اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

0
ورود و عضویت
اخبار لحظه ای

هنوز تغییری یافت نشده است

×
آهن جم
ورود و عضویت
0

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

کارشناسان فروش این محصولات

امیر حسین اسماعیلی

امیر حسین اسماعیلی

کارشناس میلگرد
نادر عزیزی

نادر عزیزی

کارشناس میلگرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال

بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ - ۱۴:۴۰:۲۰
نام محصولوزن (kg)آنالیزحالتضخامت(mm)ابعاد(m)محل تحویلقیمت توماننمودارخرید
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱ تارازهر متر ۳.۲۰st22رول۰.۴عرض ۱کارخانه۵۰,۹۰۹تومان ۵۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر ۳.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۹۱تومان ۵,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۴st22رول۰.۴عرض۱.۲۵کارخانه۵۰,۹۰۹تومان ۵۶,۰۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۴حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۵,۰۹۱تومان ۵,۶۰۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض۱تارازهرمتر۴st22رول۰.۵عرض ۱کارخانه۴۳,۱۸۲تومان ۴۷,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۱۸تومان ۴,۷۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۵st22رول۰.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۰۰۰تومان ۴۷,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۰۰تومان ۴,۷۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض۱تارازهرمتر۴.۸۰st22رول۰.۶عرض ۱کارخانه۴۴,۰۹۱تومان ۴۸,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۴.۸۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۰۹تومان ۴,۸۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۶st22رول۰.۶عرض۱.۲۵کارخانه۴۴,۰۹۱تومان ۴۸,۵۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۶حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۴۰۹تومان ۴,۸۵۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض۱تارازهرمتر۵.۶۰st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۳,۸۱۸تومان ۴۸,۲۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۵.۶۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۸۲تومان ۴,۸۲۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۷st22رول۰.۷عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۹۰۹تومان ۴۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۷حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۹۱تومان ۴,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض۱تارازهرمتر۶.۴۰st22رول۰.۸عرض ۱کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۶.۴۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر ۸st22رول۰.۸عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۸ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۸حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض۱تارازهرمتر۷.۲۰st22رول۰.۹عرض ۱کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۷.۲۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۹st22رول۰.۹عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۹ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۰.۹حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱میل عرض۱تارازهرمتر۸st22رول۱عرض ۱کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۸ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۱۰st22رول۱عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۲۵میل عرض۱تارازهرمتر۱۰st22رول۱.۲۵عرض ۱کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۰ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۲۵میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر۱۲.۵st22رول۱.۲۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۲۷۳تومان ۴۷,۶۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲.۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۲۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۲۷تومان ۴,۷۶۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۵میل عرض۱تارازهرمتر۱۲st22رول۱.۵عرض ۱کارخانه۴۳,۹۰۹تومان ۴۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر۱۲ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۹۱تومان ۴,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۱.۵میل عرض۱.۲۵تارازهرمتر ۱۵st22رول۱.۵عرض۱.۲۵کارخانه۴۳,۹۰۹تومان ۴۸,۳۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۵ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۱.۵حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۳۹۱تومان ۴,۸۳۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۲میل عرض۱تارازهرمتر ۱۶st22رول۲عرض ۱کارخانه۴۷,۰۹۱تومان ۵۱,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هرمتر ۱۶ابعاد(m) : عرض ۱ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۰۹تومان ۵,۱۸۰تومان نمودار :
اطلاعات بیشتر ورق گالوانیزه ۲میل عرض۱.۲۵تارازهر متر۲۰st22رول۲عرض۱.۲۵کارخانه۴۷,۰۹۱تومان ۵۱,۸۰۰تومان
ثابت
ثبت سفارش
وزن (kg) : هر متر۲۰ابعاد(m) : عرض۱.۲۵ضخامت(mm) : ۲حالت : رولآنالیز : st22محل تحویل : کارخانهارزش افزوده : ۴,۷۰۹تومان ۵,۱۸۰تومان نمودار :

اشتراک گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)

نظرات

سوال یا نظر شما

شما میتوانید نظر یا سوال خود را برای کامنت کنید.

فرم محاسبه وزن ورق

میلیمتر
متر
متر

برای درخواست مشاوره اطلاعات خود را وارد کنید.

×
ورود | ثبت‌نام
لطفا شماره موبایل(اعداد انگلیسی) یا ایمیل خود را وارد کنید
ورود شما به معنای پذیرش شرایط ایزی لاگین و قوانین می باشد