لیست قیمت پروفیل

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/03/24

قیمت پروفیل آبرو بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان
نوع پروفیلضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
یک طرفه390259,000
دو طرفه3115259,000
به روز رسانی1401/03/24

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید