لیست قیمت لوله

به روز رسانی شده در تاریخ 1401/02/29

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40 بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ طول شاخه : 6متر
هر قطر بیرونیضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
21/32/777.5تماس بگیرید
26/72/8710تماس بگیرید
33/43/3814تماس بگیرید
42/23/5618تماس بگیرید
48/33/6822تماس بگیرید
60/33/9131تماس بگیرید
735/1647تماس بگیرید
88/95/4964تماس بگیرید
114/36/0293تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80 بنگاه اصفهان

واحد :کیلوگرم _ محل تحویل : اصفهان _ طول شاخه : 6متر
هر قطر بیرونیضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت (ریال)
21/33/739تماس بگیرید
26/73/7313تماس بگیرید
33/44/5519تماس بگیرید
42/24/8526تماس بگیرید
48/35/0832تماس بگیرید
60/35/5444تماس بگیرید
737/0168تماس بگیرید
88/97/6291تماس بگیرید
114/38/56130تماس بگیرید
به روز رسانی1401/02/29

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

 
امتیاز خود را ثبت کنید