ واقع در شهرستان بوئین زهرا از توابع استان قزوین، تاسیس گردیده است و در حال حاضر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی در ایران و در منطقه خاورمیانه میباشد.‌

‌▫️مشخصات میلگرد آجدار آریان فولاد، موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد آجدار آریان فولاد، سایز ۸ و ۱۰ از گرید A2 و سایز های ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۵، ۲۸ و ۳۲ از گرید A3 را میتوانید از آهن جم دریافت کنید.‌

◾️قیمت میلگرد آجدار راد همدان:

از دیگر برندهای با کیفیت و مطرح بازار در زمینه تولید میلگرد، که قیمت میلگرد تولیدی آن را میتوانید در سایت آهن جم مشاهده نمایید، میلگرد راد همدان است. این کارخانه در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید و ظرفیت سالانه تولید آن، چیزی در حدود ۵۰۰ هزار تن مقاطع فولادی است. استاندارد تولید محصولات این کارخانه، استاندارد Din است؛ همچنین این مجموعه تولیدی دارای استاندارد SNSO و BS 4449 بریتانیا، میباشد.

▫️ مشخصات میلگرد آجدار راد همدان موجود در آهن جم:

میلگردهای آجدار موجود در آهن جم از این برند، گرید A2 سایزهای ۸ و ۱۰ و گرید A3 سایزهای ۱۲ تا ۳۲ میباشد.‌

◾️‌قیمت میلگرد کیان کاشان:‌

از دیگر تولید کنندگان معتبر میلگرد کشور میتوان به کارخانه کیان کاشان اشاره کرد. این کارخانه در سال ۱۳۸۰ در شهرک صنعتی امیر کبیر کاشان، به بهره برداری رسید و عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی خصوصی با عنوان سهامی خاص را در استات اصفهان از آن خود کرد. این کارخانه توانست با توسعه پیشرفت های صنعتی و فولادی خود در سال ۱۳۸۱ به خط تولید میلگرد دست پیدا کند. از مشخصات میلگرد کیان کاشان، میتوان به استحکام و قابلیت جوش پذیری اشاره کرد‌. میلگرد های تولیدی این برند در دو گرید A2 و A3 هستند. شما میتوانید قیمت میلگرد کیان کاشان را در سایت آهن جم مشاهده کنید.‌

▫️مشخصات میلگرد آجدار کیان کاشان موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد آجدار سایز ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ گرید A2 از برند کیان کاشان در سایت آهن جم موجود است.

◾️قیمت میلگرد آجدار خرمدشت:‌

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان، تولید کننده انواع میلگرد آجدار است که در سال ۱۳۸۸ تاسیس و در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید. میلگردهای تولیدی این کارخانه به صورت شاخه ای و کلاف به بازار عرضه میشوند و از ماده اولیه کم کربن تولید شده اند.

▫️مشخصات میلگرد آجدار خرمدشت موجود در آهن جم:

شما میتوانید قیمت میلگرد آجدار خرمدشت را در سایزهای ۱۰ و ۱۲ گرید A2 و سایزهای ۱۰ تا ۲۸ گرید A3 را در سایت آهن جم مشاهده کنید.

◾️قیمت میلگرد آجدار سیادن ابهر:

از دیگر برندهای خوب و با کیفیت میلگرد که میتوانید قیمت میلگرد تولیدی آن را در آهن جم مشاهده کنید، میلگرد سیادن ابهر است. کارخانه سیادن ابهر در سال ۱۳۸۵ در شهرستان ابهر کیلومتر ۷ جاده تاکستان، تاسیس گردید. ظرفیت تولید این کارخانه، ۲۸۸ هزار تن میباشد. میلگردهای تولیدی این برند از قطر ۸ تا ۳۲ میلیمتر هستند.

▫️مشخصات میلگرد آجدار سیادن ابهر موجود در آهن جم: ‌

شما میتوانید قیمت میلگرد سیادن ابهر را در سایزهای ۸، ۱۰ و ۱۲ با گرید A2 و سایزهای ۱۰ تا ۲۵ گرید A3 از آهن جم دریافت کنید.

◾️قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب:

کارخانه فولاد ظفر بناب که در سال ۱۳۸۶ با هدف تولید میلگرد در گریدهای A2 و A3 فعالیت خود را آغاز نمود در شهرک صنعتی بناب واقع شده است. ظرفیت تولید این کارخانه در فاز اول سالانه به ۲۰۰ هزار تن می رسد. با پیشرفت این کارخانه تولیدی در سال ۱۳۹۰ فاز دوم آن هم، در زمینی به مساحت ۱۵۰،۰۰۰ متر مربع با عنوان تجاری فولاد ظفر نوین گستر بناب به فعالیت خود ادامه داد. مجموعه تولیدی فولاد بناب سالانه در حدود ۴۰۰ هزار تن از انواع فولاد از جمله میلگرد تولید می کند، که سهم قابل توجهی از فولاد شمال غربی ایران را به خود اختصاص داده است.

▫️مشخصات میلگرد آجدار ظفر بناب موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد آجدار ظفر بناب موجود در آهن جم مربوط به سایزهای ۸ و ۱۰ از گرید A2 و ۱۲ تا ۳۲ از گرید A3 است.

◾️قیمت میلگرد آجدار هشترود:

یکی دیگر از برندهای میلگرد موجود که میتوانید قیمت میلگرد تولیدی آن را در سایت آهن جم مشاهده کنید، میلگرد هشترود با ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن در سال میباشد.
این کارخانه دارای بیش از سی سال تجربه در زمینه تولید میلگرد است و میلگردهایی با سایز ۸ تا ۳۲ میلیمتر با گرید A2، A3 و A4 تولید میکند. علامت اختصاری این برند که بر روی میلگردهای آن حک شده است FSDCT میباشد.
ایم کارخانه در شهرستان هشترود در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.‌

▫️مشخصات میلگرد آجدار هشترود موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد گرید A2 سایز ۸ و ۱۰ و گرید A3 سایز ۱۲ تا ۲۵ از برند هشترود را میتوانید در سایت آهن جم دریافت کنید.

◾️قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز:

از دیگر برندهای میلگرد موجود در بازار، میلگرد ارگ تبریز است. کارخانه ارگ تبریز در سال ۱۳۸۶ در شهرک سرمایه گذاری تبریز، با هدف تولید انواع میلگرد، تاسیس شد. در این کارخانه، انواع میلگرد آجدار، در سایز ۱۰ تا ۲۲ میلیمتر و در گرید A3 تولید و به بازار عرضه میشود.
این کارخانه علاوه بر بازار داخلی، بخشی از میلگردهای تولیدی خود را به خارج از کشور هم صادر میکند. علامت اختصاری میلگرد این برند، که بر روی میلگردهای آن حک شده است، FAT میباشد. شما میتوانید قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز را در آهن جم مشاهده کنید.‌

▫️مشخصات میلگرد آجدار ارگ تبریز موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد آجدار ارگ تبریز، گرید A2، سایز ۸ و ۱۰ و گرید A3 سایزهای ۱۰ تا ۳۲، در جداول قیمتی این صفحه، قابل مشاهده است.‌

◾️قیمت میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر:

از دیگر برندهای با کیفیت و مطرح بازار در زمینه تولید میلگرد، که قیمت میلگرد تولیدی آن را میتوانید در سایت آهن جم مشاهده نمایید، میلگرد راد همدان است. این کارخانه در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید و ظرفیت سالانه تولید آن، چیزی در حدود ۵۰۰ هزار تن مقاطع فولادی است. استاندارد تولید محصولات این کارخانه، استاندارد Din است؛ همچنین این مجموعه تولیدی دارای استاندارد SNSO و BS 4449 بریتانیا، میباشد.

▫️مشخصات میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر موجود در آهن جم:‌

شما میتوانید قیمت میلگردهای این برند را در سایزهای ۸ و ۱۰ و ۱۲ از گرید A2 و سایزهای ۱۰ تا ۲۸ از گرید A3 از آهن جم دریافت کنید.‌

◾️قیمت میلگرد آجدار آریا ذوب: ‌

فولاد آریا ذوب یکی از تولیدکنندگان میلگرد در ایران است که در سال ۱۳۸۳ در شهرک صنعتی اشتهارد با ظرفیت تولید ۳۵۰ هزار تن محصولات فولادی در سال، تاسیس گردید.
از کل ظرفیت تولید کارخانه فولاد آریا ذوب، ۳۰ درصد آن به میلگرد ساده و ۷۰ درصد به تولید میلگرد آجدار تعلق دارد. در حال حاضر چیزی حدود ۴۰ درصد از کل سهم بازار در اختیار این کارخانه است.

▫️مشخصات میلگرد آجدار آریا ذوب موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد موجود از برند آریا ذوب در سایت آهن جم، از گرید A2 سایز ۸ و ۱۰ و از گرید A3 سایزهای ۸ تا ۲۸ است.

◾️قیمت میلگرد آجدار شاهین بناب:

از دیگر تولیدکنندگان میلگرد کشور، که قیمت میلگرد آجدار تولیدی آن را میتوانید در جداول این صفحه مشاهده کنید، کارخانه شاهین بناب است؛ کارخانه شاهین بناب که تولید کننده انواع محصولات فولادی مانند انواع میلگرد، شمش و تیرآهن است، در شهرستان بناب از توابع آذربایجان شرقی واقع شده است. سال تاسیس این کارخانه ۱۳۷۸ بوده و مدیریت آن با آقای علی دهاقین است.
ظرفیت تولید کارخانه شاهین بناب، ۶۰۰،۰۰۰ تن محصولات فولادی در سال است و همچنین این کارخانه دارای ۴ شرکت تابعه، به نامهای مجتمع فولاد شاهین بناب، مجتمع فولاد صنعت شهریار، مجتمع فولاد سهندی و گسترش فولاد شهریار است و مجموعا دارای دو خط ذوب و ریخته گری و ۷ خط تولید نورد گرم است.

▫️مشخصات میلگرد آجدار شاهین بناب موجود در آهن جم:

قیمت میلگرد های آجدار شاهین بناب در گرید A2، در سایزهای ۱۰ و ۱۲ و در گرید A3 در سایزهای ۸ تا ۳۲ در جداول قیمتی این صفحه، قابل مشاهده است. جهت نیاز به اطلاعات بیشتر با واحد فروش آهن جم تماس بگیرید.

◾️قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان:

از دیگر تولیدکنندگان میلگرد کشور که قیمت میلگرد آجدار تولیدی آن در جداول این صفحه قابل مشاهده است، کارخانه فولاد آناهیتا گیلان است.
شرکت تولیدی فولاد آناهیتا گیلان (سهامی خاص ) در سال ۱۳۸۹ با تغییر کاربری و با هدف تولید انواع میلگرد ساختمانی در شهر رشت به ثبت رسید در سال ۱۳۹۲ اولین تولید آزمایشی خود را به انجام رسانید.
میلگردهای آناهیتا گیلان در سایزهای ۸ تا ۳۲ و منطبق با استاندارد ISIRI 3132 و در دو گرید A2 و A3 به تولید میرسند.
ظرفیت تولید این کارخانه به ۳۲۰ هزار تن در سال میرسد.

▫️مشخصات میلگرد آجدار آناهیتا گیلان موجود در آهن جم:

شما میتوانید قیمت میلگرد آجدار آناهیتا گیلان را در گرید A2، سایز ۸ و ۱۲ و در گرید A3 سایزهای ۱۲ تا ۳۲ در جداول آهن جم مشاهده کنید.‌
برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

◾️قیمت میلگرد آجدار میاندوآب:

از دیگر تولید کنندگان با کیفیت میلگرد که قیمت میلگرد تولیدی آن را میتوانید در جداول این صفحه پیدا کنید، میلگرد میاندوآب است. کارخانه فولاد زرین میاندوآب، در سال ۱۳۸۵ در نزدیکی شهر میاندوآب از توابع استان آذربایجان غربی تاسیس شد و خیلی زود و در مدت کوتاهی توانست عنوان تولید کننده برتر استان را از آن خود کند.
میلگرد های تولیدی شرکت فولاد زرین میاندوآب، از نوع آجدار و در گرید A3 و از نوع میلگرد های کم کربن و کم آلیاژ هستند.

▫️مشخصات میلگرد آجدار میاندوآب موجود در آهن جم:

همانطور که گفتیم میلگردهای تولیدی میاندوآب همه در گرید A3 هستند؛ شما میتوانید قیمت میلگردهای گرید A3 این برند را در سایزهای ۱۶ تا ۲۵ در این صفحه و در جدول مربوطه، مشاهده کنید.
اگر به اطلاعات بیشتری در رابطه با قیمت و یا نحوه خرید، احتیاج داشتید میتوانید با واحد فروش آهن جم تماس بگیرید.

◾️قیمت میلگرد آجدار امیر کبیر خزر:

شرکت تولیدی امیرکبیر خزر، از دیگر تولیدکنندگان محصولات فولادی از جمله میلگرد در شهر رشت است که قیمت میلگرد آجدار تولیدی آن در جداول این صفحه قابل مشاهده است.
این کارخانه در سال۱۳۸۳ در شهرک صنعتی رشت تاسیس گردید، اما خط تولید میلگرد آجدار آن در سال ۱۳۹۰ راه اندازی شد. ظرفیت تولید میلگرد این کارخانه ۲۵۰ هزار تن در سال است و با این ظرفیت به تولید میلگردهای آجدار در گریدهای A2، A3 و A4 مشغول میباشد.
این شرکت دارای گواهینامه های ISO 9001:2008 ، ISO14001:2004 وOHSAS 18001:2007 است که در سال ۱۳۹۰ موفق به دریافت آنها شده است.‌

▫️مشخصات میلگرد آجدار امیر کبیر خزر موجود در آهن جم:

 شما میتوانید قیمت میلگرد آجدار امیر کبیر خزر را در گرید A2 سایزهای ۸ تا ۱۰ و در گرید A3 سایزهای ۱۰ تا ۳۲ در جداول این صفحه دریافت کنید. اطلاعات بیشتر مورد نیاز خود را از طریق تماس با کارشناسان فروش ما، دریافت کنید.

◾️قیمت میلگرد آجدار نیشابور ( فولاد خراسان):

از دیگر تولید کنندگان میلگرد کشور، شرکت فولاد خراسان است. مجتمع فولاد خراسان در سال ۱۳۸۱ در شمال غرب شهرستان نیشابور، با مدیریت سید حسن احمدی تاسیس شد و هم اکنون قطب سوم فولاد کشور در استان خراسان رضوی به شمار میرود.
میلگردهای تولیدی این کارخانه بر اساس استاندارد ملی و در سه گروه میلگرد ساده، میلگرد آجدار مارپیچ و میلگرد آجدار جناغی، تولید میشوند.
محصولات این شرکت میلگرد آجدار و بیلت میباشد با ظرفیت تولید های ۵۵۰ هزار تن و ۶۳۰ هزار تن و همچنین ۶.۱ میلیون تن آهن اسفنجی میباشد‌.
شما میتوانید قیمت میلگرد آجدار این کارخانه را در جداول قیمتی آهن جم مشاهده کنید.‌