اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق اسید شویی(st37) فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۳۱:۳۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37)2 میل عرض ۱۱۶st37رول۲عرض ۱کارخانه۴۳,۰۰۰تومان ۴۷,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : ۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۰۰تومان ۴,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37 )2میل عرض ۱.۲۵هرمتر۲۰st37رول۲عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۰۰۰تومان ۴۷,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۰۰تومان ۴,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37 )2.5میل عرض ۱هرمتر۲۰st37رول۲.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۹۰۹تومان ۴۸,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۹۱تومان ۴,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37)2.5 میل عرض ۱.۲۵هرمتر ۲۵st37رول۲.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۹۰۹تومان ۴۸,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۹۱تومان ۴,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37)3 میل عرض ۱هرمتر۲۴st37رول۳عرض ۱کارخانه۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37 )3میل عرض ۱.۲۵هرمتر۳۰st37رول۳عرض۱.۲۵کارخانه۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی ۴(st37)4 میل عرض ۱هرمتر۳۲st37رول۴عرض ۱کارخانه۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37)4 میل عرض ۱.۲۵هرمتر ۳۲st37رول۴عرض۱.۲۵کارخانه۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳۲ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37 )4.5میل عرض ۱هرمتر۳۶st37رول۴.۵عرض ۱کارخانه۴۶,۱۸۲تومان ۵۰,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۳۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۱۸تومان ۵,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (st37 )4.5میل عرض ۱.۲۵هرمتر ۴۵st37رول۴.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۱۸۲تومان ۵۰,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴.۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۱۸تومان ۵,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی(st37)5 میل عرض ۱هرمتر۴۰st37رول۵عرض ۱کارخانه۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی(st37)5 میل عرض ۱.۲۵هرمتر ۵۰st37رول۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۵,۲۷۳تومان ۴۹,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : st37محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۲۷تومان ۴,۹۸۰تومان نمودار :

قیمت ورق اسید شویی(w22)فولاد مبارکه

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۵:۳۳:۲۱
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22)2 میل عرض ۱هرمتر ۱۶w22رول۲عرض ۱کارخانه۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )2میل عرض ۱.۲۵هرمتر ۲۰w22رول۲عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۴۵۵تومان ۴۷,۸۰۱تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۴۶تومان ۴,۷۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )2.5میل عرض۱هرمتر ۲۰w22رول۲.۵عرض ۱کارخانه۴۴,۸۱۸تومان ۴۹,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۸۲تومان ۴,۹۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )2.5میل عرض۱.۲۵هر متر۲۵w22رول۲.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۴,۸۱۸تومان ۴۹,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۲۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲.۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۸۲تومان ۴,۹۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )3میل عرض۱هرمتر ۲۴w22رول۳عرض ۱کارخانه۴۶,۱۸۲تومان ۵۰,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۲۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۱۸تومان ۵,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )3میل عرض۱.۲۵هرمتر ۳۰w22رول۳عرض۱.۲۵کارخانه۴۶,۱۸۲تومان ۵۰,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۱۸تومان ۵,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )3.5میل عرض۱هرمتر۲۸w22رول۳.۵عرض ۱کارخانه۴۷,۰۹۱تومان ۵۱,۸۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۲۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۳.۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۰۹تومان ۵,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )3.5میل عرض۱.۲۵هرمتر ۳۵w22رول۳.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۰۹۱تومان ۵۱,۸۰۰تومان
۲۷۳
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۳.۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۰۹تومان ۵,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )4میل عرض۱هرمتر ۳۲w22رول۴عرض ۱کارخانه۴۶,۱۸۲تومان ۵۰,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۱۸تومان ۵,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )4میل عرض۱.۲۵هرمتر ۴۰w22رول۴عرض ۱.۲۵کارخانه۴۶,۱۸۲تومان ۵۰,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴۰ابعاد(m) : عرض ۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۶۱۸تومان ۵,۰۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )4.5میل عرض۱هرمتر ۳۶w22رول۴.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۰۹۱تومان ۵۱,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۳۶ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴.۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۰۹تومان ۵,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )4.5میل عرض۱.۲۵هرمتر ۴۵w22رول۴.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۰۹۱تومان ۵۱,۸۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۴.۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۰۹تومان ۵,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )5میل عرض۱هرمتر ۴۰w22رول۵عرض ۱کارخانه۴۵,۷۲۷تومان ۵۰,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۷۳تومان ۵,۰۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر اسید شویی (w22 )5میل عرض۱.۲۵هرمتر ۵۰w22رول۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۵,۷۲۷تومان ۵۰,۳۰۰تومان
۹۰۹
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۵۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۵حالت : رولآنالیز : w22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۵۷۳تومان ۵,۰۳۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

امتیاز خود را ثبت کنید

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد